KSB a DVTR
Egregor - Encyklopedie KOB - 1

Egregor


http://wiki.kob.su/%D0%AD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80


Egregor (z latinského ex a grex – doslova „ze stáda“ nebo z řeckého – „pozorovatel ( dozorce)“)


  • duševní kondenzát, rodící se prostřednictvím myslí emocí lidí a získávající samostatnou existenci.

  • aura idolů a talismanů, jako výsledek kultovního praktikování (uctívání kultu)


Na základě jednoty (nerozdílnosti) biopolí všeho v biosféře, lidé ve svém souhrnu produkují kolektivní psychiku. To je známo od nepaměti, pouze se to v různých dějinných obdobích různě vyjadřovalo slovy jako: duch národa, duch epochy, noosféra, egregory, duchovní sounáležitost atp.
Různé kolektivní psychiky, vytvářené různými společenskými skupinami, se v latinsko-jazyčné terminologii nazývají „egregory“. V latinsko-jazyčné terminologii vznikla dvojice pojmů: „individuum“ (ve významu nedělitelný), a „egregor“ (kteréžto slovo chybí ve výkladových slovnících, s nevysloveným cejchem „(určeno) pro dav“, avšak, jak je možno odtušit, odvozené od stejného kořene jako slovo „agregát“, znamenající spojení nějakého množství modulů do jednoho funkčně jedinečného zařízení. Ruskojazyčnou analogiií „egregoru“ je v ruštině slovo «соборность» - „s(ou)bornosť“ (nemá v jiných jazycích jednoslovný analog – svobodná duchovní jednota lidí jak v religiózním životě, tak ve světské přirozené sounáležitosti, soužití v bratrství a lásce), pojímající v sobě více než jednu osobnost; v tomto slově aspekt ne(roz)dělitelnosti (nerozbornosti) není zjevný, avšak je podvědomě chápán.


Podrobněji


Živí lidé, stejně jako ostatní živá příroda, jejíž jsou součástí, vysílají (vyzařují) všeobecná přírodní pole, tj. energii a informaci měrou (formou), předurčující bytí každého a všech. Pro souhrn polí, vznikajících na biosférně-organickém základě, se ustálil výraz biopole. Člověk cítí a vnímá svět nejen orgány, utvořenými látkami jeho biomasy, ale i skrze všeobecná přírodní pole, vlastní jeho organismu, tj. přijímá informaci svým biopolem.
Pokud nějaké množství lidí má shodné parametry své energetiky (výčet polí, frekvence, polarizace atd.), tak vyslání jedné a té samé informace prostřednictvím biopole velkým množstvím lidí dává vzniknout energoinformačnímu sytému na polových nosičích (nosičích pole), nazývanému v okultní literatuře egregorem.
Egregory se od sebe odlišují podle toho, jaká do nich vstupuje informace, osobitostmi energetiky lidí, energopotenciálem a podle organizace jejich směrování (řízení). Protože však, nehledě na osobitosti parametrů energetiky lidí, stanovené genetikou a fyziologií, všeobecným emocionáním nastavením (typem psychiky) člověka a nastavením v určitém momentu – časovém intervalu, jsou si lidé v parametrech své psychiky podobní, tak jsou při vytváření lidských egregorů významnější informační osobitosti a sounáležitost lidí, nikoliv energetická kompatibilita, která je od počátku zajištěna příslušností k národu, rase a lidstvu.


Lidské egregory


Lidské egregory patří mezi (vše)obecně-biosférní (egregory), a ty zase náleží mezi (vše)obecně-planetární, atd. podle soustavy (hierarchie) vesmíru. Různé egregory se mohou prolínat (navzájem do sebe pronikat), doplňovat jeden druhého, mohou být navzájem neutrální nebo vzájemně protichůdné (antagonistické).
Z energetického hlediska (tj. z hlediska hmoty) lidé vytvářejí egregor přesně tak, jako elektrostanice a spotřebitelé, spojení (sjednocení) do elektrosítě; vedle toho z informačního hlediska – tak jako množství počítačů, spojených kanály pro výměnu informací, mohou být organizovány v síť výměny informací. Za míru (formu) lze u egregoru pokládat algoritmus zpracování informace v procesu řízení těmi (nasměrování těch), kdo vytváří egregor, který se projevuje (obráží se) v statistice jejich chování jako celku.


Při odpovídajícím programovém vybavení, počítačová síť podobající se egregoru může být uceleným informačním systémem, hierarchicky vyšším (výše postaveným v hierarchii) než každý do něho zapojený počítač. Rozdíl je pouze v tom, že člověk je mnohem složitější, než stroj, přičemž možnosti výměny informací u lidí jsou mnohem širší, než v jakékoliv počítačové síti.


V dostatečně rozvinuté (sofistikované) počítačové síti může být rozprostření informací a funkčního zatížení mezi jejími prvky (elementy) různé: počínaje řízením sítě jako celku, počítaje v to i řízení volných zdrojů vstupujících do sítě; konče řešením nějakých dílčích úloh, nevyžadujících osobitý zájem, představující však fragmenty obecnějších úloh, které jsou významné na síťové úrovni. Přitom úlohy významné na síťové úrovni, mohou kvůli své složitosti vyžadovat sehranou (koordinovanou) práci mnoha elementů počítačového systému a není možné je řešit ani na jednom z počítačů v případě jeho izolace (odpojení) od sítě. Podobné procesy probíhají ve společenstvích a v biosféře jako celku, proto rozličné informačně-kybernetické analogie umožnují pochopit mnohé z života společnosti a biosféry.


Je historickou realitou, že technosféra se zrodila z biosféry, i technosféra však působí na biosférní egregory. Technické prostředky zpracování, uchování a přenosu informací strhávají lidi do informačních proudů technosféry, a proto jsou ze své podstaty technickými prostředky podpory různých druhů egregorů.


Nicméně, byť je pomocí techniky možno přispět zformování a činnosti egregorů, nedovoluje ta samá hrubost techniky, ve srovnání s organismem člověka, vyrobit
biorobota (jeden ze čtyř typů psychiky) z někoho, kdo se chce utvořit člověkem (další
z typů psychiky) podle Božího předurčení.


Egregory a lidé si vzájemně vyměňují energii a informace. Energie a informace – pole, vysílaná organismem v okamžiku smrti, unášející duši od těla, - pravděpodobně mohou předurčeně uvíznout v energo-informačním egregoru, který je jedinečný pro konkrétní duši. A v souladu s (vše)obecnými přírodními zákony zachování a přeměny energie a informace, může duše (nebo její duplikát?) existovat v nějakém egregoru jen po tu dobu, po kterou existuje sám egregor. Množství lidí, vytvářejících každý z egregorů, se průběžně (v průběhu času) mění jak z hlediska počtu, tak i z hlediska personálního složení. V souladu s tím může být doba života egregoru během výměny (střídání) generací žijících lidí, kteří ho podporující energeticky a informačně, velmi prodloužitelná (prodloužení schopná) v průběhu času a pojmout mnoho generací, disponujících díky své kontinuitě dostatečnou informační soudržností.


Vliv egregoru na člověka


Mnozí lidé mohou, dle povahy jimi nesených informací (a různým fragmentům jejich informační výbavy jako celku) vyhovovat různým egregorům; to se týká i biologické shodnosti, tzn. osobitostí nastavení (vyladění) energetiky člověka jako vysílatele (nebo příjemce), nezávislého ve smyslu vztahu k charakteru informace, považované samu za sebe (samostatnou). V důsledku toho mohou (lidé) v různých obdobích (časových intervalech (i v různých okamžicích v rámci určitého období)), interagovat (navzájem se ovlivňovat) s různými egregory a různé egregory mohou mít energetický a informační vliv na jednoho a téhož člověka, souběžně doplňujíce jeden druhého, navzájem se střídajíce, nebo vstupujíce do konfliktu kvůli ovládání člověka.


Egregor jako celek – to je jedinečný organismus, ne však stvořený z látek (hmoty), nýbrž
z polí, která jsou vlastní lidem, jež do něj vstupují. Ve vztahu k němu biopolová struktura
každého člověka a každé skupiny lidí zaujímá tu samou hierarchickou pozici (místo v hierarchii), jakou zaujímají v souboru individuálního lidského organismu buňky, specializované orgány a systémy jimi vytvořené. Rozdíl je pouze v tom, že „sestavení“ organismu egregoru do jedinečného celku v hierarchii Vesmíru je uskutečněno ne na úrovni látek (hmoty) biomasy, nýbrž na úrovni biopolí.


Egregor ------- http://wiki.kob.su/%D0%AD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80 **Egregor** (z latinského ex a grex – doslova „ze stáda“ nebo z řeckého – „pozorovatel ( dozorce)“) - duševní kondenzát, rodící se prostřednictvím myslí emocí lidí a získávající samostatnou existenci. - aura idolů a talismanů, jako výsledek kultovního praktikování (uctívání kultu) Na základě jednoty (nerozdílnosti) biopolí všeho v biosféře, lidé ve svém souhrnu produkují kolektivní psychiku. To je známo od nepaměti, pouze se to v různých dějinných obdobích různě vyjadřovalo slovy jako: duch národa, duch epochy, noosféra, egregory, duchovní sounáležitost atp. Různé kolektivní psychiky, vytvářené různými společenskými skupinami, se v latinsko-jazyčné terminologii nazývají „egregory“. V latinsko-jazyčné terminologii vznikla dvojice pojmů: „individuum“ (ve významu nedělitelný), a „egregor“ (kteréžto slovo chybí ve výkladových slovnících, s nevysloveným cejchem „(určeno) pro dav“, avšak, jak je možno odtušit, odvozené od stejného kořene jako slovo „agregát“, znamenající spojení nějakého množství modulů do jednoho funkčně jedinečného zařízení. Ruskojazyčnou analogiií „egregoru“ je v ruštině slovo «соборность» - „s(ou)bornosť“ (nemá v jiných jazycích jednoslovný analog – svobodná duchovní jednota lidí jak v religiózním životě, tak ve světské přirozené sounáležitosti, soužití v bratrství a lásce), pojímající v sobě více než jednu osobnost; v tomto slově aspekt ne(roz)dělitelnosti (nerozbornosti) není zjevný, avšak je podvědomě chápán. ### Podrobněji Živí lidé, stejně jako ostatní živá příroda, jejíž jsou součástí, vysílají (vyzařují) všeobecná přírodní pole, tj. energii a informaci měrou (formou), předurčující bytí každého a všech. Pro souhrn polí, vznikajících na biosférně-organickém základě, se ustálil výraz biopole. Člověk cítí a vnímá svět nejen orgány, utvořenými látkami jeho biomasy, ale i skrze všeobecná přírodní pole, vlastní jeho organismu, tj. přijímá informaci svým biopolem. Pokud nějaké množství lidí má shodné parametry své energetiky (výčet polí, frekvence, polarizace atd.), tak vyslání jedné a té samé informace prostřednictvím biopole velkým množstvím lidí dává vzniknout energoinformačnímu sytému na polových nosičích (nosičích pole), nazývanému v okultní literatuře egregorem. Egregory se od sebe odlišují podle toho, jaká do nich vstupuje informace, osobitostmi energetiky lidí, energopotenciálem a podle organizace jejich směrování (řízení). Protože však, nehledě na osobitosti parametrů energetiky lidí, stanovené genetikou a fyziologií, všeobecným emocionáním nastavením (typem psychiky) člověka a nastavením v určitém momentu – časovém intervalu, jsou si lidé v parametrech své psychiky podobní, tak jsou při vytváření lidských egregorů významnější informační osobitosti a sounáležitost lidí, nikoliv energetická kompatibilita, která je od počátku zajištěna příslušností k národu, rase a lidstvu. ### Lidské egregory Lidské egregory patří mezi (vše)obecně-biosférní (egregory), a ty zase náleží mezi (vše)obecně-planetární, atd. podle soustavy (hierarchie) vesmíru. Různé egregory se mohou prolínat (navzájem do sebe pronikat), doplňovat jeden druhého, mohou být navzájem neutrální nebo vzájemně protichůdné (antagonistické). Z energetického hlediska (tj. z hlediska hmoty) lidé vytvářejí egregor přesně tak, jako elektrostanice a spotřebitelé, spojení (sjednocení) do elektrosítě; vedle toho z informačního hlediska – tak jako množství počítačů, spojených kanály pro výměnu informací, mohou být organizovány v síť výměny informací. Za míru (formu) lze u egregoru pokládat algoritmus zpracování informace v procesu řízení těmi (nasměrování těch), kdo vytváří egregor, který se projevuje (obráží se) v statistice jejich chování jako celku. Při odpovídajícím programovém vybavení, počítačová síť podobající se egregoru může být uceleným informačním systémem, hierarchicky vyšším (výše postaveným v hierarchii) než každý do něho zapojený počítač. Rozdíl je pouze v tom, že člověk je mnohem složitější, než stroj, přičemž možnosti výměny informací u lidí jsou mnohem širší, než v jakékoliv počítačové síti. V dostatečně rozvinuté (sofistikované) počítačové síti může být rozprostření informací a funkčního zatížení mezi jejími prvky (elementy) různé: počínaje řízením sítě jako celku, počítaje v to i řízení volných zdrojů vstupujících do sítě; konče řešením nějakých dílčích úloh, nevyžadujících osobitý zájem, představující však fragmenty obecnějších úloh, které jsou významné na síťové úrovni. Přitom úlohy významné na síťové úrovni, mohou kvůli své složitosti vyžadovat sehranou (koordinovanou) práci mnoha elementů počítačového systému a není možné je řešit ani na jednom z počítačů v případě jeho izolace (odpojení) od sítě. Podobné procesy probíhají ve společenstvích a v biosféře jako celku, proto rozličné informačně-kybernetické analogie umožnují pochopit mnohé z života společnosti a biosféry. Je historickou realitou, že technosféra se zrodila z biosféry, i technosféra však působí na biosférní egregory. Technické prostředky zpracování, uchování a přenosu informací strhávají lidi do informačních proudů technosféry, a proto jsou ze své podstaty technickými prostředky podpory různých druhů egregorů. Nicméně, byť je pomocí techniky možno přispět zformování a činnosti egregorů, nedovoluje ta samá hrubost techniky, ve srovnání s organismem člověka, vyrobit biorobota (jeden ze čtyř typů psychiky) z někoho, kdo se chce utvořit člověkem (další z typů psychiky) podle Božího předurčení. Egregory a lidé si vzájemně vyměňují energii a informace. Energie a informace – pole, vysílaná organismem v okamžiku smrti, unášející duši od těla, - pravděpodobně mohou předurčeně uvíznout v energo-informačním egregoru, který je jedinečný pro konkrétní duši. A v souladu s (vše)obecnými přírodními zákony zachování a přeměny energie a informace, může duše (nebo její duplikát?) existovat v nějakém egregoru jen po tu dobu, po kterou existuje sám egregor. Množství lidí, vytvářejících každý z egregorů, se průběžně (v průběhu času) mění jak z hlediska počtu, tak i z hlediska personálního složení. V souladu s tím může být doba života egregoru během výměny (střídání) generací žijících lidí, kteří ho podporující energeticky a informačně, velmi prodloužitelná (prodloužení schopná) v průběhu času a pojmout mnoho generací, disponujících díky své kontinuitě dostatečnou informační soudržností. ### Vliv egregoru na člověka Mnozí lidé mohou, dle povahy jimi nesených informací (a různým fragmentům jejich informační výbavy jako celku) vyhovovat různým egregorům; to se týká i biologické shodnosti, tzn. osobitostí nastavení (vyladění) energetiky člověka jako vysílatele (nebo příjemce), nezávislého ve smyslu vztahu k charakteru informace, považované samu za sebe (samostatnou). V důsledku toho mohou (lidé) v různých obdobích (časových intervalech (i v různých okamžicích v rámci určitého období)), interagovat (navzájem se ovlivňovat) s různými egregory a různé egregory mohou mít energetický a informační vliv na jednoho a téhož člověka, souběžně doplňujíce jeden druhého, navzájem se střídajíce, nebo vstupujíce do konfliktu kvůli ovládání člověka. Egregor jako celek – to je jedinečný organismus, ne však stvořený z látek (hmoty), nýbrž z polí, která jsou vlastní lidem, jež do něj vstupují. Ve vztahu k němu biopolová struktura každého člověka a každé skupiny lidí zaujímá tu samou hierarchickou pozici (místo v hierarchii), jakou zaujímají v souboru individuálního lidského organismu buňky, specializované orgány a systémy jimi vytvořené. Rozdíl je pouze v tom, že „sestavení“ organismu egregoru do jedinečného celku v hierarchii Vesmíru je uskutečněno ne na úrovni látek (hmoty) biomasy, nýbrž na úrovni biopolí.

Dávam do pozornosti, že existujú dve wiki kob, preto je možné ich porovnávať a dopĺňať. Poučky sú tak či tak čerpané z rôznych prác VP ZSSR a vkladané na wiki Kob do jedného uceleného článku:
http://wiki.kob.su/ (asi starší web, našiel som tam niektoré dosť staré definície termínov)
https://wiki-kob.ru/


(je zaujímavé, že druhý link má na hlavnej stránke napísané, že do svojej databázy už nevkladá práce VP po roku 2018 )


Dávam do pozornosti, že existujú dve wiki kob, preto je možné ich porovnávať a dopĺňať. Poučky sú tak či tak čerpané z rôznych prác VP ZSSR a vkladané na wiki Kob do jedného uceleného článku: http://wiki.kob.su/ (asi starší web, našiel som tam niektoré dosť staré definície termínov) https://wiki-kob.ru/ (je zaujímavé, že druhý link má na hlavnej stránke napísané, že do svojej databázy už nevkladá práce VP po roku 2018 )
430
1
2
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept