Jazyk životných okolností
POSLOVANČENIE NAŠICH JAZYKOV

Už od druhej polovice minulého roka sa moja pozornosť upriamila na potrebu začať ochraňovať a podporovať naše jazyky, naša vzdělanosť zlyhala…obrovská cudziněcká náplava gréckych, latinských, německých a dněs hlavně anglyckých slov je žiaľ až někoněčná…a naša vzdělanosť sa vykašľala na snahu tyeto cudzie slová nahrádzať našimi, a tam kdě nie sú vytvárať NOVÉ…česť výnimkám ak sa nájdu…nu každopádně, pustil som sa do toho ja…
PS: Majtě pochopenie pre kopec pravopisných chýb vzhľadom k tomu obrovskému množstvu slov…


ŠTATISTIKA - číslojav, číseljav
INFORMÁCIA - správa, údaj, poznatok, vedomosť, znalosť, oznamenie, vysvetlenie, poučenie, utváranie, stvárnenie
KAMERA - snímač, snímobraz (pristroj na snimanie obrazu)
Auto - jazdidlo, vozidlo
Autobus - veljazd, mnohojazd, veľvoz, mnohovoz
Motocykel - rychlokolka, silokolka, bystrokolka
Bicykel - dvojkolka
Brainstorming - mozgoburácanie
MOBILNY TELEFON - prenosny dalekohlas, dialkozvuk, dalekozvuk, dialkohlas
NOTEBOOK, LAPTOP - prenosný, uzatvárací počítač / prenosňák
SMARTFÓN - chytrý, múdry dalekohlas / chytrák
TELEVÍZIA - obrazovka, pobrazovka, pohybovka, pohybrazovka, vysielobraz, ďalekovid
DISPLAY - zobrazovač, obrazovka, zobrazovacia jednotka, (z)obrazotka
FOTKA - zaznamka, zivobraz, skutobraz, stojobraz, snímka, nehybraz
VIDEO - pohybraz, pohobraz
RÁDIO - rozhlas, rozhlasovy prijimač / zariadenie, zvukovka, zvukovnik
Kalkulačka - výpočtovka
Click - stlačenie, ťuk(nutie)
ŠKOLA - vzdělávacie stredisko, učňovňa, ucovna, vzdelavatelňa, vychovno-vzdelavaci ustav
KOMENTÁR - vyklad, poznamka, pripomienka, zmienka, vysvetlivka
Like - palhor
Dislike- paldol
Wi-Fi - Be-Ve, bezdrôtka (bezdrotova vernost)
INTERNET - sieť, presieť, prepojka (prepojené sietě)
WEB - MPS - empe(e)s - medzinarodna pocitacova siet, svetosiet, zemesiet, medzinarosiet
Soc. sieť - spoločenská sieť
Messenger - spravnik
STADION - ihrisko, hľadisko, podporovadlo
DISKUSIA, DEBATA - rozhovor, reč, hovor, rozprava, pohovor, rozhovorka, zhovorka, vravot, vravor
BLOG - zapisnik
TEXT - písajav, píslojav (tlaceny, napisany slovny prejav), slová
KULTÚRA - súhodnota (suhrn hodnot)
TAXI - nájazdidlo, návozidlo, nájomňák, nájovoz (nájomné auto)
KLUB - spolok, združeňie, jednota, tovarišstvo, zväz, obec, beseda, družstvo, cech, rad
Metro - podzemie, podzemná doprava, podoprava
SPORT - teločin, teloťaž, činoťaž, súťačin, telesna činnosť spojena so suťaženim, pohybova cinnost s urcitymi pravidlami
Futbal - nohomieč, kopaná
HALA - dvorana, telocvičňa, teloherňa
ARENA - zápasisko, bojisko, teloherňa
Trener - cvičitěl, vedúci, odborník
REPUBLIKA - obdozriadenie
POLITIKA - krajinospráva, zemespráva, krajospráva, vlastispráva, drzavosprava
SCREENSHOT - snímobrazovka, snimovka (snímka obrazovky)
SCÉNA - javisko, dejisko
BANKA - obehovňa, obeživňa, platidlovňa
Bankomat - obehovák, obeživák, platidlovák
PARK - oddychomiesto, odpomiesto, odpoplocha, oddychoplocha, sad
Kampaň - presvedčinnosť
OFICIÁLNY - úradný, predpísaný
AKCIA - čin, úkon, skutok, krok, dielo, počin, práca, robota, výkon
Akcia - účastina, podujatie, zábava
ŠANCA - úfnosť, príležitosť, nádej, možnosť, výhľad, výhliadka
AKTUÁLNY - časový, čerstvý, nový, živý, časovhodný, časuzodpovedajúci
Zareagovať - zabrať
Analogicky - obdobny
FORMÁCIA - utvar, jednotka
Paralela - obdoba, podobnosť
PROCES - priebeh, spád, tok, chod, postup
FORMA - podoba, stav, tvar, vzhlad
FORMOVAŤ - stvárňovať, tvárniť, miesiť, upravovať, tvoriť, utvárať, vychovávať
EMAIL - jantaronycka zasielkareň
POŠTA - zasielkareň
ELEKTRINA - jantarina, jantarika, prúd, mluno
PAPIER - list, listina
FUNKCIA - postavenie, post, miesto, zástoj, úrad
FUNGOVAŤ- slúžiť, ísť, bežať, chodiť, pracovať
FUNKČNÝ - účelný, spôsobivý, služobný, činný, výkonný
Merch - výrobok, zbožie
ŠTÁT - vlasť, otčina, otcovizeň, domovina, svojeť, kraj, rodná zem, mocnosť, mocnarstvo, krajina, zem, dŕžava, samodŕžava
BAR - hostiňec, pohostinstvo, výčap, krčma
REŠTAURÁCIA - hostinec, pohostinstvo, jedáleň, stravovňa
FEDERÁCIA - samozriadenie, zviaz, združeňie
MOTOR - pohybové zariadenie
BATÉRIA - nabijacie zariadenie (nabíjačka), jednocelok, jednocelka
FÓRUM - spolocenstvo, zviazok, spojeněctvo, spolok, pospolitosť, zviaz, hnutie, kmeň, spojenstvo
PLATFORMA - vychodisko, zaklad(ňa), podklad, zdroj, prameň, žriedlo, pôdorys, postať, podhubie, podložie, studnica
MAPA - zemobraz, zemeplatno, zemelist
KALENDÁR - rozděletie, koľadar
Kritika - posudok, vyjadrenie, zhodnotenie, dobrozdanie
KRITIZOVAŤ - odsudzovať, zavrhovať, súdiť, vyčítať, bičovať
ABSOLVOVAŤ - vychodiť, vykonať, zučastniť sa, odbaviť si, skončiť
TENDENCIA - zamer, ciel, usilie, snaha, sklon, naklonnosť, nachylnosť
TV KANÁL - kmitopásmo
RELÁCIA - častielanie, dielanie (ucelená časť rozhlasového al. televízneho vysielania), ucelotka (ucelená zámyslová jednotka)
PORTÁL - ozdovchod, ozdovjazd
TÉMA - namet, latka, myšlienka, predmet
Ocean - veľvodie, veľmorie
PLÁN, PROGRAM, PROJEKT - zlozka, rozvrh, zamer, umysel, ciel, ucel, predsavzatie, zamysel, osnova
INŠTINKT - pud
INTUITÍVNY - pocitovy
REAGOVAŤ - odpovedat, vetiť, odvetit, odvraviet, ozvať sa, ohlásiť sa, opáčiť
SYSTÉM, ŠTRUKTÚRA, REŽIM - sustava, stavba, vystavba, zlozenie, skladba, zriadenie, poriadok, ustrojenie, ustrojenstvo
SYSTEMATICKY - ustavične
ŠIKOVNÝ - zručný, obratný, schopný, súci, bystrý
IDENTITA - zhodnosť, jednotnosť, jednota, rovnakosť, totožnosť, jednomyseľnosť, svornosť, porozumenie, dorozumenie, súklad, súhra, súzvuk
PLÁNOVAŤ - chystať, zamýšľať, pripravovat, strojiť, snovať, snuť
DÁTA - údaj
DATABÁZA - subudaj (subor udajov)
SITUÁCIA - stav, pomery, okolnosti, časy, podmienky, prostredie, postavenie, položenie, rozpoloženie, ovzdušie, poloha
AUTOR - tvorca, pôvodca, pisateľ, tvoriteľ, stvoriteľ
HISTORICKÝ - dejinný, minulostný, dobový, starý, starobylý
CENTRUM (príp. aj v zmysle stred) - stredisko, ústredie, stredobod, prostriedok, srdce, stržeň, stredok
EFEKT - účinok, výsledok, účin, účinnosť, dojem, zdanie
Efektívny - účinný, platný, pôsobivý, účinlivý
KONKRÉTNY - mierený, presný, jasný, určený, jednoznačný, bližší, zreteľný, istý, daný, stanovený, vymedzený
Koalícia - zoskupenie, spojenectvo, spojenie
Opozícia - protiklad, protipostavenie, odpor, nesúhlas
MANÉVER - predstierané konanie, uvážený účelný postup, nepredvídaný ťah
Manévrovať - vykrúcať sa
Katastrofa, Tragédia - pohroma, nešťastie, rana, úder, spúšť
Stres - napiatie
Nervózny - nepokojný, nekľudný, podráždený, mrzutý
EKONOMIKA - hospodárstvo, gazdovstvo
STRATEGICKÝ - dôležitý, významný, význačný, závažný, veľavýznamný
FIRMA - podnik, závod, spoločnosť
FAKTOR - činiteľ, dejateľ, pôvodca
STABILITA - stálosť, ustálenosť, nemennosť, nemeniteľnosť
SUVERENITA - samostatnosť, sloboda, svojprávnosť, nezávislosť, zvrchovanosť, voľnosť, samospráva, samosprávnosť, svojbytnosť, samobytie, samobytnosť
POZÍCIA - poloha, stav, položenie, postavenie, miesto, postoj, rozpoloženie
POTENCIÁL - súschopnosť (súhrn schopností)
INŠPIRÁCIA - podnet, popud, pohnútka, vnuknutie, hýbadlo, spruha, vzpruha
Inšpirativny - podnetný, tvorivý, nabádavý, plodný, plodnonosný, činorodý
LEGITÍMNY - zákonný, zákonitý, právoplatný, oprávnený
DIPLOMACIA, STRATÉGIA, TAKTIKA - premyčin (nosť), premypostup (premyslený, zámerný postup pri istej činnosti)
FÁZA, ŠTÁDIUM - čas, doba, obdobie, vek, lehota, zrok
KANDIDÁT - uchádzač, čakateľ, žiadateľ
FORMÁT - tvar, podoba, rozmer, úroveň, význam
NAIVNÝ - prostoduchý, prostomyseľný, prostodušný, detský, detinský
AUTOMATICKÝ - somovoľny, samohybny, samočinný, samochodný, mimovoľny, nevedomy, neuvedomeny, podvedomy, pudovy
ARGUMENT - dôvod, dôkaz, svedectvo, príčina, odôvodnenie, opodstatnenie, oprávnenie, zámienka, pohnútka, zádrapka, záderka, podklad, zmysel
SUMMIT, MÍTING, KONFERENCIA, KONGRES- schôdza, schôdzka, zasadanie, zasadnutie, rokovanie, sedenie, porada, rada, zhromaždenie, stretnutie, zjazd, snem, výborovka, sednica, zraz, posedenie, postretnutie, postret
KONTROLA - previerka, prehliadka, prezretie, dozor, dohľad, dohliadka
ŠOKOVANÝ - zarazený, prekvapený, zadivený, udivený, ohromený, ohúrený, omráčený, ohlušený, obarený, ovalený, vyvalený, začudovaný, zmetený, zháčený, zaskočený, zmeravený, stŕpnutý
RESPEKTÍVE - prípadne, alebo, poprípade, poťažne, poťažmo
ALTERNATÍVA - možnosť, príležitosť
PARADOX - protirečenie
IRÓNIA - výsmech, znevažovanie, opovrhnutie, škodoradosť, posmech, smiech, posmešok, úškrn, úškrnok, úškľabok, úsmešok, úsmech
REZORT - odbor, oblasť pôsobnosti
MINISTER - odbospravca, člen vlady spravujuci niektory rezort
MINISTERSTVO - odbosprava, najvyšši spravny urad v istom odbore
PREZIDENT - predseda, predsedník, voleny vrcholny predstavitel krajiny
MANDÁT - splnomocnenie, zmocnenie, plná moc
MÉDIUM - sprostredkovateľ (sprostredkujuci činiteľ, nástroj)
MASOVÝ - ľudovy, celospoločensky, hromadny, mnohopočetny, veľky, obrovsky, početny, široky, davovy, stadovity, spoločny
Kancelár - vysoký úradník, prednosta najvyššej úradovne / pracovne
KANCELÁRIA - úradovňa, pracovňa
PERCENTO - stotina, na sto
Promile - tisícina, na tisíc
Milión - veltisíc(ka), veľká tisícka
Miliarda - tisíc veltisícov / veltisíciek, tiveltis
Mm - tisicina metru
Cm - stotina metru
Dm - desatina metru
Meter - miera
Km - tisíc mier, tismiera
Sekunda - vtorina, druhina, chviľa, chviľka, okamih
Minuta - zmenšina, zmenšenina, prvina
Víkend - konitýž
Trefa - zásah, úděr
TREFNÝ - výstižný, priliehavý, primeraný, príhodný, vhodný, náležitý, presný, jadrný, výrazný, stručný, strohý
MINCA - kovové platidlo, platikov, kovoplat, kovidlo
Mena - penazna sustava istej krajiny
KURZ, SEMINÁR, ŠKOLENIE - náukobeh
LEKCIA - poučenie, poznatok, naučenie, ponaučenie, poučka, výučné
Manažér - veduci riadiaci pracovnik
ORGANIZÁTOR - usporiadateľ, uskutočňovateľ, pôvodca, strojca, vykonavateľ, pripravovateľ, podnecovateľ, vyvolavateľ, osnovateľ, zapričiniteľ
CHAT(ovanie) - naživopis, právepis, priamopis, zrovnapis, terazopis, akurátopis
Humor - vtipnosť, zábava, sranda
Komický - smiešny, zábavný, vtipný, podarený, rehotný
Senát - zákonodarný zbor, súd, zbor sudcov, horná snemovňa
Senátor - člen zboru
Komora - miestnosť, uzavretý priestor, odborné združenie, čast zákonodarnej ustanovizne / stolice
INŠTITÚCIA, Orgán - ústroj, ustanovizeň, stolica
TYP - druh, vzor
TIP - odhad, rada
FARBA - prísvit
INFORMOVAŤ - dať správu, oboznámiť, zoznámiť, upovedomiť, vyrozumieť, poučiť, zasvätiť, dať na vedomie
Demisia - odstúpenie / zrieknutie sa / vzdanie sa z úradu
STANICA - zastávka
LÍNIA - čiara, priamka, čmára
Plus - a, klad, výhoda
Plusový - kladný, dobrý
Mínus - bez, zápor, slabina
Mínusový - záporný, zlý
KOMENTATOR - výkladár, výkladník
Moderator - sprievodca častielaním, ucelotkou
Redaktor - vedúci daného častielania, ucelotky
Repríza - opakované predstavenie
TECHNOLÓGIA - náuka a praktická metóda spracovania hmoty alebo polotovaru vo výrobnom procese; výrobný postup
Štúdio - divadlo, činohra
Verzia - podoba, znenie, obmena
Koncert - predvedenie hudobnych skladieb pred verejnostou
Sezona - obdobie, doba, vek, údobie
AREÁL, REGIÓN, ZÓNA - priestor, oblasť, územie, krajina, kraj, pásmo, končina, okolie, okres, okruh, úsek, pole, svet, rovina, priestranstvo, priestora, plocha, šírava, šírina
Simulacia - napodobňovanie, predstieranie
INVESTÍCIA - naklady, vklad, navratnost,
ONLINE - zapojeny / pripojeny do siete
KAPITÁL - peniaze, peniaz, majetok, hodnota, veličina, vlastníctvo, bohatstvo, imanie, obeživo, hotovosť, úspory
PATRIOT - vlastenec, národovec, rodoľub, rodomil
PROFESIONÁL - odbornik, znalec, znateľ, veličina
Amatér - neodbornik, samouk, neznalec
TABULA - doska, výveska
Kolekcia - súbor, zoskupenie, súprava, zbierka, zostava, znáška, balík
Favorit - oblubenec, vyvolenec
ŠÉF - veduci, nadriadeny, vodca, riaditel
IDEÁLNY - dokonaly, bezchybny, vzorny, ukazkovy, najlepsi, najvhodnejsi, skvely, vydareny, neskutocny
Kvalifikacia - spôsobilosť
Baráž - vylučovaci zapas o postup / udrzanie sa
Šampión - víťaz, premožiteľ
Liga - súťaž, pohar, preteky
Majstrovstva, sampionat - vrcholna sport sutaz
KÓPIA - napodobenina, napodobnenina
KOPÍROVAŤ - napodobňovať, preberať, zhotovovať / robiť napodobeninu
DEFINÍCIA - vymedzenie obsahu pojmu, výmer, presný opis
DEFINOVAŤ - určiť, (u)stanoviť, povedať, predpisať, ustaliť, podmieniť, vymedziť, vymerať, vykazať, prideliť, vytyčiť, udať, označiť, vyznačiť, predznačiť, vyhraniť, ohraničiť, obmedziť, vymenovať
DEFINITÍVNE - natrvalo, trvalo
Definitivny - konečny, trvaly
MATERIÁL - hmota, surovina; látka, z ktorej sa niečo vyrába; podklad, prameň vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti
MATERIÁL, FAKT, DÁTA - údaj, látka, učivo, položka
Legenda(rny)- neskutocny, bajny, slavny, povestny
Séria, edícia - rada
Seriál - umelecké dielo z viacerých častí a vydávané alebo predvádzané na pokračovanie
REKLAMA - ovplyvňovanie spotrebiteľov ku kúpe, propagácia, nábor, doporučovanie, hromadná ponuka, verejné vychvaľovanie tovaru, služieb a pod.
PROPAGÁCIA - reklama; rozširovanie, rozmnožovanie myšlienok a názorov, dávanie na známosť; šírenie choroby do okolia ohniska; zámerné množenie mikroorganizmov
Propaganda - ovplyvňovanie širokého okruhu ľudí určitými myšlienkami a názormi, ich oboznamovanie s opatreniami štátnych či vládnych orgánov; šírenie ideí a názorov s cieľom získať pre ne prívržencov
PRESTÍŽ - važnosť, vyznam(nosť), vyznamne postavenie, ucta, dôstojnosť
Derby - veľzápas, velezápas
FENOMÉN - úkaz, zjav, osobnosť, jav, príznak
Banda - čvarga, zgerba, všivač, bagaž, svoloč, chamraď, chrapač, háveď, perepúť, pliaga, cháska, zlezeň
Debil - chuj, chmuľo, buľo, ozembuch, ťuľpas
KAPACITA - objem, schopnosť obsiahnuť dačo
KARIERA - uspešny postup, úspešná životná dráha, rýchly postup v zamestnaní, dosiahnutý úspech
TABUĽKA - štítok, menovka, lístok
Riskovať - zahravať sa, vystavovať sa nebezpečenstvu
Varovanie - vystraha, upozornenie
Remiza - nerozhodny vysledok zapasu
Aglomeracia - nahromadenie, zhluk, územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov; obvod veľkomestského typu, zoskupovanie, zoskupenie
Metropola - hlav. mesto al. iné významné centrum
Reprezentácia - zastúpenie, zastupiteľstvo; okázalé vystupovanie na verejnosti; účasť v národnom športovom družstve
Finale - konecny, zaverecny, posledny, rozhodujuci boj
Medaila - pamätný odznak, vyznamenanie; pamätný peniaz
Šofér (ovať) - vodič, viesť, riadiť vozidlo
APLIKÁCIA - pripojka, pripinatko, pripnutka, našivka, použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností; látková alebo kožená ozdoba na odeve; spôsob použitia niečoho; použitie právnej normy na konkrétny prípad, část programového vybavení počítače, kterou uživatel chápe jako jeden nástroj s vymezeným účelem, účelonástroj, účelostroj, účenástroj
APLIKOVAŤ - použiť, uplatniť, upotrebiť
HARDVÉR - tvrdý výrobok
SOFTVÉR - mäkký výrobok
Tovar - výrobok, výtvor, zbožie
Kolega - spolupracovník
REFORMA - zmena, úprava, prelom, prerod, premena
Asistent - pomocnik, spomocnik, pomahac, pomahatel, vypomahatel
Nominacia - menovanie, označenie; určenie mien hráčov alebo pretekárov pre účasť na športovom stretnutí
Skóre - pomer bodov, golov, číselný stav alebo výsledok športového stretnutia
DIGITÁLNY - číslicový; patriaci k prstu, robený prstom, napr. stlačenie prstom; týkajúci sa prsta, založený na znázorňovaní údajov osobitnými jednotkami (číslicami)
VIRTUÁLNY - účinný, možný, schopný; zdanlivý, domnelý, neskutocny, nepravy, domnely, zdanlivy, vymysleny, neuveritelny
NOVELA - nová úprava alebo doplnenie zákona; krátka poviedka, prozaický útvar stredného rozsahu a ucelenej kompozície
AKADÉMIA - starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna; vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu; verejné vystúpenie s umeleckým programom
GARNITÚRA - subor, zostava
ELITA - výkvet, smotanka, smetanka, pýcha
Kapitán - vodca, velitel, veduci, zastupca
FAKTÚRA - účet
NORMA - pravidlo, predpis, zásada
MORÁLKA - mravnosť
DÁTUM - časový údaj, označenie dňa vzniku niečoho, napríklad dokumentu
Varovať - vystríhať, upozorňovať
VAROVANIE - vystraha, upozornenie
RIZIKO - nebezpecestvo, nebezpecie, hrozba, chmára, chmúra
SEGMENT - časť, čiastka, diel, dielec, kus
Kino - snímkáreň, budova, miestnost, sien na premietanie filmov, filmove predstavenie, premietacia sien
Muzeum - ústav pre uchovanie a vystavovanie vedeckých a umeleckých, najmä historických zbierok
Galéria - obrazáreň, stĺpová chodba; priestory na umiestenie alebo vystavenie umeleckých diel, zbierok; zbierka výtvarných diel, inštitúcia, ktorá ich zhromažďuje, vystavuje a vedecky spracováva; balkónovito vyvýšené rady sedadiel v divadle; vodorovná štôlňa vo veľkej hĺbke na čerpanie podzemnej vody; podzemná chodba; skalná rímsa
FRÁZA - slová, výrazy, bežné slovné spojenie
Kauza - zalezitost, pripad, otazka
Stream - vysielanie / prenos prudu udajov
SERVER - služobník, poskytovateľ služby
Business - obchod, podnikateľská činnosť, podnikanie
Kvíz - spoločenská hra v podobe otázok a odpovedí; krátky ústny alebo písomný test
Klip - krátky obrazový záber alebo zvuková nahrávka, videopesnička
PUMPA - čerpačka, čerpacia zastávka
FORMULÁR - tlačivo, listina s predtlačou
POLÍCIA - vnutorna, verejna bezpecnost, výkonná ozbrojená bezpečnostná zložka verejnej správy na prevenciu a odhaľovanie kriminality a boj proti nej
ILÚZIA - vidina, prelud, zdanie, sen, klam, predstava
TUNEL - jask
PANEL - dielec, doska, stena, plošný stavebný diel, najčastejšie betónový; rozvodná doska; montážna doska nejakého prístroja a pod.
Konkurencia - súbeh
Los - žreb
KOMPATIBILITA - zlučiteľnosť, spájateľnosť, prípustnosť
Volej - zásah, odrazenie lopty počas letu
Gól - umiestnenie lopty do brány, branka, vsietenie, zasah
Pódium - stupeň, stupienok, javisko, zvýšená plocha na verejné vystúpenie
Tribúna - hľadisko
FĽAŠA - nádoba s hrdlom, hrdlová nádoba, hrdlovka, pohár
INFORMATIKA - spracopis, veda o zhromažďovaní, spracúvaní, uschovávaní, vyhľadávaní a sprístupňovaní ved. informácií, odbor zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií;
FYZIKA - hmotopis, veda o všeobecných vlastnostiach hmoty a zákonoch jej pohybu; príslušný vyučovací predmet
CHÉMIA - zložepis, veda skúmajúca vlastnosti, zloženie a vnútornú štruktúru látok a ich premenu; (príslušný) vyučovací predmet
TOPÁNKY, BOTY - obuv, škorne, střevíce
Konzola - nosník, podstavec
KONŠTRUKCIA - kostra, sústav, zostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob stavby, stavba samotná
Rekonštrukcia, renovácia - obnova, obnovenie, prestavba
Stimulacia - povzbudenie, podnecovanie, dráždenie
Sponzor - priaznivec, podporovatel, napomahatel, stupenec, dobroprajnik, žičlivec
KONFRONTÁCIA - spor, zrážka, trenica, roztržka, rozbroj, svár, bitka, boj, zapas, potyčka, šarvatka, stret, zvada, škriepka
Kaštieľ - tvrdza
Hymna - slavnostna, oslavna pieseň, skladba
Tabletka - prášok, prach
PREVENTÍVNY - ochranny, zaštitny
Činžiak, panelák - budova, vežiak, poschoďák, pribytok, budúnok, obydlie
Luxus - prepych, blahobyt, hojnosť, bohatstvo, nádhera, veľkoleposť
DEMOKRACIA - ludovlada, vláda ľudu, forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe krajiny, princíp vlady vacsiny
Princip, norma - zasada, zakon
Kolaps - zrútenie
Sabotaž, diverzia - rušenie, rozvracačstvo, rozvratníctvo, záškodníctvo, podvratníctvo, podrývačstvo, škodcovstvo
Blokovať - znemožniť, zavrieť, uzavrieť, zatvoriť, uzatvoriť, prehradiť, obkolesiť, obsadiť
Realista - vecne uvažujúci a konajúci človek
Realistický - triezvy, vecný, rozvážny
Atrakcia - ťahák, trhák
Cukor - sladidlo
Knedla - gule, múčne jedlo v guľovitých útvaroch
Lekvár - zaváranina
Kontroverzia - spor, rozpor, hádka; sporná vec
SFÉRA - okruh, usek, odbor, pole, odvetvie, ramec, rovina, svet
Inicativnost - činorodosť
ADRESA - miesto dodania s menom osoby alebo organizácie
ARCHÍV - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
ADEKVÁTNY - primerany, zodpovedajuci, nalezity, prihodny, vhodny, prislusny, vyhovujuci
KOMBINÁCIA - zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov; úsudok, usudzovanie; dohad, domnienka; v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel
KONTINENT - pevnina, svetadiel, zemediel
Cynik - pohŕdavý, bezcitný, bezohľadný, necitlivý, bezcitník, necitlivec, pohŕdavec
Skeptik - nedôverčivec, pochybovač
Optimistický - radostný, veselý, natešený, priaznivý, jasavý
Pesimistický- chmúrny, ponurý, svetobôľny
Palác - dvorec
Nerv - šľacha
Sprej - rozprašovač
Bublina - blanka, gulôčka
ANALÝZA - rozbor
Rekordný - vrcholny, najvyssi, najvyznamnejsi, najvacsi, zvrchovany, neprekonany
ENERGIA - sila, činorodosť
ENERGETIKA - silovina
PARKOVISKO - miesto, priestor na státie, odstavenie/odstávku vozidla, stojanka
Destilát - liehovina, pálenka, tuhe, ostre, tvrde
Alkohol - lieh, kvit, chľast, slopanie
Túra - cesta, púť
Turista - cestovateľ, pútnik, výletník, dovolenkár, vychádzkar
Architektura - stavitelstvo
REFERENDUM - ludove hlasovanie, priame hlasovanie občanov o zákonných
Benzín - ropalivo, ropna kvapalina pouzivana ako palivo
Dízel - uhlovodivo, nafta, napta, uhlovodikova kvapalina pouzivana ako palivo
Olej - mastna tekutina, kvapalny tuk
TECHNIKA - remeslo, umenie, stroj, nastroj, sposob prevedenia nejakej cinnosti
TECHNOLÓGIA - zariadenie, subor postupov, vybavenie
KONKRÉTNY - skutočný, určitý
FINANCIE - platidlové, obehové, obeživné prostriedky, hospodárstvo
Valec - šúľok
Front - rad, zástup, bojisko, zápasisko
KATEGÓRIA - trieda, druh, stupeň, vrstva
Karta - pohľadnica
Kapsula - obal, puzdro
ORGANIZMUS - ústrojenstvo; jednotný živý celok, jedinec; súbor orgánov; samostatná živá bytosť; súbor zložiek určených k inej činnosti; vnútorné zloženie; usporiadaný a účelne zložený celok
ORGANIZÁCIA - poriadok; zariadenie; účelové spojenie ľudí do kolektívu sledujúceho spoločný cieľ alebo záujem; spôsob usporiadania
MENTALITA - duševný stav; spôsob myslenia a chápania, názor
Mentalny - duševný, rozumový, myšlienkový
LITER - základná jednotka objemovej, dutej miery, používaná na meranie tekutín a sypkých látok, objemiera
FOND - základina, zásoba, záloha
Koncern - zoskupenie, združenie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh
CHRONOLÓGIA - zaznamen(áv)anie javov podľa časovej postupnosti
OPERÁCIA - úkon, zákrok, čin, činnosť, chirurgický zákrok; ucelená časť výrobného procesu; vojnová činnosť vyššej vojenskej jednotky
Panika - zmiatok, rozruch, vzruch, poplach, vrenie, zdesenie
DIPLOMACIA, STRATÉGIA, TAKTIKA - premyslený, zámerný postup pri istej činnosti, v istej situácii: zdržiavacia taktika; zvoliť dobrú taktiku
DIPLOMAT, STRATEG, TAKTIK - kto je poverený zastupovať štát v medzinár. stykoch, vyčkávač, opatrník, kto je schopný premysleným spôsobom a postupom dosiahnuť svoj cieľ, kto sa vyzná v zaobchádzaní s ľuďmi: parlamentný taktik
KÓPIA - opis, obťah, rozmnoženina; otlačok; nepôvodné dielo napodobňujúce originál; mechanicky vyrobený ďalší exemplár
INDEX - zoznam, súpis(ka), ukazovateľ, výpočet
KONSOLIDÁCIA - upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku; v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti
Invazia - vpad, vypad, uder, vyboj, najazd, napor
DETAIL - jednotlivost, podrobnost, jednotlivina, malickost, drobnost
Raketa - lietajúci stroj poháňaný spätným tlakom plynov spaľovaných vlastným motorom; signálna vojenská strela; pyrotechnický náboj so svetelnými efektmi; tenisové náradie s výpletom
DISCIPLÍNA - dodržiavanie zásad, predpisov, nariadení; odvetvie športovej, vedeckej, pracovnej alebo inej činnosti, oblasť, úsek, okruh, odbor, pole
TROLEJBUS - kladkovoz
ELEKTRIČKA - jantarička
PREZENTACIA - predstavenie sa; predloženie, preukázanie; návrh, podanie
Casting - ponuka, výber, konkurz na obsadenie filmových a podobných úloh
PORTFÓLIO - rozdelenie investičných zdrojov s cieľom znížiť riziko, skladba cenných papierov
Kostol - sviatyňa, sviatostánok, chrám
Brigáda - dobrovoľná výpomocná práca skupín al. jednotlivcov, dobrovoľná spoločensky užitočná práca
Gén - biol. nositeľ dedičných vlastností v rozplodzovacích bunkách; základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu; vloha; dedičný činiteľ
GENETIKA - biol. veda o zákonoch dedičnosti a premenlivosti živých organizmov
Genetický - dedičný
HIERARCHIA - postupnost, suslednost, naslednost, stupňovitá sústava hodností a funkcií; poradie podľa hodnosti
Hierarchický - usporiadaný podľa hodnosti, funkcie, úradu a pod.
SIGNÁL - fyzikálny nositeľ informácie
Alkaloid - dusíkatá látka rastlinného pôvodu


Už od druhej polovice minulého roka sa moja pozornosť upriamila na potrebu začať ochraňovať a podporovať naše jazyky, naša vzdělanosť zlyhala…obrovská cudziněcká náplava gréckych, latinských, německých a dněs hlavně anglyckých slov je žiaľ až někoněčná…a naša vzdělanosť sa vykašľala na snahu tyeto cudzie slová nahrádzať našimi, a tam kdě nie sú vytvárať NOVÉ…česť výnimkám ak sa nájdu…nu každopádně, pustil som sa do toho ja… PS: Majtě pochopenie pre kopec pravopisných chýb vzhľadom k tomu obrovskému množstvu slov… ŠTATISTIKA - číslojav, číseljav INFORMÁCIA - správa, údaj, poznatok, vedomosť, znalosť, oznamenie, vysvetlenie, poučenie, utváranie, stvárnenie KAMERA - snímač, snímobraz (pristroj na snimanie obrazu) Auto - jazdidlo, vozidlo Autobus - veljazd, mnohojazd, veľvoz, mnohovoz Motocykel - rychlokolka, silokolka, bystrokolka Bicykel - dvojkolka Brainstorming - mozgoburácanie MOBILNY TELEFON - prenosny dalekohlas, dialkozvuk, dalekozvuk, dialkohlas NOTEBOOK, LAPTOP - prenosný, uzatvárací počítač / prenosňák SMARTFÓN - chytrý, múdry dalekohlas / chytrák TELEVÍZIA - obrazovka, pobrazovka, pohybovka, pohybrazovka, vysielobraz, ďalekovid DISPLAY - zobrazovač, obrazovka, zobrazovacia jednotka, (z)obrazotka FOTKA - zaznamka, zivobraz, skutobraz, stojobraz, snímka, nehybraz VIDEO - pohybraz, pohobraz RÁDIO - rozhlas, rozhlasovy prijimač / zariadenie, zvukovka, zvukovnik Kalkulačka - výpočtovka Click - stlačenie, ťuk(nutie) ŠKOLA - vzdělávacie stredisko, učňovňa, ucovna, vzdelavatelňa, vychovno-vzdelavaci ustav KOMENTÁR - vyklad, poznamka, pripomienka, zmienka, vysvetlivka Like - palhor Dislike- paldol Wi-Fi - Be-Ve, bezdrôtka (bezdrotova vernost) INTERNET - sieť, presieť, prepojka (prepojené sietě) WEB - MPS - empe(e)s - medzinarodna pocitacova siet, svetosiet, zemesiet, medzinarosiet Soc. sieť - spoločenská sieť Messenger - spravnik STADION - ihrisko, hľadisko, podporovadlo DISKUSIA, DEBATA - rozhovor, reč, hovor, rozprava, pohovor, rozhovorka, zhovorka, vravot, vravor BLOG - zapisnik TEXT - písajav, píslojav (tlaceny, napisany slovny prejav), slová KULTÚRA - súhodnota (suhrn hodnot) TAXI - nájazdidlo, návozidlo, nájomňák, nájovoz (nájomné auto) KLUB - spolok, združeňie, jednota, tovarišstvo, zväz, obec, beseda, družstvo, cech, rad Metro - podzemie, podzemná doprava, podoprava SPORT - teločin, teloťaž, činoťaž, súťačin, telesna činnosť spojena so suťaženim, pohybova cinnost s urcitymi pravidlami Futbal - nohomieč, kopaná HALA - dvorana, telocvičňa, teloherňa ARENA - zápasisko, bojisko, teloherňa Trener - cvičitěl, vedúci, odborník REPUBLIKA - obdozriadenie POLITIKA - krajinospráva, zemespráva, krajospráva, vlastispráva, drzavosprava SCREENSHOT - snímobrazovka, snimovka (snímka obrazovky) SCÉNA - javisko, dejisko BANKA - obehovňa, obeživňa, platidlovňa Bankomat - obehovák, obeživák, platidlovák PARK - oddychomiesto, odpomiesto, odpoplocha, oddychoplocha, sad Kampaň - presvedčinnosť OFICIÁLNY - úradný, predpísaný AKCIA - čin, úkon, skutok, krok, dielo, počin, práca, robota, výkon Akcia - účastina, podujatie, zábava ŠANCA - úfnosť, príležitosť, nádej, možnosť, výhľad, výhliadka AKTUÁLNY - časový, čerstvý, nový, živý, časovhodný, časuzodpovedajúci Zareagovať - zabrať Analogicky - obdobny FORMÁCIA - utvar, jednotka Paralela - obdoba, podobnosť PROCES - priebeh, spád, tok, chod, postup FORMA - podoba, stav, tvar, vzhlad FORMOVAŤ - stvárňovať, tvárniť, miesiť, upravovať, tvoriť, utvárať, vychovávať EMAIL - jantaronycka zasielkareň POŠTA - zasielkareň ELEKTRINA - jantarina, jantarika, prúd, mluno PAPIER - list, listina FUNKCIA - postavenie, post, miesto, zástoj, úrad FUNGOVAŤ- slúžiť, ísť, bežať, chodiť, pracovať FUNKČNÝ - účelný, spôsobivý, služobný, činný, výkonný Merch - výrobok, zbožie ŠTÁT - vlasť, otčina, otcovizeň, domovina, svojeť, kraj, rodná zem, mocnosť, mocnarstvo, krajina, zem, dŕžava, samodŕžava BAR - hostiňec, pohostinstvo, výčap, krčma REŠTAURÁCIA - hostinec, pohostinstvo, jedáleň, stravovňa FEDERÁCIA - samozriadenie, zviaz, združeňie MOTOR - pohybové zariadenie BATÉRIA - nabijacie zariadenie (nabíjačka), jednocelok, jednocelka FÓRUM - spolocenstvo, zviazok, spojeněctvo, spolok, pospolitosť, zviaz, hnutie, kmeň, spojenstvo PLATFORMA - vychodisko, zaklad(ňa), podklad, zdroj, prameň, žriedlo, pôdorys, postať, podhubie, podložie, studnica MAPA - zemobraz, zemeplatno, zemelist KALENDÁR - rozděletie, koľadar Kritika - posudok, vyjadrenie, zhodnotenie, dobrozdanie KRITIZOVAŤ - odsudzovať, zavrhovať, súdiť, vyčítať, bičovať ABSOLVOVAŤ - vychodiť, vykonať, zučastniť sa, odbaviť si, skončiť TENDENCIA - zamer, ciel, usilie, snaha, sklon, naklonnosť, nachylnosť TV KANÁL - kmitopásmo RELÁCIA - častielanie, dielanie (ucelená časť rozhlasového al. televízneho vysielania), ucelotka (ucelená zámyslová jednotka) PORTÁL - ozdovchod, ozdovjazd TÉMA - namet, latka, myšlienka, predmet Ocean - veľvodie, veľmorie PLÁN, PROGRAM, PROJEKT - zlozka, rozvrh, zamer, umysel, ciel, ucel, predsavzatie, zamysel, osnova INŠTINKT - pud INTUITÍVNY - pocitovy REAGOVAŤ - odpovedat, vetiť, odvetit, odvraviet, ozvať sa, ohlásiť sa, opáčiť SYSTÉM, ŠTRUKTÚRA, REŽIM - sustava, stavba, vystavba, zlozenie, skladba, zriadenie, poriadok, ustrojenie, ustrojenstvo SYSTEMATICKY - ustavične ŠIKOVNÝ - zručný, obratný, schopný, súci, bystrý IDENTITA - zhodnosť, jednotnosť, jednota, rovnakosť, totožnosť, jednomyseľnosť, svornosť, porozumenie, dorozumenie, súklad, súhra, súzvuk PLÁNOVAŤ - chystať, zamýšľať, pripravovat, strojiť, snovať, snuť DÁTA - údaj DATABÁZA - subudaj (subor udajov) SITUÁCIA - stav, pomery, okolnosti, časy, podmienky, prostredie, postavenie, položenie, rozpoloženie, ovzdušie, poloha AUTOR - tvorca, pôvodca, pisateľ, tvoriteľ, stvoriteľ HISTORICKÝ - dejinný, minulostný, dobový, starý, starobylý CENTRUM (príp. aj v zmysle stred) - stredisko, ústredie, stredobod, prostriedok, srdce, stržeň, stredok EFEKT - účinok, výsledok, účin, účinnosť, dojem, zdanie Efektívny - účinný, platný, pôsobivý, účinlivý KONKRÉTNY - mierený, presný, jasný, určený, jednoznačný, bližší, zreteľný, istý, daný, stanovený, vymedzený Koalícia - zoskupenie, spojenectvo, spojenie Opozícia - protiklad, protipostavenie, odpor, nesúhlas MANÉVER - predstierané konanie, uvážený účelný postup, nepredvídaný ťah Manévrovať - vykrúcať sa Katastrofa, Tragédia - pohroma, nešťastie, rana, úder, spúšť Stres - napiatie Nervózny - nepokojný, nekľudný, podráždený, mrzutý EKONOMIKA - hospodárstvo, gazdovstvo STRATEGICKÝ - dôležitý, významný, význačný, závažný, veľavýznamný FIRMA - podnik, závod, spoločnosť FAKTOR - činiteľ, dejateľ, pôvodca STABILITA - stálosť, ustálenosť, nemennosť, nemeniteľnosť SUVERENITA - samostatnosť, sloboda, svojprávnosť, nezávislosť, zvrchovanosť, voľnosť, samospráva, samosprávnosť, svojbytnosť, samobytie, samobytnosť POZÍCIA - poloha, stav, položenie, postavenie, miesto, postoj, rozpoloženie POTENCIÁL - súschopnosť (súhrn schopností) INŠPIRÁCIA - podnet, popud, pohnútka, vnuknutie, hýbadlo, spruha, vzpruha Inšpirativny - podnetný, tvorivý, nabádavý, plodný, plodnonosný, činorodý LEGITÍMNY - zákonný, zákonitý, právoplatný, oprávnený DIPLOMACIA, STRATÉGIA, TAKTIKA - premyčin (nosť), premypostup (premyslený, zámerný postup pri istej činnosti) FÁZA, ŠTÁDIUM - čas, doba, obdobie, vek, lehota, zrok KANDIDÁT - uchádzač, čakateľ, žiadateľ FORMÁT - tvar, podoba, rozmer, úroveň, význam NAIVNÝ - prostoduchý, prostomyseľný, prostodušný, detský, detinský AUTOMATICKÝ - somovoľny, samohybny, samočinný, samochodný, mimovoľny, nevedomy, neuvedomeny, podvedomy, pudovy ARGUMENT - dôvod, dôkaz, svedectvo, príčina, odôvodnenie, opodstatnenie, oprávnenie, zámienka, pohnútka, zádrapka, záderka, podklad, zmysel SUMMIT, MÍTING, KONFERENCIA, KONGRES- schôdza, schôdzka, zasadanie, zasadnutie, rokovanie, sedenie, porada, rada, zhromaždenie, stretnutie, zjazd, snem, výborovka, sednica, zraz, posedenie, postretnutie, postret KONTROLA - previerka, prehliadka, prezretie, dozor, dohľad, dohliadka ŠOKOVANÝ - zarazený, prekvapený, zadivený, udivený, ohromený, ohúrený, omráčený, ohlušený, obarený, ovalený, vyvalený, začudovaný, zmetený, zháčený, zaskočený, zmeravený, stŕpnutý RESPEKTÍVE - prípadne, alebo, poprípade, poťažne, poťažmo ALTERNATÍVA - možnosť, príležitosť PARADOX - protirečenie IRÓNIA - výsmech, znevažovanie, opovrhnutie, škodoradosť, posmech, smiech, posmešok, úškrn, úškrnok, úškľabok, úsmešok, úsmech REZORT - odbor, oblasť pôsobnosti MINISTER - odbospravca, člen vlady spravujuci niektory rezort MINISTERSTVO - odbosprava, najvyšši spravny urad v istom odbore PREZIDENT - predseda, predsedník, voleny vrcholny predstavitel krajiny MANDÁT - splnomocnenie, zmocnenie, plná moc MÉDIUM - sprostredkovateľ (sprostredkujuci činiteľ, nástroj) MASOVÝ - ľudovy, celospoločensky, hromadny, mnohopočetny, veľky, obrovsky, početny, široky, davovy, stadovity, spoločny Kancelár - vysoký úradník, prednosta najvyššej úradovne / pracovne KANCELÁRIA - úradovňa, pracovňa PERCENTO - stotina, na sto Promile - tisícina, na tisíc Milión - veltisíc(ka), veľká tisícka Miliarda - tisíc veltisícov / veltisíciek, tiveltis Mm - tisicina metru Cm - stotina metru Dm - desatina metru Meter - miera Km - tisíc mier, tismiera Sekunda - vtorina, druhina, chviľa, chviľka, okamih Minuta - zmenšina, zmenšenina, prvina Víkend - konitýž Trefa - zásah, úděr TREFNÝ - výstižný, priliehavý, primeraný, príhodný, vhodný, náležitý, presný, jadrný, výrazný, stručný, strohý MINCA - kovové platidlo, platikov, kovoplat, kovidlo Mena - penazna sustava istej krajiny KURZ, SEMINÁR, ŠKOLENIE - náukobeh LEKCIA - poučenie, poznatok, naučenie, ponaučenie, poučka, výučné Manažér - veduci riadiaci pracovnik ORGANIZÁTOR - usporiadateľ, uskutočňovateľ, pôvodca, strojca, vykonavateľ, pripravovateľ, podnecovateľ, vyvolavateľ, osnovateľ, zapričiniteľ CHAT(ovanie) - naživopis, právepis, priamopis, zrovnapis, terazopis, akurátopis Humor - vtipnosť, zábava, sranda Komický - smiešny, zábavný, vtipný, podarený, rehotný Senát - zákonodarný zbor, súd, zbor sudcov, horná snemovňa Senátor - člen zboru Komora - miestnosť, uzavretý priestor, odborné združenie, čast zákonodarnej ustanovizne / stolice INŠTITÚCIA, Orgán - ústroj, ustanovizeň, stolica TYP - druh, vzor TIP - odhad, rada FARBA - prísvit INFORMOVAŤ - dať správu, oboznámiť, zoznámiť, upovedomiť, vyrozumieť, poučiť, zasvätiť, dať na vedomie Demisia - odstúpenie / zrieknutie sa / vzdanie sa z úradu STANICA - zastávka LÍNIA - čiara, priamka, čmára Plus - a, klad, výhoda Plusový - kladný, dobrý Mínus - bez, zápor, slabina Mínusový - záporný, zlý KOMENTATOR - výkladár, výkladník Moderator - sprievodca častielaním, ucelotkou Redaktor - vedúci daného častielania, ucelotky Repríza - opakované predstavenie TECHNOLÓGIA - náuka a praktická metóda spracovania hmoty alebo polotovaru vo výrobnom procese; výrobný postup Štúdio - divadlo, činohra Verzia - podoba, znenie, obmena Koncert - predvedenie hudobnych skladieb pred verejnostou Sezona - obdobie, doba, vek, údobie AREÁL, REGIÓN, ZÓNA - priestor, oblasť, územie, krajina, kraj, pásmo, končina, okolie, okres, okruh, úsek, pole, svet, rovina, priestranstvo, priestora, plocha, šírava, šírina Simulacia - napodobňovanie, predstieranie INVESTÍCIA - naklady, vklad, navratnost, ONLINE - zapojeny / pripojeny do siete KAPITÁL - peniaze, peniaz, majetok, hodnota, veličina, vlastníctvo, bohatstvo, imanie, obeživo, hotovosť, úspory PATRIOT - vlastenec, národovec, rodoľub, rodomil PROFESIONÁL - odbornik, znalec, znateľ, veličina Amatér - neodbornik, samouk, neznalec TABULA - doska, výveska Kolekcia - súbor, zoskupenie, súprava, zbierka, zostava, znáška, balík Favorit - oblubenec, vyvolenec ŠÉF - veduci, nadriadeny, vodca, riaditel IDEÁLNY - dokonaly, bezchybny, vzorny, ukazkovy, najlepsi, najvhodnejsi, skvely, vydareny, neskutocny Kvalifikacia - spôsobilosť Baráž - vylučovaci zapas o postup / udrzanie sa Šampión - víťaz, premožiteľ Liga - súťaž, pohar, preteky Majstrovstva, sampionat - vrcholna sport sutaz KÓPIA - napodobenina, napodobnenina KOPÍROVAŤ - napodobňovať, preberať, zhotovovať / robiť napodobeninu DEFINÍCIA - vymedzenie obsahu pojmu, výmer, presný opis DEFINOVAŤ - určiť, (u)stanoviť, povedať, predpisať, ustaliť, podmieniť, vymedziť, vymerať, vykazať, prideliť, vytyčiť, udať, označiť, vyznačiť, predznačiť, vyhraniť, ohraničiť, obmedziť, vymenovať DEFINITÍVNE - natrvalo, trvalo Definitivny - konečny, trvaly MATERIÁL - hmota, surovina; látka, z ktorej sa niečo vyrába; podklad, prameň vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti MATERIÁL, FAKT, DÁTA - údaj, látka, učivo, položka Legenda(rny)- neskutocny, bajny, slavny, povestny Séria, edícia - rada Seriál - umelecké dielo z viacerých častí a vydávané alebo predvádzané na pokračovanie REKLAMA - ovplyvňovanie spotrebiteľov ku kúpe, propagácia, nábor, doporučovanie, hromadná ponuka, verejné vychvaľovanie tovaru, služieb a pod. PROPAGÁCIA - reklama; rozširovanie, rozmnožovanie myšlienok a názorov, dávanie na známosť; šírenie choroby do okolia ohniska; zámerné množenie mikroorganizmov Propaganda - ovplyvňovanie širokého okruhu ľudí určitými myšlienkami a názormi, ich oboznamovanie s opatreniami štátnych či vládnych orgánov; šírenie ideí a názorov s cieľom získať pre ne prívržencov PRESTÍŽ - važnosť, vyznam(nosť), vyznamne postavenie, ucta, dôstojnosť Derby - veľzápas, velezápas FENOMÉN - úkaz, zjav, osobnosť, jav, príznak Banda - čvarga, zgerba, všivač, bagaž, svoloč, chamraď, chrapač, háveď, perepúť, pliaga, cháska, zlezeň Debil - chuj, chmuľo, buľo, ozembuch, ťuľpas KAPACITA - objem, schopnosť obsiahnuť dačo KARIERA - uspešny postup, úspešná životná dráha, rýchly postup v zamestnaní, dosiahnutý úspech TABUĽKA - štítok, menovka, lístok Riskovať - zahravať sa, vystavovať sa nebezpečenstvu Varovanie - vystraha, upozornenie Remiza - nerozhodny vysledok zapasu Aglomeracia - nahromadenie, zhluk, územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov; obvod veľkomestského typu, zoskupovanie, zoskupenie Metropola - hlav. mesto al. iné významné centrum Reprezentácia - zastúpenie, zastupiteľstvo; okázalé vystupovanie na verejnosti; účasť v národnom športovom družstve Finale - konecny, zaverecny, posledny, rozhodujuci boj Medaila - pamätný odznak, vyznamenanie; pamätný peniaz Šofér (ovať) - vodič, viesť, riadiť vozidlo APLIKÁCIA - pripojka, pripinatko, pripnutka, našivka, použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností; látková alebo kožená ozdoba na odeve; spôsob použitia niečoho; použitie právnej normy na konkrétny prípad, část programového vybavení počítače, kterou uživatel chápe jako jeden nástroj s vymezeným účelem, účelonástroj, účelostroj, účenástroj APLIKOVAŤ - použiť, uplatniť, upotrebiť HARDVÉR - tvrdý výrobok SOFTVÉR - mäkký výrobok Tovar - výrobok, výtvor, zbožie Kolega - spolupracovník REFORMA - zmena, úprava, prelom, prerod, premena Asistent - pomocnik, spomocnik, pomahac, pomahatel, vypomahatel Nominacia - menovanie, označenie; určenie mien hráčov alebo pretekárov pre účasť na športovom stretnutí Skóre - pomer bodov, golov, číselný stav alebo výsledok športového stretnutia DIGITÁLNY - číslicový; patriaci k prstu, robený prstom, napr. stlačenie prstom; týkajúci sa prsta, založený na znázorňovaní údajov osobitnými jednotkami (číslicami) VIRTUÁLNY - účinný, možný, schopný; zdanlivý, domnelý, neskutocny, nepravy, domnely, zdanlivy, vymysleny, neuveritelny NOVELA - nová úprava alebo doplnenie zákona; krátka poviedka, prozaický útvar stredného rozsahu a ucelenej kompozície AKADÉMIA - starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna; vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu; verejné vystúpenie s umeleckým programom GARNITÚRA - subor, zostava ELITA - výkvet, smotanka, smetanka, pýcha Kapitán - vodca, velitel, veduci, zastupca FAKTÚRA - účet NORMA - pravidlo, predpis, zásada MORÁLKA - mravnosť DÁTUM - časový údaj, označenie dňa vzniku niečoho, napríklad dokumentu Varovať - vystríhať, upozorňovať VAROVANIE - vystraha, upozornenie RIZIKO - nebezpecestvo, nebezpecie, hrozba, chmára, chmúra SEGMENT - časť, čiastka, diel, dielec, kus Kino - snímkáreň, budova, miestnost, sien na premietanie filmov, filmove predstavenie, premietacia sien Muzeum - ústav pre uchovanie a vystavovanie vedeckých a umeleckých, najmä historických zbierok Galéria - obrazáreň, stĺpová chodba; priestory na umiestenie alebo vystavenie umeleckých diel, zbierok; zbierka výtvarných diel, inštitúcia, ktorá ich zhromažďuje, vystavuje a vedecky spracováva; balkónovito vyvýšené rady sedadiel v divadle; vodorovná štôlňa vo veľkej hĺbke na čerpanie podzemnej vody; podzemná chodba; skalná rímsa FRÁZA - slová, výrazy, bežné slovné spojenie Kauza - zalezitost, pripad, otazka Stream - vysielanie / prenos prudu udajov SERVER - služobník, poskytovateľ služby Business - obchod, podnikateľská činnosť, podnikanie Kvíz - spoločenská hra v podobe otázok a odpovedí; krátky ústny alebo písomný test Klip - krátky obrazový záber alebo zvuková nahrávka, videopesnička PUMPA - čerpačka, čerpacia zastávka FORMULÁR - tlačivo, listina s predtlačou POLÍCIA - vnutorna, verejna bezpecnost, výkonná ozbrojená bezpečnostná zložka verejnej správy na prevenciu a odhaľovanie kriminality a boj proti nej ILÚZIA - vidina, prelud, zdanie, sen, klam, predstava TUNEL - jask PANEL - dielec, doska, stena, plošný stavebný diel, najčastejšie betónový; rozvodná doska; montážna doska nejakého prístroja a pod. Konkurencia - súbeh Los - žreb KOMPATIBILITA - zlučiteľnosť, spájateľnosť, prípustnosť Volej - zásah, odrazenie lopty počas letu Gól - umiestnenie lopty do brány, branka, vsietenie, zasah Pódium - stupeň, stupienok, javisko, zvýšená plocha na verejné vystúpenie Tribúna - hľadisko FĽAŠA - nádoba s hrdlom, hrdlová nádoba, hrdlovka, pohár INFORMATIKA - spracopis, veda o zhromažďovaní, spracúvaní, uschovávaní, vyhľadávaní a sprístupňovaní ved. informácií, odbor zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií; FYZIKA - hmotopis, veda o všeobecných vlastnostiach hmoty a zákonoch jej pohybu; príslušný vyučovací predmet CHÉMIA - zložepis, veda skúmajúca vlastnosti, zloženie a vnútornú štruktúru látok a ich premenu; (príslušný) vyučovací predmet TOPÁNKY, BOTY - obuv, škorne, střevíce Konzola - nosník, podstavec KONŠTRUKCIA - kostra, sústav, zostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob stavby, stavba samotná Rekonštrukcia, renovácia - obnova, obnovenie, prestavba Stimulacia - povzbudenie, podnecovanie, dráždenie Sponzor - priaznivec, podporovatel, napomahatel, stupenec, dobroprajnik, žičlivec KONFRONTÁCIA - spor, zrážka, trenica, roztržka, rozbroj, svár, bitka, boj, zapas, potyčka, šarvatka, stret, zvada, škriepka Kaštieľ - tvrdza Hymna - slavnostna, oslavna pieseň, skladba Tabletka - prášok, prach PREVENTÍVNY - ochranny, zaštitny Činžiak, panelák - budova, vežiak, poschoďák, pribytok, budúnok, obydlie Luxus - prepych, blahobyt, hojnosť, bohatstvo, nádhera, veľkoleposť DEMOKRACIA - ludovlada, vláda ľudu, forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe krajiny, princíp vlady vacsiny Princip, norma - zasada, zakon Kolaps - zrútenie Sabotaž, diverzia - rušenie, rozvracačstvo, rozvratníctvo, záškodníctvo, podvratníctvo, podrývačstvo, škodcovstvo Blokovať - znemožniť, zavrieť, uzavrieť, zatvoriť, uzatvoriť, prehradiť, obkolesiť, obsadiť Realista - vecne uvažujúci a konajúci človek Realistický - triezvy, vecný, rozvážny Atrakcia - ťahák, trhák Cukor - sladidlo Knedla - gule, múčne jedlo v guľovitých útvaroch Lekvár - zaváranina Kontroverzia - spor, rozpor, hádka; sporná vec SFÉRA - okruh, usek, odbor, pole, odvetvie, ramec, rovina, svet Inicativnost - činorodosť ADRESA - miesto dodania s menom osoby alebo organizácie ARCHÍV - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená ADEKVÁTNY - primerany, zodpovedajuci, nalezity, prihodny, vhodny, prislusny, vyhovujuci KOMBINÁCIA - zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov; úsudok, usudzovanie; dohad, domnienka; v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel KONTINENT - pevnina, svetadiel, zemediel Cynik - pohŕdavý, bezcitný, bezohľadný, necitlivý, bezcitník, necitlivec, pohŕdavec Skeptik - nedôverčivec, pochybovač Optimistický - radostný, veselý, natešený, priaznivý, jasavý Pesimistický- chmúrny, ponurý, svetobôľny Palác - dvorec Nerv - šľacha Sprej - rozprašovač Bublina - blanka, gulôčka ANALÝZA - rozbor Rekordný - vrcholny, najvyssi, najvyznamnejsi, najvacsi, zvrchovany, neprekonany ENERGIA - sila, činorodosť ENERGETIKA - silovina PARKOVISKO - miesto, priestor na státie, odstavenie/odstávku vozidla, stojanka Destilát - liehovina, pálenka, tuhe, ostre, tvrde Alkohol - lieh, kvit, chľast, slopanie Túra - cesta, púť Turista - cestovateľ, pútnik, výletník, dovolenkár, vychádzkar Architektura - stavitelstvo REFERENDUM - ludove hlasovanie, priame hlasovanie občanov o zákonných Benzín - ropalivo, ropna kvapalina pouzivana ako palivo Dízel - uhlovodivo, nafta, napta, uhlovodikova kvapalina pouzivana ako palivo Olej - mastna tekutina, kvapalny tuk TECHNIKA - remeslo, umenie, stroj, nastroj, sposob prevedenia nejakej cinnosti TECHNOLÓGIA - zariadenie, subor postupov, vybavenie KONKRÉTNY - skutočný, určitý FINANCIE - platidlové, obehové, obeživné prostriedky, hospodárstvo Valec - šúľok Front - rad, zástup, bojisko, zápasisko KATEGÓRIA - trieda, druh, stupeň, vrstva Karta - pohľadnica Kapsula - obal, puzdro ORGANIZMUS - ústrojenstvo; jednotný živý celok, jedinec; súbor orgánov; samostatná živá bytosť; súbor zložiek určených k inej činnosti; vnútorné zloženie; usporiadaný a účelne zložený celok ORGANIZÁCIA - poriadok; zariadenie; účelové spojenie ľudí do kolektívu sledujúceho spoločný cieľ alebo záujem; spôsob usporiadania MENTALITA - duševný stav; spôsob myslenia a chápania, názor Mentalny - duševný, rozumový, myšlienkový LITER - základná jednotka objemovej, dutej miery, používaná na meranie tekutín a sypkých látok, objemiera FOND - základina, zásoba, záloha Koncern - zoskupenie, združenie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh CHRONOLÓGIA - zaznamen(áv)anie javov podľa časovej postupnosti OPERÁCIA - úkon, zákrok, čin, činnosť, chirurgický zákrok; ucelená časť výrobného procesu; vojnová činnosť vyššej vojenskej jednotky Panika - zmiatok, rozruch, vzruch, poplach, vrenie, zdesenie DIPLOMACIA, STRATÉGIA, TAKTIKA - premyslený, zámerný postup pri istej činnosti, v istej situácii: zdržiavacia taktika; zvoliť dobrú taktiku DIPLOMAT, STRATEG, TAKTIK - kto je poverený zastupovať štát v medzinár. stykoch, vyčkávač, opatrník, kto je schopný premysleným spôsobom a postupom dosiahnuť svoj cieľ, kto sa vyzná v zaobchádzaní s ľuďmi: parlamentný taktik KÓPIA - opis, obťah, rozmnoženina; otlačok; nepôvodné dielo napodobňujúce originál; mechanicky vyrobený ďalší exemplár INDEX - zoznam, súpis(ka), ukazovateľ, výpočet KONSOLIDÁCIA - upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku; v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti Invazia - vpad, vypad, uder, vyboj, najazd, napor DETAIL - jednotlivost, podrobnost, jednotlivina, malickost, drobnost Raketa - lietajúci stroj poháňaný spätným tlakom plynov spaľovaných vlastným motorom; signálna vojenská strela; pyrotechnický náboj so svetelnými efektmi; tenisové náradie s výpletom DISCIPLÍNA - dodržiavanie zásad, predpisov, nariadení; odvetvie športovej, vedeckej, pracovnej alebo inej činnosti, oblasť, úsek, okruh, odbor, pole TROLEJBUS - kladkovoz ELEKTRIČKA - jantarička PREZENTACIA - predstavenie sa; predloženie, preukázanie; návrh, podanie Casting - ponuka, výber, konkurz na obsadenie filmových a podobných úloh PORTFÓLIO - rozdelenie investičných zdrojov s cieľom znížiť riziko, skladba cenných papierov Kostol - sviatyňa, sviatostánok, chrám Brigáda - dobrovoľná výpomocná práca skupín al. jednotlivcov, dobrovoľná spoločensky užitočná práca Gén - biol. nositeľ dedičných vlastností v rozplodzovacích bunkách; základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu; vloha; dedičný činiteľ GENETIKA - biol. veda o zákonoch dedičnosti a premenlivosti živých organizmov Genetický - dedičný HIERARCHIA - postupnost, suslednost, naslednost, stupňovitá sústava hodností a funkcií; poradie podľa hodnosti Hierarchický - usporiadaný podľa hodnosti, funkcie, úradu a pod. SIGNÁL - fyzikálny nositeľ informácie Alkaloid - dusíkatá látka rastlinného pôvodu

Milý Znovuzrodený, toto je už tretia veľmi podobná tema, je nutne vytvárať zakaždým nové vlakno? Asi ste tu nový, prosím preštudujte si Pravidla používania fóra. ďakujem


Milý Znovuzrodený, toto je už tretia veľmi podobná tema, je nutne vytvárať zakaždým nové vlakno? Asi ste tu nový, prosím preštudujte si Pravidla používania fóra. ďakujem

Ahoj, Lavazza,
k tým pravidlám. Je niekde vlákno s pravidlami? Dalo by sa pripnúť niekde, aby bolo viditeľné?


Ahoj, Lavazza, k tým pravidlám. Je niekde vlákno s pravidlami? Dalo by sa pripnúť niekde, aby bolo viditeľné?

Jardob je tona lište dole, nech sa páči:-):6235e7fad095e


Jardob je tona lište dole, nech sa páči:-):![6235e7fad095e](serve/attachment&path=6235e7fad095e)

Výborný zoznam. Chválim. smile


Výborný zoznam. Chválim. :)
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Milý Znovuzrodený, toto je už tretia veľmi podobná tema, je nutne vytvárať zakaždým nové vlakno? Asi ste tu nový, prosím preštudujte si Pravidla používania fóra. ďakujem


Čože sa do teba nikto nepustil ako do mňa. Kde sú tie hordy obhajovateľov zakladania novej témy pomaly na každý komentár len preto, že som vyzval najväčších "spamerov", aby mali trochu sebadisciplíny a nerobili to? Zrazu je to tu ako bežný štandard a vyzýva k tomu domino, TauRus aj Lavazza. Ospravedlnenia od miestnych krikľúňov a mínuskárov sa samozrejme nedočkám a ani oň nestojím. Len poukazujem na primitivizmus niektorých diskutujúcich, ktorí dobrú myšlienku zhodia len preto, že sa im nepáči jej nositeľ. A takto to ani zďaleka nie je len v tomto prípade, ale hlavne v oveľa vážnejších a dôležitejších. Svoju potrebu dať im najavo, že prišlo na moje slová, som týmto naplnil. smile


[quote="pid:63976, uid:273"]Milý Znovuzrodený, toto je už tretia veľmi podobná tema, je nutne vytvárať zakaždým nové vlakno? Asi ste tu nový, prosím preštudujte si Pravidla používania fóra. ďakujem[/quote] Čože sa do teba nikto nepustil ako do mňa. Kde sú tie hordy obhajovateľov zakladania novej témy pomaly na každý komentár len preto, že som vyzval najväčších "spamerov", aby mali trochu sebadisciplíny a nerobili to? Zrazu je to tu ako bežný štandard a vyzýva k tomu domino, TauRus aj Lavazza. Ospravedlnenia od miestnych krikľúňov a mínuskárov sa samozrejme nedočkám a ani oň nestojím. Len poukazujem na primitivizmus niektorých diskutujúcich, ktorí dobrú myšlienku zhodia len preto, že sa im nepáči jej nositeľ. A takto to ani zďaleka nie je len v tomto prípade, ale hlavne v oveľa vážnejších a dôležitejších. Svoju potrebu dať im najavo, že prišlo na moje slová, som týmto naplnil. ;)
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 20. 3. 2022 o 13:35

Zrazu je to tu ako bežný štandard a vyzýva k tomu domino, TauRus aj Lavazza.


Úprimne netuším o čo ide, upozornila som užívateľa z pozície moderátor. Prosím, ak chceš napíš mi súkromnú správu, ale nezahlcujme túto diskusiu. Ak sa nepáči moja intervencia ako moderátora, napíš prosím Neovi. Ďakujem


[quote="pid:64234, uid:623"]Zrazu je to tu ako bežný štandard a vyzýva k tomu domino, TauRus aj Lavazza.[/quote] Úprimne netuším o čo ide, upozornila som užívateľa z pozície moderátor. Prosím, ak chceš napíš mi súkromnú správu, ale nezahlcujme túto diskusiu. Ak sa nepáči moja intervencia ako moderátora, napíš prosím Neovi. Ďakujem

Úprimne netuším o čo ide, upozornila som užívateľa z pozície moderátor. Prosím, ak chceš napíš mi súkromnú správu, ale nezahlcujme túto diskusiu. Ak sa nepáči moja intervencia ako moderátora, napíš prosím Neovi. Ďakujem


Naopak, páči sa mi. Preto som sa ozval, že aj keď som bol stále ja ten zlý, nakoniec sa aj tak robí podľa mojich doporučení. Teší ma to. Chválim a len tak ďalej. smile


[quote="pid:64242, uid:273"]Úprimne netuším o čo ide, upozornila som užívateľa z pozície moderátor. Prosím, ak chceš napíš mi súkromnú správu, ale nezahlcujme túto diskusiu. Ak sa nepáči moja intervencia ako moderátora, napíš prosím Neovi. Ďakujem[/quote] Naopak, páči sa mi. Preto som sa ozval, že aj keď som bol stále ja ten zlý, nakoniec sa aj tak robí podľa mojich doporučení. Teší ma to. Chválim a len tak ďalej. 8)
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 20. 3. 2022 o 14:23

K tomu zoznamu. Očividne vo svete vznikli veci / javy, ktoré potrebujeme jazkom opísať. Na slovo bola priradená veta alebo skupina slov, akože Slovenských. Avšak nové tvary slovenských slov boli akoby nastrelené. Jednotlivé písmená a ich zoskupenia len vytvorili fonetickú časť nového slova. Prípadne nové slovo bolo vytvorené z dvoch už známych slov.
ŠTATISTIKA - číslojav toto slovo bolo vytvorené zo slov číslo a jav. Ale poďme hlbšie. Čo v našom jazyku znamená písmeno č? Čo znamená í? Čo znamená s, l, o, j, a, v ? Čo znamenajú tie písmená osobitne? Čo znamenajú ich pojenia? Aký obraz dá spojenie písmen "čí" ? Znamená to niečo? Aký význam bude mať naše spojenie keď tam pridáme "s" - "čís". Keď dokážeme vyjadriť obrazy jednotlivých písmen, ich spojení s inými písmenami, tak slová sa nám akoby samé poskladajú. Tu má výhodu staroslovienska bukvica. Tá aspoň ako tak opisovala obrazy každého písmena. Chcem tým povedať, že je za potreby ísť od elementárnych čiastočiek slova/jazyka a postupne vytvárať zložitejšie slovné útvary.
Dneska som tak počul slovo Ukrojina - niekto chcel vyjadriť správne zriadenie a význam Ukajiny. Ukrojina - ako základ je tam slovo ukrojiť - vyňať časť z celku. A hneď sa pri takomto slove vynorí otázka - kto ukrojil tú časť a prečo to spravil? Aký bol zámer ukrojenia? V slove je oveľa viac informácie než len v pokrivenom tvare "Ukrajina". Avšak aj tu sa natíska otázka - je správne slovo ukrajiť alebo ukrojiť? Poďme písmenko po písmenku - a tu padla kosa na kameň, my nevieme obraz písmena "a" ani písmena "o". Ako prvý krok bude potrebné nadefinovať jasne obrazy písmen. Potom môžeme spraviť revíziu jazyka.


K tomu zoznamu. Očividne vo svete vznikli veci / javy, ktoré potrebujeme jazkom opísať. Na slovo bola priradená veta alebo skupina slov, akože Slovenských. Avšak nové tvary slovenských slov boli akoby nastrelené. Jednotlivé písmená a ich zoskupenia len vytvorili fonetickú časť nového slova. Prípadne nové slovo bolo vytvorené z dvoch už známych slov. ŠTATISTIKA - číslojav toto slovo bolo vytvorené zo slov číslo a jav. Ale poďme hlbšie. Čo v našom jazyku znamená písmeno č? Čo znamená í? Čo znamená s, l, o, j, a, v ? Čo znamenajú tie písmená osobitne? Čo znamenajú ich pojenia? Aký obraz dá spojenie písmen "čí" ? Znamená to niečo? Aký význam bude mať naše spojenie keď tam pridáme "s" - "čís". Keď dokážeme vyjadriť obrazy jednotlivých písmen, ich spojení s inými písmenami, tak slová sa nám akoby samé poskladajú. Tu má výhodu staroslovienska bukvica. Tá aspoň ako tak opisovala obrazy každého písmena. Chcem tým povedať, že je za potreby ísť od elementárnych čiastočiek slova/jazyka a postupne vytvárať zložitejšie slovné útvary. Dneska som tak počul slovo Ukrojina - niekto chcel vyjadriť správne zriadenie a význam Ukajiny. Ukrojina - ako základ je tam slovo ukrojiť - vyňať časť z celku. A hneď sa pri takomto slove vynorí otázka - kto ukrojil tú časť a prečo to spravil? Aký bol zámer ukrojenia? V slove je oveľa viac informácie než len v pokrivenom tvare "Ukrajina". Avšak aj tu sa natíska otázka - je správne slovo ukrajiť alebo ukrojiť? Poďme písmenko po písmenku - a tu padla kosa na kameň, my nevieme obraz písmena "a" ani písmena "o". Ako prvý krok bude potrebné nadefinovať jasne obrazy písmen. Potom môžeme spraviť revíziu jazyka.
Upravené 21. 3. 2022 o 07:29

Tiež ešte keď sme pri jazykoch, tak som počul raz o tom, ako spravili štúdiu o zmene jazka. Porovnali jazyk dvoch miest. Jedno sa nachádzalo v taliansku a druhé v španielsku. Dali zástupcov oboch jazykov k sebe a tí sa nedokázali dohovoriť. Ale keď študovali jazyk po ceste z miesta talianského do mesta španielského, tak prišli na to, že ak by vytvorili takú dlhú sieť, tak po tej sieti by sa tí dvaja dohovorili, pretože v každej dedinke, meste sa trošku slovo pozmenilo, a putovalo ďalej. Tu sa zastavíme. Čo sa v slove pozmenilo? Pozmenil sa význam slova? To asi nie, pretože ak slovo popisuje Slnko, tak Slnko je stále slnko a nemení sa v každej dedine. Mení sa len fonetika slova - slovo sa kaličí. A prečo sa slovo kaličí? Pretože nikto si neuvedomuje ako sa zmení obraz slova, keď namiesto Slnko poviem Zlnko. Aký význam ma S? Aký význam má Z? Takže my nie len že potrebujeme nadefinovať obrazy písmen ale ešte aj potrebujeme vytvoriť v kultúre mechanizmus na korekciu slov v prípade ich kaličenia.


Tiež ešte keď sme pri jazykoch, tak som počul raz o tom, ako spravili štúdiu o zmene jazka. Porovnali jazyk dvoch miest. Jedno sa nachádzalo v taliansku a druhé v španielsku. Dali zástupcov oboch jazykov k sebe a tí sa nedokázali dohovoriť. Ale keď študovali jazyk po ceste z miesta talianského do mesta španielského, tak prišli na to, že ak by vytvorili takú dlhú sieť, tak po tej sieti by sa tí dvaja dohovorili, pretože v každej dedinke, meste sa trošku slovo pozmenilo, a putovalo ďalej. Tu sa zastavíme. Čo sa v slove pozmenilo? Pozmenil sa význam slova? To asi nie, pretože ak slovo popisuje Slnko, tak Slnko je stále slnko a nemení sa v každej dedine. Mení sa len fonetika slova - slovo sa kaličí. A prečo sa slovo kaličí? Pretože nikto si neuvedomuje ako sa zmení obraz slova, keď namiesto Slnko poviem Zlnko. Aký význam ma S? Aký význam má Z? Takže my nie len že potrebujeme nadefinovať obrazy písmen ale ešte aj potrebujeme vytvoriť v kultúre mechanizmus na korekciu slov v prípade ich kaličenia.
667
9
5
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept