KSB a DVTR
Fašismus - Encyklopedie KOB

Před nedávnem jsem objevil tuto ruskou stránku http://kob.su/ , kde po kliknutí na pojem WIKI v nabídkové liště a ještě jednom kliknutí hned na první sousloví se dostanete sem:
http://wiki.kob.su/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
Většina si asi zaťuká na čelo a řekne si, že to je slabikář. Nedávno jsem potřeboval zjistit přesné znění definice fašismu, protože ji Pjakin často citoval a pořád mi tam něco nesedělo. Nemít internet, tak bych to asi překládal do Velikonoc, ale i tak to byla bitva. Napadlo mě, že by nebylo od věci, kdyby každý, kdo bude mít zájem, něco přeložil, hodil třeba sem (nebo na jiné vlákno, to je fuk) originál + překlad a mohlo by se diskutovat a popř. vylepšovat překlad. Pro začátek sem dám ten fašismus (ještě jsem se prokousal egregorem, ale to až jindy).


Фашизм


Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-“элитарном” обществе. Фашизм — одно из выражений психического троцкизма.
Суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет власть в обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих — системы злоупотреблений властью “элитарной” олигархией, которая:
• представляет неправедность как якобы истинную “пра­ведность”, и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ею мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека;
• под разными предлогами всею подвластной ею мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит.
Толпа же по определению В.Г.Белинского — «собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету» (в определении А.С.Пушкина — «народ бессмысленный»[1]), т.е. толпа — множество индивидов, живущих бессовестно и по существу бездумно — автоматически или под управлением поведением её представителей извне. И неважно выступает ли правящая олигархия публично и церемониально, превозносясь над обществом; либо превозносится по умолчанию или в не осознаваемой гордыне, публично изображая смирение и служение толпе, именуя её народом; либо действует скрытно, уверяя общество в своём якобы несуществовании и, соответственно “несущест­во­ванию”, — в своей бездеятельности, в результате которой всё в жизни общества течёт якобы «само собой», а не целенаправленно по сценариям концептуально властных кураторов олигархии[2].
Это определение-описание фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии: символики; идеологии, призывающей к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла; призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и т.п. О человеконенавистнической же сущности фашизма на основе урока, преподанного всем германским фашизмом, сказано после 1945 г. много. Вследствие ставших негативно культовыми ужасов германского фашизма 1933 — 1945 гг. приведённое определение кому-то может показаться легковесным, оторванным от реальной жизни (абстрактным), и потому не отвечающим задаче защиты будущего от угрозы фашизма. В действительности же именно это определение и есть определение фашизма по сути, а не по месту возникновения и не по особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает его качественно от большинства “определений” «фашизма», даваемого разными толковыми и энциклопедическими словарями. Понимание сути фашизма как системы человеконенавистничества невозможно без понимания сути человека, т.е. без выявления тех особенностей, которые отличают состоявшегося человека от несостоявшихся в качестве человека человекообразных людей; а также и без выявления тех особенностей, которые отличают вид «Человек разумный» во всех его расах от животных видов в биосфере Земли. Иными словами, если в культуре нет понятия о типах строя психики личности, то суть фашизма как системы человеконенавистничества не выявить, и общество остаётся почти что беззащитным по отношению к угрозе перерождения в тот или иной фашизм его образа жизни. Кроме того ужасы переходного периода к устойчивому в преемственности поколений фашизму — это ужасы периода становления фашизма (возможно, что в какой-то новой его разновидности), а не ужасы фашизма как такового.


Fašismus


Fašismus je jednou z forem kultury společenského samořízení, možný pouze v davo-“elitární“ společnosti. Fašismus je jedním z projevů psychického trockismu.


Podstata fašismu jako takového, nehledě na to, jak ho pojmenujeme, jakými myšlenkami se maskuje a jakými způsoby uskutečňuje vládu ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davem (ze strany davu) tzv. "malých lidí" (indická nejnižší kasta - vysvětleno v článku, davo-elitárním slovníkem by se dalo říci "ti nejposlednější z davu", lůza), v souladu s ideovým přesvědčením jich samých (davu) - to znamená v podpoře SYSTÉMU ZNEUŽÍVÁNÍ Z POZICE MOCI pod taktovkou "elitární" oligarchie, který:


  • vydává nespravedlnost za naoko skutečnou (objektivní) pravdu a na tomto základu, pokřivujíce chápání světa (světonázor) lidí, vší jemu podléhající mocí pěstuje (kultivuje) nespravedlnost ve společnosti, bráníce lidem existovat (fungovat) v kvalitě člověka.

  • pod různými záminkami vší jemu podléhající mocí potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti samotné a o správnosti jejího uplatňování, stejně jako potlačuje i ty, které z toho byť jen podezřívá.


Dav je dle dle definice V.G.Bělinského – skupina lidí žijících podle tradic a dělajících závěry v souznění s autoritami (v definici A.S.Puškina – „lid žijící beze smyslu (bez cíle)“), jinými slovy dav – to je množina jedinců, žijících bez svědomí (nestydatě) a v podstatě bez přemýšlení – čili pod řízením jejího chování z vnějšku. A vůbec nezáleží na tom, zda se vládnoucí oligarchie představuje veřejně a s velkou slávou, povyšujíc se nad společností; buď se povyšuje podle zvyklosti nebo v nevědomé přebujelé pýše, veřejně vyjadřujíc pokoru a službu davu, nazývajíc ho národem; nebo jedná skrytě, utvrzujíc společnost o své, zdánlivé neexistenci a, v souladu s „neexistencí“, o své nečinnosti, v jejímž důsledku vše plyne zdánlivě „samo od sebe“, a ne záměrně podle scénářů konceptuálně vzdělaných (koncepci ovládajících) kurátorů oligarchie.


Tento popis-definice fašismu neobsahuje popis hrozivých a do očí bijících příznaků jeho aktuálního průběhu: symboliky, ideologie vyzývající k násilí a likvidaci těch, koho vládci fašismu vybrali pro roli nenapravitelného společenského zla; výzev k vytvoření politických stran s tvrdou disciplínou a systémem zastrašování, oddílů bojovníků atp.
O člověka nenávidící podstatě fašismu bylo, na základě lekce udělené všem germánským fašismem, řečeno po roce 1945 mnoho. V důsledku hrůz germánského fašismu 1933 - 1945, které se staly negativně kultovními, se na začátku uvedená definice někomu může zdát lehkovážnou, odtrženou od reálného života (abstraktní), a proto ne odpovídající úloze ochrany budoucnosti od hrozby fašismu. Ve skutečnosti je právě tato definice rovněž definicí podstaty fašismu, nikoliv definicí podle místa vzniku nebo podle specifik jeho utváření a projevů v životě společnosti, což ji právě kvalitativně odlišuje od většiny „definic“ ‚ fašismu‘ , uvedených ve slovnících a encyklopediích. Pochopení podstaty fašismu jako systému nenávidícího Člověka není možné bez pochopení podstaty člověka, tj. bez uvedení těch osobitostí (zvláštností), které odlišují jedince dosáhnuvšího kvality člověka od této kvality nedosáhnuvších, jako člověk vypadajících lidí; a rovněž bez uvedení těch osobitostí, které odlišují druh „Člověk rozumný“ ve všech jeho rasách, od živočišných druhů v biosféře Země. Jinými slovy, pokud v kultuře není ponětí o typech nastavení psychiky osobnosti, pak podstata fašismu jako systému nenávidícího Člověka zůstane nevyjasněna a společnost zůstane téměř bezbranná vůči hrozbě přerodu jejího životního stylu v ten či onen fašismus. Mimochodem, hrůzy přechodného období k stabilnímu v následnosti pokolení fašismu (různých jeho verzí) – to jsou hrůzy nastolování fašismu (možná, že v nějaké jeho nové mutaci), a ne hrůzy fašismu jako takového.


Odkaz na článek zmíněný v definici:
https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane.html


Před nedávnem jsem objevil tuto ruskou stránku http://kob.su/ , kde po kliknutí na pojem WIKI v nabídkové liště a ještě jednom kliknutí hned na první sousloví se dostanete sem: http://wiki.kob.su/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B Většina si asi zaťuká na čelo a řekne si, že to je slabikář. Nedávno jsem potřeboval zjistit přesné znění definice fašismu, protože ji Pjakin často citoval a pořád mi tam něco nesedělo. Nemít internet, tak bych to asi překládal do Velikonoc, ale i tak to byla bitva. Napadlo mě, že by nebylo od věci, kdyby každý, kdo bude mít zájem, něco přeložil, hodil třeba sem (nebo na jiné vlákno, to je fuk) originál + překlad a mohlo by se diskutovat a popř. vylepšovat překlad. Pro začátek sem dám ten fašismus (ještě jsem se prokousal egregorem, ale to až jindy). Фашизм Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-“элитарном” обществе. Фашизм — одно из выражений психического троцкизма. Суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет власть в обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих — системы злоупотреблений властью “элитарной” олигархией, которая: • представляет неправедность как якобы истинную “пра­ведность”, и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ею мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека; • под разными предлогами всею подвластной ею мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит. Толпа же по определению В.Г.Белинского — «собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету» (в определении А.С.Пушкина — «народ бессмысленный»[1]), т.е. толпа — множество индивидов, живущих бессовестно и по существу бездумно — автоматически или под управлением поведением её представителей извне. И неважно выступает ли правящая олигархия публично и церемониально, превозносясь над обществом; либо превозносится по умолчанию или в не осознаваемой гордыне, публично изображая смирение и служение толпе, именуя её народом; либо действует скрытно, уверяя общество в своём якобы несуществовании и, соответственно “несущест­во­ванию”, — в своей бездеятельности, в результате которой всё в жизни общества течёт якобы «само собой», а не целенаправленно по сценариям концептуально властных кураторов олигархии[2]. Это определение-описание фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии: символики; идеологии, призывающей к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла; призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и т.п. О человеконенавистнической же сущности фашизма на основе урока, преподанного всем германским фашизмом, сказано после 1945 г. много. Вследствие ставших негативно культовыми ужасов германского фашизма 1933 — 1945 гг. приведённое определение кому-то может показаться легковесным, оторванным от реальной жизни (абстрактным), и потому не отвечающим задаче защиты будущего от угрозы фашизма. В действительности же именно это определение и есть определение фашизма по сути, а не по месту возникновения и не по особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает его качественно от большинства “определений” «фашизма», даваемого разными толковыми и энциклопедическими словарями. Понимание сути фашизма как системы человеконенавистничества невозможно без понимания сути человека, т.е. без выявления тех особенностей, которые отличают состоявшегося человека от несостоявшихся в качестве человека человекообразных людей; а также и без выявления тех особенностей, которые отличают вид «Человек разумный» во всех его расах от животных видов в биосфере Земли. Иными словами, если в культуре нет понятия о типах строя психики личности, то суть фашизма как системы человеконенавистничества не выявить, и общество остаётся почти что беззащитным по отношению к угрозе перерождения в тот или иной фашизм его образа жизни. Кроме того ужасы переходного периода к устойчивому в преемственности поколений фашизму — это ужасы периода становления фашизма (возможно, что в какой-то новой его разновидности), а не ужасы фашизма как такового. Fašismus Fašismus je jednou z forem kultury společenského samořízení, možný pouze v davo-“elitární“ společnosti. Fašismus je jedním z projevů psychického trockismu. Podstata fašismu jako takového, nehledě na to, jak ho pojmenujeme, jakými myšlenkami se maskuje a jakými způsoby uskutečňuje vládu ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davem (ze strany davu) tzv. "malých lidí" (indická nejnižší kasta - vysvětleno v článku, davo-elitárním slovníkem by se dalo říci "ti nejposlednější z davu", lůza),  v souladu s ideovým přesvědčením jich samých (davu) - to znamená v podpoře SYSTÉMU ZNEUŽÍVÁNÍ Z POZICE MOCI pod taktovkou "elitární" oligarchie, který:    -  vydává nespravedlnost za naoko skutečnou (objektivní) pravdu a na tomto základu, pokřivujíce chápání světa (světonázor) lidí, vší jemu podléhající mocí pěstuje (kultivuje) nespravedlnost ve společnosti, bráníce lidem existovat (fungovat) v kvalitě člověka.    -   pod různými záminkami vší jemu podléhající mocí potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti samotné a o správnosti jejího uplatňování, stejně jako potlačuje i ty, které z toho byť jen podezřívá. Dav je dle dle definice V.G.Bělinského – skupina lidí žijících podle tradic a dělajících závěry v souznění s autoritami (v definici A.S.Puškina – „lid žijící beze smyslu (bez cíle)“), jinými slovy dav – to je množina jedinců, žijících bez svědomí (nestydatě) a v podstatě bez přemýšlení – čili pod řízením jejího chování z vnějšku. A vůbec nezáleží na tom, zda se vládnoucí oligarchie představuje veřejně a s velkou slávou, povyšujíc se nad společností; buď se povyšuje podle zvyklosti nebo v nevědomé přebujelé pýše, veřejně vyjadřujíc pokoru a službu davu, nazývajíc ho národem; nebo jedná skrytě, utvrzujíc společnost o své, zdánlivé neexistenci a, v souladu s „neexistencí“, o své nečinnosti, v jejímž důsledku vše plyne zdánlivě „samo od sebe“, a ne záměrně podle scénářů konceptuálně vzdělaných (koncepci ovládajících) kurátorů oligarchie. Tento popis-definice fašismu neobsahuje popis hrozivých a do očí bijících příznaků jeho aktuálního průběhu: symboliky, ideologie vyzývající k násilí a likvidaci těch, koho vládci fašismu vybrali pro roli nenapravitelného společenského zla; výzev k vytvoření politických stran s tvrdou disciplínou a systémem zastrašování, oddílů bojovníků atp. O člověka nenávidící podstatě fašismu bylo, na základě lekce udělené všem germánským fašismem, řečeno po roce 1945 mnoho. V důsledku hrůz germánského fašismu 1933 - 1945, které se staly negativně kultovními, se na začátku uvedená definice někomu může zdát lehkovážnou, odtrženou od reálného života (abstraktní), a proto ne odpovídající úloze ochrany budoucnosti od hrozby fašismu. Ve skutečnosti je právě tato definice rovněž definicí podstaty fašismu, nikoliv definicí podle místa vzniku nebo podle specifik jeho utváření a projevů v životě společnosti, což ji právě kvalitativně odlišuje od většiny „definic“ ‚ fašismu‘ , uvedených ve slovnících a encyklopediích. Pochopení podstaty fašismu jako systému nenávidícího Člověka není možné bez pochopení podstaty člověka, tj. bez uvedení těch osobitostí (zvláštností), které odlišují jedince dosáhnuvšího kvality člověka od této kvality nedosáhnuvších, jako člověk vypadajících lidí; a rovněž bez uvedení těch osobitostí, které odlišují druh „Člověk rozumný“ ve všech jeho rasách, od živočišných druhů v biosféře Země. Jinými slovy, pokud v kultuře není ponětí o typech nastavení psychiky osobnosti, pak podstata fašismu jako systému nenávidícího Člověka zůstane nevyjasněna a společnost zůstane téměř bezbranná vůči hrozbě přerodu jejího životního stylu v ten či onen fašismus. Mimochodem, hrůzy přechodného období k stabilnímu v následnosti pokolení fašismu (různých jeho verzí) – to jsou hrůzy nastolování fašismu (možná, že v nějaké jeho nové mutaci), a ne hrůzy fašismu jako takového. Odkaz na článek zmíněný v definici: https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane.html
Upravené 29. 12. 2021 o 10:56

Postřeh s fašizmem pefektní.Velmi fekventovaný termín, ale málokdo ho správně chápe žongluje s ním často mimo mísu. Přitom je ve správném pochopení nejen obsahu, ale hlavně geneze fašizmu klíč k pochopení dnešního dění.


Postřeh s fašizmem pefektní.Velmi fekventovaný termín, ale málokdo ho správně chápe žongluje s ním často mimo mísu. Přitom je ve správném pochopení nejen obsahu, ale hlavně geneze fašizmu klíč k pochopení dnešního dění.

Není náhoda,, že se o fašismu mluví jen v souvislosti s Německem a možná ještě Itálií. Fašismus nás neopustil po úspěšném rozdrcení zbytků německých vojsk na našem území. On je tu stále a už se ani nesnaží se nějak skrývat.
Máme mnoho tváří fašismu - nejen ten korporátní z Itálie nebo nejhorší formu z Německa - nacismus, stojící na vybičovaném nacionalismu. Fašismus je nenávistná a ne-lidská forma společnosti (a nemusí být přímo spojena s vládou), kde je jedinec absolutně podřízený - vydaný na milost a nemilost - jiné a privilegované skupině lidí. Spojování s rasismem, antisemitismem, genocidou atd. nemusí být u všech forem fašismu.
Kdy nadchází doba "použitelnosti" fašismu? Sáhnu k citaci z práce Prof. PhDr. Jiřího Frajdla, CSc.:


  • V každém státě je vládnoucí vrstva (elita), ale výkon moci není v rukou celé privilegované vrstvy, část se věnuje jiným aktivitám (výrobě, peněžnictví, zemědělství, obchodu, mafiánství apod.). Vládnoucí vrstva má zájem na stabilitě svého režimu a reaguje v okamžiku, kdy její moc jako celku je ohrožena. K fašismu se sahá v okamžiku, kdy se vládnoucí obávají, že demokratický a parlamentní systém dává možnost k uplatnění nároků a zájmů nevládnoucí vrstvy společnosti. -

To, že úroveň demokracie je přímo úměrná mravnosti lidí, to věděl už E.Beneš (citace):

  • Předválečná demokracie buržoasní vykazovala, jak jsme už výše vyložili, mnohé velmi daleko jdoucí nedostatky a v některých zemích podstatně spoluzavinila příchod totalitních diktatur. Bude se musit reformovat a vůbec plně přerodit. V jedné větě mohu to vyjádřit tím, co jsem už několikrát zde zdůraznil: politická demokracie musí se po této válce soustavně a důs­ledně vyvinovat a přerodit v tak zvanou demokracii sociální a hospodářskou. A musí se především přerodit mravně a politicky nejen demokracie jako systém, nýbrž demo­kraté jako lidé, to jest nejen instituce, nýbrž i lidé v nich. -

Nakonec si neodpustím citaci z přednášky kovaného nacisty Richarda Darrého, neboť je dodnes mrazivě aktuální:

  • Veškerá půda, veškeré průmyslové vlastnictví neněmeckého původu bude bez výjimky zabaveno a rozděleno předně mezi významné členy strany a vojáky, kteří se vyznamenali ve válce. Tak bude vytvořena nová šlechta německých dobyvatelů. Tato šlechta dostane do vlastnictví otroky, kteří budou bráni z řad bezzemků podmaněných národů. Máme na mysli moderní formu otroctví, kterou musíme zavést, poněvadž ji nutně potřebujeme k naplnění svého velikého úkolu. Těmto otrokům bude dopřáno dobrodiní negramotnosti. Vyšší školství bude vyhrazeno výlučně německému obyvatelstvu Evropy. Vybrali jsme tuto formu otroctví z několika důvodů. Nejdůležitější je, že zmenšíme hodnotu zlata a nahradíme ji prací. Tato práce musí být laciná jak jen možno, aby náš hospodářský vzrůst se děl pronikavě a rychle. Proto potřebujeme otroky.

Není náhoda,, že se o fašismu mluví jen v souvislosti s Německem a možná ještě Itálií. Fašismus nás neopustil po úspěšném rozdrcení zbytků německých vojsk na našem území. On je tu stále a už se ani nesnaží se nějak skrývat. Máme mnoho tváří fašismu - nejen ten korporátní z Itálie nebo nejhorší formu z Německa - nacismus, stojící na vybičovaném nacionalismu. **Fašismus je nenávistná a ne-lidská forma společnosti (a nemusí být přímo spojena s vládou), kde je jedinec absolutně podřízený - vydaný na milost a nemilost - jiné a privilegované skupině lidí.** Spojování s rasismem, antisemitismem, genocidou atd. nemusí být u všech forem fašismu. Kdy nadchází doba "použitelnosti" fašismu? Sáhnu k citaci z práce Prof. PhDr. Jiřího Frajdla, CSc.: - V každém státě je vládnoucí vrstva (elita), ale výkon moci není v rukou celé privilegované vrstvy, část se věnuje jiným aktivitám (výrobě, peněžnictví, zemědělství, obchodu, mafiánství apod.). Vládnoucí vrstva má zájem na stabilitě svého režimu a reaguje v okamžiku, kdy její moc jako celku je ohrožena. **K fašismu se sahá v okamžiku, kdy se vládnoucí obávají, že demokratický a parlamentní systém dává možnost k uplatnění nároků a zájmů nevládnoucí vrstvy společnosti.** - To, že úroveň demokracie je přímo úměrná mravnosti lidí, to věděl už E.Beneš (citace): - Předválečná demokracie buržoasní vykazovala, jak jsme už výše vyložili, mnohé velmi daleko jdoucí nedostatky a v některých zemích podstatně spoluzavinila příchod totalitních diktatur. Bude se musit reformovat a vůbec plně přerodit. V jedné větě mohu to vyjádřit tím, co jsem už několikrát zde zdůraznil: politická demokracie musí se po této válce soustavně a důs­ledně vyvinovat a přerodit v tak zvanou demokracii sociální a hospodářskou.** A musí se především přerodit mravně a politicky nejen demokracie jako systém, nýbrž demo­kraté jako lidé, to jest nejen instituce, nýbrž i lidé v nich.** - Nakonec si neodpustím citaci z přednášky kovaného nacisty Richarda Darrého, neboť je dodnes mrazivě aktuální: - Veškerá půda, veškeré průmyslové vlastnictví neněmeckého původu bude bez výjimky zabaveno a rozděleno předně mezi významné členy strany a vojáky, kteří se vyznamenali ve válce. Tak** bude vytvořena nová šlechta německých dobyvatelů. Tato šlechta dostane do vlastnictví otroky**, kteří budou bráni z řad bezzemků podmaněných národů. Máme na mysli moderní formu otroctví, kterou musíme zavést, poněvadž ji nutně potřebujeme k naplnění svého velikého úkolu.** Těmto otrokům bude dopřáno dobrodiní negramotnosti.** Vyšší školství bude vyhrazeno výlučně německému obyvatelstvu Evropy. Vybrali jsme tuto formu otroctví z několika důvodů. Nejdůležitější je, že zmenšíme hodnotu zlata a nahradíme ji prací.** Tato práce musí být laciná jak jen možno, aby náš hospodářský vzrůst se děl pronikavě a rychle. Proto potřebujeme otroky**.
Upravené 17. 12. 2021 o 22:59

S tými definíciami v prácach KSB je to niekedy zložité. V niektorých prípadoch sú použité komplikované slovné spojenia, ktoré chápaniu definície po všetkých stránkach moc nepomáhajú.


Patrí sem napríklad definícia jedného z druhov sociálnej idiocie: "čistopľujstvo" (transliterácia z azbuky). "čistopľuj" je ruský výraz, ktorý sa bežne používa pre prehnane čistotného človeka (ak poznáte seriál Monk, tak na neho by to sedelo). V podstate trvalo niekoľko rokov, čo sme v rámci prekladov Mrtvej vody špekuľovali, aký vhodný názov tomu dať, na základe opisu javu. Ľudo to najprv pomenoval "ľahostajnosť", ja som neskôr zvolil pojem: politická "slušnosť". A až následne mi docvaklo, že ide o jav "slniečkárstvo" (tiež fráza, typická iba pre region ČR a SR, ktorá cudzincovi o podstate javu nič neprezradí, tak ako Slovákovi neprezradí pojem "čistopľujstvo" )


Podobne je to s pojmom "Trockizmus". Veľmi vágna a nepresná definícia viedla k tomu, že mnoho ľudí si to zjednodušilo a spojilo s pojmom "posadnutosť" a začal sa tým označovať kdejaký zarytý fanatik. Ale po dôkladnom preštudovaní všetkých materiálov, ktoré s týmto pojmom súvisia (vrátane plnej definície na wiki kob) vychádza najavo, že sa to týka výhradne politikov a politických aktivistov. Takže to, čo sa vyskytuje mimo politiku nie je trockizmus, ale iný jav. Trockizmus súvisí výhradne s politikou.


Definícia fašizmu na tom nie je o nič ľahšie. Pochopil by som, ak by bolo napísané, že je to keď "dav podporuje politický systém zneužívania moci", ale tam je niečo o "malých ľuďoch" s odkazom na Indiu. Čo to znamená? Ak dav neobsahuje "malých ľudí" (tiež nie je úplne jasné, čo sa presne pod tým myslí a čo sa pod tým nemyslí), tak nemôže ísť o fašizmus?


Zdá sa, že isté je, že fašizmus sa môže vyskytovať iba v davo-"elitárnej" spoločnosti. Je to systém oligarchickej (skrytej alebo neskryvanej) moci, ktorá má dostatočnú podporu osprosteného (zmanipulovaného, zombifikovaného) davu, a ten schvaľuje tento politický systém, ktorý rôznymi psychotechnikami, klamstvami a neuromarketingom posúva dav do pozície, keď nemá šancu rozvíjať svoj ľudský potenciál. Tento systém svoje hlavné "spoločenské a ľudské hodnoty" vysvetľuje po svojom, často manipulatívne nespravodlivosť vydáva za spravodlivosť, a spravodlivosť za neprávosť. Väčšina mu to zožerie. A proti tým, ktorí to prekuknú, kruto bojuje a potláča ich. Dokonca vedie dav k tomu, aby takýchto ľudí udávali, a označuje to za vlastenecký prejav.


Je to ako Stokholmský syndróm, keď obeť si vytvorí citovú väzbu na svojho únoscu. Je to keď sa otrokárovi podarí, aby otrok podporoval svojho zotročiteľa a otrokársky systém. Či už zo strachu, alebo z nadšenia pre spoločenskú ideu s pochybnou morálkou (ktorú však obeť nevidí, alebo potláča vo svojom vedomí). Príkladom osprostených nadšencov boli napríklad "domoví negri". Totiž plantážni negri boli tí, ktorí tvrdo makali pre otrokára na poli, boli bití a držaní v surových podmienkach. Potom boli domoví negri, ktorí mali relatívne dobrý život (v porovnaní s plantážnymi negrami). Boli očarení materiálnou hojnosťou v ktorej žili, svojho pána otrokára vnímali ako poloboha, ktorý dokázal nahonobiť taký materiálny raj. Boli schopní sa fanaticky zastávať svojho pána pred plantážnymi negrami, hovoriť o tom, aký je dobrý a spravodlivý, a že keď ich bije, tak asi má dôvod. (Asi by ich takéto reči prešli, ak by si to vymenili s tými plantážnymi negrami).
O tom, ako ľahko to v extrémnych prípadoch môže v dave fungovať je Milgramov experiment:
https://www.youtube.com/watch?v=NoQzBbF8Nys


A tiež bol sfilmovaný experiment amerického učiteľa, ako chcel vysvetliť študentom aké je ľahké strhnúť dav (ako to urobil Hitler), a začal hrať s nimi hru, sám sa začal postupne chovať diktátorsky a fungovalo to.
Toto sú extrémne prípady. Ale fašizmus môže prekvitať aj v demokracii, v monarchii a rôznych systémoch. Podstatné je, aby dav ľudí vernopoddane podporoval nejaký davo-"elitárny" systém, ktorý im (skrytým spôsobom) bráni v rozvoji ich ľudskosti, ich potenciálu. Majitelia systému tú podporu zo strany davu dosahujú prakticky vždy klamom: neľudskú koncepciu zaobalia do pekne vyzerajúcej ideológie, ktorá má však na ľudí škodlivý a skryto zotročujúci dopad.


S tými definíciami v prácach KSB je to niekedy zložité. V niektorých prípadoch sú použité komplikované slovné spojenia, ktoré chápaniu definície po všetkých stránkach moc nepomáhajú. Patrí sem napríklad definícia jedného z druhov sociálnej idiocie: "čistopľujstvo" (transliterácia z azbuky). "čistopľuj" je ruský výraz, ktorý sa bežne používa pre prehnane čistotného človeka (ak poznáte seriál Monk, tak na neho by to sedelo). V podstate trvalo niekoľko rokov, čo sme v rámci prekladov Mrtvej vody špekuľovali, aký vhodný názov tomu dať, na základe opisu javu. Ľudo to najprv pomenoval "ľahostajnosť", ja som neskôr zvolil pojem: politická "slušnosť". A až následne mi docvaklo, že ide o jav "slniečkárstvo" (tiež fráza, typická iba pre region ČR a SR, ktorá cudzincovi o podstate javu nič neprezradí, tak ako Slovákovi neprezradí pojem "čistopľujstvo" ) Podobne je to s pojmom "Trockizmus". Veľmi vágna a nepresná definícia viedla k tomu, že mnoho ľudí si to zjednodušilo a spojilo s pojmom "posadnutosť" a začal sa tým označovať kdejaký zarytý fanatik. Ale po dôkladnom preštudovaní všetkých materiálov, ktoré s týmto pojmom súvisia (vrátane plnej definície na wiki kob) vychádza najavo, že sa to týka výhradne politikov a politických aktivistov. Takže to, čo sa vyskytuje mimo politiku nie je trockizmus, ale iný jav. Trockizmus súvisí výhradne s politikou. Definícia fašizmu na tom nie je o nič ľahšie. Pochopil by som, ak by bolo napísané, že je to keď "dav podporuje politický systém zneužívania moci", ale tam je niečo o "malých ľuďoch" s odkazom na Indiu. Čo to znamená? Ak dav neobsahuje "malých ľudí" (tiež nie je úplne jasné, čo sa presne pod tým myslí a čo sa pod tým nemyslí), tak nemôže ísť o fašizmus? Zdá sa, že isté je, že fašizmus sa môže vyskytovať iba v davo-"elitárnej" spoločnosti. Je to systém oligarchickej (skrytej alebo neskryvanej) moci, ktorá má dostatočnú podporu osprosteného (zmanipulovaného, zombifikovaného) davu, a ten schvaľuje tento politický systém, ktorý rôznymi psychotechnikami, klamstvami a neuromarketingom posúva dav do pozície, keď nemá šancu rozvíjať svoj ľudský potenciál. Tento systém svoje hlavné "spoločenské a ľudské hodnoty" vysvetľuje po svojom, často manipulatívne nespravodlivosť vydáva za spravodlivosť, a spravodlivosť za neprávosť. Väčšina mu to zožerie. A proti tým, ktorí to prekuknú, kruto bojuje a potláča ich. Dokonca vedie dav k tomu, aby takýchto ľudí udávali, a označuje to za vlastenecký prejav. Je to ako Stokholmský syndróm, keď obeť si vytvorí citovú väzbu na svojho únoscu. Je to keď sa otrokárovi podarí, aby otrok podporoval svojho zotročiteľa a otrokársky systém. Či už zo strachu, alebo z nadšenia pre spoločenskú ideu s pochybnou morálkou (ktorú však obeť nevidí, alebo potláča vo svojom vedomí). Príkladom osprostených nadšencov boli napríklad "domoví negri". Totiž plantážni negri boli tí, ktorí tvrdo makali pre otrokára na poli, boli bití a držaní v surových podmienkach. Potom boli domoví negri, ktorí mali relatívne dobrý život (v porovnaní s plantážnymi negrami). Boli očarení materiálnou hojnosťou v ktorej žili, svojho pána otrokára vnímali ako poloboha, ktorý dokázal nahonobiť taký materiálny raj. Boli schopní sa fanaticky zastávať svojho pána pred plantážnymi negrami, hovoriť o tom, aký je dobrý a spravodlivý, a že keď ich bije, tak asi má dôvod. (Asi by ich takéto reči prešli, ak by si to vymenili s tými plantážnymi negrami). O tom, ako ľahko to v extrémnych prípadoch môže v dave fungovať je Milgramov experiment: https://www.youtube.com/watch?v=NoQzBbF8Nys A tiež bol sfilmovaný experiment amerického učiteľa, ako chcel vysvetliť študentom aké je ľahké strhnúť dav (ako to urobil Hitler), a začal hrať s nimi hru, sám sa začal postupne chovať diktátorsky a fungovalo to. Toto sú extrémne prípady. Ale fašizmus môže prekvitať aj v demokracii, v monarchii a rôznych systémoch. Podstatné je, aby dav ľudí vernopoddane podporoval nejaký davo-"elitárny" systém, ktorý im (skrytým spôsobom) bráni v rozvoji ich ľudskosti, ich potenciálu. Majitelia systému tú podporu zo strany davu dosahujú prakticky vždy klamom: neľudskú koncepciu zaobalia do pekne vyzerajúcej ideológie, ktorá má však na ľudí škodlivý a skryto zotročujúci dopad.
Upravené 17. 12. 2021 o 23:28

Myslím si, že tato encyklopedie by si zasloužila zavést jako samostatná kategorie, aby ji nebylo nutné hledat.


Myslím si, že tato **encyklopedie** by si zasloužila zavést jako samostatná kategorie, aby ji nebylo nutné hledat.

Pochopil by som, ak by bolo napísané, že je to keď "dav podporuje politický systém zneužívania moci", ale tam je niečo o "malých ľuďoch" s odkazom na Indiu. Čo to znamená?Taky mi to nebylo jasné. Jakž takž jsem to pochopil při čtení Posledního gambitu, ale velmi dobře je to vysvětleno v tom článku, odkaz na nějž je na konci překladu. Je to tento:
https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane.html
Jak to chápu já, tak ti "malí (bezejmenní, neexistující) lidé" jsou ti poslední, nejbídnější z davu, lůza, chátra. Jako příklad v našich poměrech mě napadly cikánské osady na Slovensku. Myšleno jako příklad pro představu životních podmínek. Co se týče příčin, tak to je námět na jiné vlákno, spíš na mnoho vláken. Ti indičtí malí lidé jsou panující vyhrocenou formou davo-elitární, kastovní společnosti skutečně k té hrozné bídě odsouzeni a všichni ve společnosti to přijímají jako dané od nepaměti. Nikdo se to nesnaží změnit, všem to "vyhovuje", nikdo neprotestuje. Jak je to s našimi Cikány, všichni víme. V Rusku, kde je vyšší obecná vzdělanost (a tím pádem i znalosti), se patrně v sociologických otázkách hodně pracuje se schématem indické společnosti. Proto je to asi uvedeno v té definici, neboť Rusové ihned pochopí, o co se jedná.
Jinak ten francouzský film je perfektní, ani jsem nemohl uvěřit, že ho zhruba před třemi týdny dávali na ČT2. Možná už i někteří z ČT tuší brzké turbulence.
A ty překlady, to je fakt řehole, nemít internet k dispozici, tak bych si ani neškrtl.


> Pochopil by som, ak by bolo napísané, že je to keď "dav podporuje politický systém zneužívania moci", ale tam je niečo o "malých ľuďoch" s odkazom na Indiu. Čo to znamená? Taky mi to nebylo jasné. Jakž takž jsem to pochopil při čtení Posledního gambitu, ale velmi dobře je to vysvětleno v tom článku, odkaz na nějž je na konci překladu. Je to tento: https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane.html Jak to chápu já, tak ti "malí (bezejmenní, neexistující) lidé" jsou ti poslední, nejbídnější z davu, lůza, chátra. Jako příklad v našich poměrech mě napadly cikánské osady na Slovensku. Myšleno jako příklad pro představu životních podmínek. Co se týče příčin, tak to je námět na jiné vlákno, spíš na mnoho vláken. Ti indičtí malí lidé jsou panující vyhrocenou formou davo-elitární, kastovní společnosti skutečně k té hrozné bídě odsouzeni a všichni ve společnosti to přijímají jako dané od nepaměti. Nikdo se to nesnaží změnit, všem to "vyhovuje", nikdo neprotestuje. Jak je to s našimi Cikány, všichni víme. V Rusku, kde je vyšší obecná vzdělanost (a tím pádem i znalosti), se patrně v sociologických otázkách hodně pracuje se schématem indické společnosti. Proto je to asi uvedeno v té definici, neboť Rusové ihned pochopí, o co se jedná. Jinak ten francouzský film je perfektní, ani jsem nemohl uvěřit, že ho zhruba před třemi týdny dávali na ČT2. Možná už i někteří z ČT tuší brzké turbulence. A ty překlady, to je fakt řehole, nemít internet k dispozici, tak bych si ani neškrtl.

@badatel - vidím to podobně . Tohle je právě ta "živá" aktuální kapitola Koncepce, která aktualizuje a verifikuje poznatky VP zpřed 30-35 let. V našich podmínkách . Je to svým způsobem ověřování zákonitostí sf a nf procesů na aktuálních vf procesech. Možná by toto vlákno věnované tomuto pohledu a použití Koncepce mělo zůstat trvale otevřené a živé.

@badatel - vidím to podobně . Tohle je právě ta "živá" aktuální kapitola Koncepce, která aktualizuje a verifikuje poznatky VP zpřed 30-35 let. V našich podmínkách . Je to svým způsobem ověřování zákonitostí sf a nf procesů na aktuálních vf procesech. Možná by toto vlákno věnované tomuto pohledu a použití Koncepce mělo zůstat trvale otevřené a živé.
Upravené 18. 12. 2021 o 09:00

Taky mi to nebylo jasné. Jakž takž jsem to pochopil při čtení Posledního gambitu, ale velmi dobře je to vysvětleno v tom článku, odkaz na nějž je na konci překladu. Je to tento:
https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane.html

Ten článok od Premka je dobrý.
Inak ak medzi "malých ľudí" možno zaradiť mainstreamového novinára Doležala, potom medzi nich možno zaradiť hocikoho z davu.


Ten príbeh s učiteľom, o ktorom som písal, je pekne vysvetlený v tomto článku: https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/600344-zo-studentov-nacisti-experiment-zvany-vlna/
Sfilmovaná verzia udalosti je tu: https://ulozto.sk/file/FE7fUYsyUpCU/nas-vudce-vlna-die-welle-the-wave-2008-720p-bluray-cz-dabing-mp4#!ZGR1AmR2AwN5MwR0AmN3Z2LkLmqyMyIQpSIWIx1no3I2pzZ5Aj==


[quote="pid:48818, uid:826"]Taky mi to nebylo jasné. Jakž takž jsem to pochopil při čtení Posledního gambitu, ale velmi dobře je to vysvětleno v tom článku, odkaz na nějž je na konci překladu. Je to tento: https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane.html[/quote] Ten článok od Premka je dobrý. Inak ak medzi "malých ľudí" možno zaradiť mainstreamového novinára Doležala, potom medzi nich možno zaradiť hocikoho z davu. Ten príbeh s učiteľom, o ktorom som písal, je pekne vysvetlený v tomto článku: https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/600344-zo-studentov-nacisti-experiment-zvany-vlna/ Sfilmovaná verzia udalosti je tu: https://ulozto.sk/file/FE7fUYsyUpCU/nas-vudce-vlna-die-welle-the-wave-2008-720p-bluray-cz-dabing-mp4#!ZGR1AmR2AwN5MwR0AmN3Z2LkLmqyMyIQpSIWIx1no3I2pzZ5Aj==

Ten dav malých lidí se vytváří opakovaně:


Ježíše (nevím který den) v Jeruzalémě nejprve židi vítali, aby ho o 3 dny s pokřiky souhlasu doprovázeli na ukřižování.
Všechny veřejné popravy (včetně upalování čarodějnic) se setkávali s neskrývanou radostí toho davu malých lidiček.
Uvidíte ho pod každým článkem o domácích porodech, očkování a pod, kde by dav malých lidiček doslova roztrhal tu "čarodějnici" jindy "bio-matku" či dnes "anti-vaxtera".


Ten dav malých lidí se vytváří opakovaně: Ježíše (nevím který den) v Jeruzalémě nejprve židi vítali, aby ho o 3 dny s pokřiky souhlasu doprovázeli na ukřižování. Všechny veřejné popravy (včetně upalování čarodějnic) se setkávali s neskrývanou radostí toho davu malých lidiček. Uvidíte ho pod každým článkem o domácích porodech, očkování a pod, kde by dav malých lidiček doslova roztrhal tu "čarodějnici" jindy "bio-matku" či dnes "anti-vaxtera".

možná ještě Itálií.

V Taliansku bol tento režim 20 rokov. Filmy z tohto obdobia sa tu bežne reprízujú.


[quote="pid:48811, uid:203"]možná ještě Itálií.[/quote] V Taliansku bol tento režim 20 rokov. Filmy z tohto obdobia sa tu bežne reprízujú.

Nikto nepríde do raja na cudzom chrbte.


Ten príbeh s učiteľom, o ktorom som písal, je pekne vysvetlený v tomto článku: https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/600344-zo-studentov-nacisti-experiment-zvany-vlna/
Sfilmovaná verzia udalosti je tu: https://ulozto.sk/file/FE7fUYsyUpCU/nas-vudce-vlna-die-welle-the-wave-2008-720p-bluray-cz-dabing-mp4#!ZGR1AmR2AwN5MwR0AmN3Z2LkLmqyMyIQpSIWIx1no3I2pzZ5Aj==Tak o tom experimentu Vlna jsem nevěděl, článek je zajímavý, film si stáhnu a mrknu na něj.
Původně jsem to špatně pochopil a myslel jsem, že je řeč o franc. filmu "I jako Ikaros", z něhož je ta ukázka. Myslím, že vůbec není špatný, tak dávám odkaz:
https://uloz.to/file/NdtnpGLAqaqx/i-jako-ikaros-i-comme-icare-1979-mkv#!ZJD2LwR2AQx5L2ExZ2WvMwIyLzL3MUukLKRjGUIAp29OrQZ2Lj==


> Ten príbeh s učiteľom, o ktorom som písal, je pekne vysvetlený v tomto článku: https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/600344-zo-studentov-nacisti-experiment-zvany-vlna/ Sfilmovaná verzia udalosti je tu: https://ulozto.sk/file/FE7fUYsyUpCU/nas-vudce-vlna-die-welle-the-wave-2008-720p-bluray-cz-dabing-mp4#!ZGR1AmR2AwN5MwR0AmN3Z2LkLmqyMyIQpSIWIx1no3I2pzZ5Aj== Tak o tom experimentu Vlna jsem nevěděl, článek je zajímavý, film si stáhnu a mrknu na něj. Původně jsem to špatně pochopil a myslel jsem, že je řeč o franc. filmu "I jako Ikaros", z něhož je ta ukázka. Myslím, že vůbec není špatný, tak dávám odkaz: https://uloz.to/file/NdtnpGLAqaqx/i-jako-ikaros-i-comme-icare-1979-mkv#!ZJD2LwR2AQx5L2ExZ2WvMwIyLzL3MUukLKRjGUIAp29OrQZ2Lj==

Je to systém oligarchickej (skrytej alebo neskryvanej) moci, ktorá má dostatočnú podporu osprosteného (zmanipulovaného, zombifikovaného) davu, a ten schvaľuje tento politický systém, ktorý rôznymi psychotechnikami, klamstvami a neuromarketingom posúva dav do pozície, keď nemá šancu rozvíjať svoj ľudský potenciál. Tento systém svoje hlavné "spoločenské a ľudské hodnoty" vysvetľuje po svojom, často manipulatívne nespravodlivosť vydáva za spravodlivosť, a spravodlivosť za neprávosť. Väčšina mu to zožerie. A proti tým, ktorí to prekuknú, kruto bojuje a potláča ich. Dokonca vedie dav k tomu, aby takýchto ľudí udávali, a označuje to za vlastenecký prejav.


Takto poňatá definícia zahrňuje takmer všetky formy vládnutia aké z histórie poznáme, najmä akýkoľvek moderný štát robí vždy presne to isté (výnimkou aj keď nie úplne sú USA 19. storočia, kedy bol štát minimálny).


[quote="pid:48814, uid:6"]Je to systém oligarchickej (skrytej alebo neskryvanej) moci, ktorá má dostatočnú podporu osprosteného (zmanipulovaného, zombifikovaného) davu, a ten schvaľuje tento politický systém, ktorý rôznymi psychotechnikami, klamstvami a neuromarketingom posúva dav do pozície, keď nemá šancu rozvíjať svoj ľudský potenciál. Tento systém svoje hlavné "spoločenské a ľudské hodnoty" vysvetľuje po svojom, často manipulatívne nespravodlivosť vydáva za spravodlivosť, a spravodlivosť za neprávosť. Väčšina mu to zožerie. A proti tým, ktorí to prekuknú, kruto bojuje a potláča ich. Dokonca vedie dav k tomu, aby takýchto ľudí udávali, a označuje to za vlastenecký prejav.[/quote] Takto poňatá definícia zahrňuje takmer všetky formy vládnutia aké z histórie poznáme, najmä akýkoľvek moderný štát robí vždy presne to isté (výnimkou aj keď nie úplne sú USA 19. storočia, kedy bol štát minimálny).

Takto poňatá definícia zahrňuje takmer všetky formy vládnutia aké z histórie poznáme, najmä akýkoľvek moderný štát robí vždy presne to isté (výnimkou aj keď nie úplne sú USA 19. storočia, kedy bol štát minimálny).

Ono, tak to aj je. Prakticky v každom davo-"elitárnom" systéme sú nejaké prvy fašizmu. DE-systém to robí preto, aby mohol fungovať a existovať. Je to podľa hesla: "Najlepší otrok je taký, ktorý si o sebe myslí, že je slobodný" (to jest ako "jednoduchý malý človek" podporuje systém, o ktorom si myslí, že je prijateľný). Ťažko by sa vytváral davo-"elitárny" systém, ak by sa ľudia k sebe chovali ako rovní k rovným. Ak by v spoločnosti nebola žiadna lož a manipulácia, snaha vykorisťovať človeka človekom.


[quote="pid:48936, uid:592"]Takto poňatá definícia zahrňuje takmer všetky formy vládnutia aké z histórie poznáme, najmä akýkoľvek moderný štát robí vždy presne to isté (výnimkou aj keď nie úplne sú USA 19. storočia, kedy bol štát minimálny).[/quote] Ono, tak to aj je. Prakticky v každom davo-"elitárnom" systéme sú nejaké prvy fašizmu. DE-systém to robí preto, aby mohol fungovať a existovať. Je to podľa hesla: "Najlepší otrok je taký, ktorý si o sebe myslí, že je slobodný" _(to jest ako "jednoduchý malý človek" podporuje systém, o ktorom si myslí, že je prijateľný)_. Ťažko by sa vytváral davo-"elitárny" systém, ak by sa ľudia k sebe chovali ako rovní k rovným. Ak by v spoločnosti nebola žiadna lož a manipulácia, snaha vykorisťovať človeka človekom.
1.11k
12
8
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept