Politika v SR
Desatoro pre vládu - od chlapcov z Maduaru

(zaslúži si to samostatné vlákno, tak to dám sem - jardob)
https://www.hlavnespravy.sk/iniciativy-hovorme-spolu-pokracuje-pripravili-vianocne-desatoro-urcene-prezidentke-clenom-vlady-a-poslancom-jeho-dodrziavanie-povazuju-za-klucove-v-boji-s-akoukolvek-pandemiou/2786980


Autori iniciatívy Hovorme Spolu pripravili pod sloganom Znovu Spolu “Vianočné desatoro” určené prezidentke, členom vlády a poslancom národnej rady. Jeho dodržiavanie považujú za kľúčové v boji s akoukoľvek pandémiou.


“Vďaka nemu máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti. Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu,” uviedol Ladislav Matyinko.


“Pre prípad, že by sa naši vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by toto Desatoro pre vládu porušovať, pripravili sme aj NOVOROČNÉ DESATORO pre našich zodpovedných občanov, ktoré oficiálne zverejníme po 10 dňoch (t.j. 20.12.2021 – k nahliadnutiu je však k dispozícii už teraz poniže) a ktoré v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, vstúpi 1.1.2022 do platnosti. Pretože v tomto boji nemôžeme poľaviť.”, doplnil Juraj Matyinko.


Všetkých zodpovedných občanov, ktorí súhlasia s uvedeným Desatorom pre vládu a Desatorom pre občanov, prosia autori iniciatívy o vyjadrenie súhlasu, a to podpisom pod ich VEREJNÚ VÝZVU – jej celé znenie pripájame poniže.


Znovu Spolu – Verejná výzva občanov Slovenskej republiky

Vážená pani prezidentka, členovia vlády SR a poslanci SNR


my, dolu podpísaní občania SR vás týmto verejne vyzývame na splnenie týchto DESATORO pre upokojenie situácie a návrat k dobrým vzťahom v našej spoločnosti a to v priebehu nasledujúcich 10 dní, t.j. do 20.12.2021
61b3e0711cace


1.VYBERTE NAJLEPŠÍCH ODBORNÍKOV

– odborníci, ktorí nás opakovane doviedli k najhorším výsledkom na svete nemajú miesto v poradných štáboch či konzíliách a musia byť vymenení
– výber nových odborníkov musí byť pod verejným dohľadom a so zastúpením širokého spektra odborných názorov z rôznych táborov, aby bolo každé opatrenie podrobené kritickej diskusii
– každý odborník, ktorý bude radiť výkonnej moci pri opatreniach spojených s riešením aktuálnej epidémie, musí podpísať verejnú deklaráciu o bezkonfliknosti
– k zásadným sporným otázkam je nevyhnutné prizvať potrebných oficiálnych znalcov


2.ZAVEĎTE FUNKČNÉ OPATRENIA

– každé opatrenie musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a pred prijatím musí byť dôkladne odborne zdôvodnené
– každé opatrenie musí mať pre občanov viac plusov ako mínusov
– každé opatrenie musí byť primerané a funkčné s merateľnými výsledkami


3.VRÁŤTE PLURALITU DO RTVS

– verejnoprávna televízia a rozhlas musia opäť plniť svoju zákonnú funkciu
– doterajšie vedenie RTVS, ktoré zlyhalo pri plnení svojich povinností, musí byť odvolané a nahradené novým, a musí tam byť vyvodená zodpovednosť
– to isté platí aj pre kontrolné orgány RTVS
– do vysielania sa musia vrátiť široké diskusie s pluralitným zastúpením názorov, v ktorých dostanú priestor všetci relevantní odborníci
– do momentu, kým sa pripravia prvé diskusie, môže RTVS odvysielať prvé dve série diskusií realizované iniciatívou Hovorme Spolu


4.BUĎTE TRANSPARENTNÍ

– zverejnite zápisnice všetkých zasadnutí a rokovaní od marca 2020, ktoré sa týkali prijímania opatrení – vrátane rokovaní Permanentného krízového štábu, Krízového štábu, Konzília odborníkov, vládnych rokovaní za účasti poradných orgánov (Veda pomáha a pod) – aby sme vedeli kto a na základe čoho sa ich zúčastnil, o čom sa rokovalo, akým spôsobom sa hlasovalo a na základe akých podkladov sa niečo prijalo
– ak tieto zápisnice nie sú k dispozícii, treba vyvodiť zodpovednosť u tých osôb, ktoré tieto rokovania a zasadnutia iniciovali či zvolávali a nezabezpečili vyhotovenie predmetných zápisníc
– zverejnite všetky zmluvy, ktoré súvisia s opatreniami – s dodávateľmi vakcín, testov, liekov a pod – a to v plnom rozsahu
– v prípade, že ich znenie nebude v plnom rozsahu zverejnené, alebo sa po ich zverejnení ukáže, že pre našich občanov sú nevýhodné, je potrebné stiahnutie všetkých produktov predávaných a aplikovaných na základe týchto zmlúv z predaja a obehu na území Slovenskej republiky
– uvedenie každého ďalšieho produktu súvisiaceho s opatreniami proti Covidu musí podliehať verejnej kontrole


5.ZRUŠTE OČKOVACIU KORUPCIU

– ukončite všetky projekty určené na podporu očkovania, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu – reklamné kampane v médiách, poukážky a pod
– náklady na ich financovanie je potrebné presunúť naspäť na firmy, ktoré očkovacie látky predávajú a zároveň je potrebné žiadať od výrobcov vakcín refinancovanie všetkého, čo bolo použité z verejných zdrojov v prospech ich produktov
– je potrebné vyvodiť osobnú zodpovednosť u osôb, ktoré rozhodli, aby tieto kampane a projekty na podporu predaja súkromných produktov boli financované zo štátneho rozpočtu


6.INFORMUJTE PRAVDIVO

– o počtoch ľudí, u ktorých bolo ochorenie potvrdené oficiálnymi diagnostickými metódami
– prestaňte o ľuďoch s pozitívnym výsledkom testu hovoriť verejne ako o chorých, infikovaných, nakazených a pod – tieto testy sú nediagnostické, nespoľahlivé a ich pozitívny výsledok nehovorí nič o tom, či je testovaná osoba chorá alebo nie
– o počte hospitalizovaných, počte úmrtí a pod – nie je možné, aby naše štátne orgány manipulovali oficiálnymi štatistikami bez vyvodenia zodpovednosti (viď napr. dosiahnutie vládou určených 3 200 hospitalizácii potrebných na vyhlásenie núdzového stavu tým, že sa počas niekoľkých dní prirátavali len nové hospitalizácie, ale neodrátavali ukončené hospitalizácie)
– o účinnosti či nežiadúcich účinkoch aktuálne používaných vakcín proti Covidu v súlade s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy


7.OBNOVTE LIEČBU

– počnúc elementárnou prevenciou (vitamíny, posilňovanie imunity a pod) a elimináciou rizikových faktorov (obezita a pod) a s tým spojenou informačnou kampaňou
– cez ambulantných lekárov s poskytnutím všetkých doteraz známych liečebných protokolov (vrátane FLCCC, či Možností profylaxie a liečby zosumarizovaných a zverejnených prof. Hrubiškom a prof. Jeseňákom) a uvoľnením predaja všetkých s tým súvisiacich liečiv (vrátane Ivermektínu)
– až po liečbu v nemocniciach v súlade s aktuálnymi dostupnými poznatkami a liečebnými protokolmi
– a to pre všetkých bez rozdielu


8.PODPORTE ZDRAVOTNÍCTVO

– namiesto nákupu testov za 26 mil EUR, molupiraviru za 24 mil Eur, či lotérií alebo mediálnych kampaní na vakcíny súkromných firiem v hodnote ďalších desiatok miliónov EUR, presuňte verejné zdroje do zdravotníctva – na zvýšenie platov zdravotníkov a zlepšenie vybavenia ambulancií a nemocníc


9.BUĎTE SOLIDÁRNI

– pri každom lockdowne si pozastavte vyplácanie mzdy a buďte tak solidárni s tými, ktorým ste zastavili ich príjmy – a to až do momentu, kým lockdown neukončíte
– zároveň sa vzdajte svojich príjmov za všetky predchádzajúce lockdowny a použite tie prostriedky na kompenzácie tým najrizikovejším skupinám


10.BUĎTE ZODPOVEDNÍ

– vyvoďte zodpovednosť za všetky pochybenia počas uplynulých 20 mesiacov – pri odborníkoch, pri ministroch zdravotníctva, pri členoch vlády, ale aj úradníkoch, manažmente RTVS a pri členoch kontrolných orgánov, ktorí rozhodli alebo konali v neprospech občanov Slovenskej republiky a občanom tým spôsobili škody na majetku či ujmu na zdraví
– zaveďte účinné (rýchle) zákonné prostriedky právnej nápravy v oblasti pandémie


Po 10 dňoch, t.j. 20.12.201 vyhodnotíme dodržiavanie týchto opatrení a v prípade, že k situácii nepristúpite zodpovedne a uvedené DESATORO budete porušovať, pristúpime, aj keď veľmi neradi, k aktivácii DESATORA pre občanov.
To vstúpi do platnosti 1.1.2022 a mienime ho dodržiavať až do momentu, kým sa nezačnete správať zodpovedne a nedôjde k zlepšeniu situácie vďaka dôslednému dodržiavaniu všetkých opatrení DESATORA z vašej strany.


61b3e157f1030


1.DRŽME VŠETCI SPOLU

– testovanie nespoľahlivými testami, očkovanie neúčinnými vakcínami, fungovanie podľa neodborných opatrení má dopad na každého z nás
– nemôžeme nič plánovať, nemôžeme podnikať, nemôžeme sa stretávať, ani sa slobodne pohybovať, poškodzuje nám to imunitu, zdravie i psychiku
– preto sa musíme spoločne zomknúť a hľadať riešenia, ktoré nám umožnia návrat k normálnemu fungovaniu
– jediné navrhované riešenie totiž z pohľadu opatrení vôbec nefunguje – na to už máme príklady z viacerých krajín
– napriek tomu sa pripravuje povinné očkovanie, ktoré sa dotkne nás všetkých, vrátane našich starých rodičov, našich detí, či tehotných mamičiek – pričom stále nie sú zodpovedané všetky otázky a nie sú odstránené všetky pochybnosti spojené nielen s ich účinnosťou, ale hlavne bezpečnosťou


2.ZOSTAŇME DOMA

– spravme Občiansky lockdown – nie zo dňa na deň z donútenia na základe nepodložených parametrov a sfalšovaných štatistík, ale slobodne, hrdo a z vlastnej vôle, až do momentu, kým nedôjde k splneniu Desatora pre vládu
– nebojme sa toho, že prídeme o príjem alebo o prácu – prišli o ne mnohí aj na niekoľko mesiacov a zvládli to
– pri pokračovaní doterajších opatrení a vládnych rozhodnutí nám totiž aj tak hrozí strata práce či krach podnikania – či už kvôli ďalším lockdownom, segregácii občanov alebo odmietnutiu testovania či očkovania
– nájdime si čas pre seba, svoju rodinu a dajme priestor zodpovedným riešiť situáciu v súlade s Desatorom


3.MYSLIME POZITÍVNE

– zrušme trvalo odbery a sledovanie tých médií, ktoré na nás nemajú pozitívny vplyv prinášajúc len selektívne informácie plné strachu, dezinformácii a propagandy
– pre zlepšenie duševného zdravia sa prestaňme sústrediť na to byť negatívni a skúsme byť opäť čo najviac pozitívni
– zbavme sa všetkého škodlivého, čo v nás živí strach, beznádej a má dopad na naše vzťahy – môžeme začať stránkami tých médií na sociálnych médiách, ktoré každodenne dezinformujú a sú cielene negatívne (napr. tým, že vedome označujú ľudí s pozitívnym výsledkom testu ako chorých, nakazených či infikovaných)


4.BUĎME ZODPOVEDNÍ

– pripravme si zásoby na zvládnutie Občianskeho lockdownu
– pripravme si hotovosť na zvládnutie Občianskeho lockdownu – ideálne hromadným výberom z bankomatov


5.PODPORME DOMÁCICH PREDAJCOV

– počas Občianskeho lockdownu zrušme nákupy v obchodných reťazcoch a využime domácich predajcov – vrátane tých, ktorí robia len predaj z dvora – v každom meste či regióne ich nájdete vo svojom okolí
– pri domácich nákupoch či lokálnej podpore využívajme striktne hotovostné platby bez zbytočného platenia DPH


6.PODPORME LEKÁROV

– začnime sa sami starať o svoje zdravie – zvýšme dávky vitamínov, konzumujme viac ovocia a zeleniny, doprajme si spánok, zlepšime si imunitu otužovaním a aktívnym pohybom
– prehlásme sa od lekárov, ktorí odmietajú liečiť, k tým, ktorí liečia – a hlavne k tým, ktorí liečia bez rozdielu


7.POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

– spájajme sa podľa povolaní či iných kritérií do komunít, ktoré si budú navzájom pomáhať
– do momentu, kým náš štát opäť nezačne slúžiť nám, občanom, si pomáhajme sami a podporujme sa v našich aktivitách
– informujme sa medzi sebou – o lekároch, ktorí liečia, o domácich predajcoch, o miestnych remeselníkoch, o nových typoch škôl


8.CHRÁŇME DETI A SENIOROV

– počas Občianskeho lockdownu si nechajme deti doma a trávme chvíle v kruhu rodiny
– hľadajme nové formy výučby a nové typy škôl, v ktorých nie sú deti vystavené nezdravým opatreniam, sociálnej izolácii či šikane a ak také v okolí nájdeme, podporme ich a prehlásme k nim naše deti
– venujme sa našim starým rodičom a pomôžme im – namiesto izolácie ich zahrňme opaterou, láskou a rešpektom
– nechajme ich nielen dôstojne žiť, ale aj slobodne sa rozhodnúť o svojom zdraví – zaslúžia si to


9.BUĎME SOLIDÁRNI

– s tými, ktorí kvôli opatreniam prišli o prácu alebo podnikanie a sú v prvej existenčnej línii – sú to oni, kto potrebuje najviac pomôcť
– majme na pamäti, že ďalšie opatrenia sa môžu dotknúť aj nás


10.VYVOĎME ZODPOVEDNOSŤ

– u všetkých, ktorí svojím konaním spôsobili akúkoľvek škodu na našom súkromnom majetku alebo akúkoľvek ujmu na našom zdraví
– u všetkých, ktorí konali v rozpore so svojimi kompetenciami
– u všetkých, ktorí spôsobili akúkoľvek škodu aj na našom spoločnom majetku


Ďakujeme.


Za iniciatívu Hovorme Spolu
Mgr. Ladislav Matyinko
Ing. Juraj Matyinko


Petícia na podporu tejto Vianočnej výzvy:
https://www.peticie.com/znovu_spolu_-_verejna_vyzva_obcanov_slovenskej_republiky


_(zaslúži si to samostatné vlákno, tak to dám sem - jardob)_ https://www.hlavnespravy.sk/iniciativy-hovorme-spolu-pokracuje-pripravili-vianocne-desatoro-urcene-prezidentke-clenom-vlady-a-poslancom-jeho-dodrziavanie-povazuju-za-klucove-v-boji-s-akoukolvek-pandemiou/2786980 **Autori iniciatívy Hovorme Spolu pripravili pod sloganom Znovu Spolu “Vianočné desatoro” určené prezidentke, členom vlády a poslancom národnej rady. Jeho dodržiavanie považujú za kľúčové v boji s akoukoľvek pandémiou.** **“Vďaka nemu máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti. Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu,”** uviedol Ladislav Matyinko. “Pre prípad, že by sa naši vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by toto Desatoro pre vládu porušovať, pripravili sme aj NOVOROČNÉ DESATORO pre našich zodpovedných občanov, ktoré oficiálne zverejníme po 10 dňoch (t.j. 20.12.2021 – k nahliadnutiu je však k dispozícii už teraz poniže) a ktoré v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, vstúpi 1.1.2022 do platnosti. Pretože v tomto boji nemôžeme poľaviť.”, doplnil Juraj Matyinko. Všetkých zodpovedných občanov, ktorí súhlasia s uvedeným Desatorom pre vládu a Desatorom pre občanov, prosia autori iniciatívy o vyjadrenie súhlasu, a to podpisom pod ich VEREJNÚ VÝZVU – jej celé znenie pripájame poniže. **Znovu Spolu – Verejná výzva občanov Slovenskej republiky ** Vážená pani prezidentka, členovia vlády SR a poslanci SNR my, dolu podpísaní občania SR vás týmto verejne vyzývame na splnenie týchto DESATORO pre upokojenie situácie a návrat k dobrým vzťahom v našej spoločnosti a to v priebehu nasledujúcich 10 dní, t.j. do 20.12.2021 ![61b3e0711cace](serve/attachment&path=61b3e0711cace) **1.VYBERTE NAJLEPŠÍCH ODBORNÍKOV ** – odborníci, ktorí nás opakovane doviedli k najhorším výsledkom na svete nemajú miesto v poradných štáboch či konzíliách a musia byť vymenení – výber nových odborníkov musí byť pod verejným dohľadom a so zastúpením širokého spektra odborných názorov z rôznych táborov, aby bolo každé opatrenie podrobené kritickej diskusii – každý odborník, ktorý bude radiť výkonnej moci pri opatreniach spojených s riešením aktuálnej epidémie, musí podpísať verejnú deklaráciu o bezkonfliknosti – k zásadným sporným otázkam je nevyhnutné prizvať potrebných oficiálnych znalcov **2.ZAVEĎTE FUNKČNÉ OPATRENIA ** – každé opatrenie musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a pred prijatím musí byť dôkladne odborne zdôvodnené – každé opatrenie musí mať pre občanov viac plusov ako mínusov – každé opatrenie musí byť primerané a funkčné s merateľnými výsledkami **3.VRÁŤTE PLURALITU DO RTVS ** – verejnoprávna televízia a rozhlas musia opäť plniť svoju zákonnú funkciu – doterajšie vedenie RTVS, ktoré zlyhalo pri plnení svojich povinností, musí byť odvolané a nahradené novým, a musí tam byť vyvodená zodpovednosť – to isté platí aj pre kontrolné orgány RTVS – do vysielania sa musia vrátiť široké diskusie s pluralitným zastúpením názorov, v ktorých dostanú priestor všetci relevantní odborníci – do momentu, kým sa pripravia prvé diskusie, môže RTVS odvysielať prvé dve série diskusií realizované iniciatívou Hovorme Spolu **4.BUĎTE TRANSPARENTNÍ ** – zverejnite zápisnice všetkých zasadnutí a rokovaní od marca 2020, ktoré sa týkali prijímania opatrení – vrátane rokovaní Permanentného krízového štábu, Krízového štábu, Konzília odborníkov, vládnych rokovaní za účasti poradných orgánov (Veda pomáha a pod) – aby sme vedeli kto a na základe čoho sa ich zúčastnil, o čom sa rokovalo, akým spôsobom sa hlasovalo a na základe akých podkladov sa niečo prijalo – ak tieto zápisnice nie sú k dispozícii, treba vyvodiť zodpovednosť u tých osôb, ktoré tieto rokovania a zasadnutia iniciovali či zvolávali a nezabezpečili vyhotovenie predmetných zápisníc – zverejnite všetky zmluvy, ktoré súvisia s opatreniami – s dodávateľmi vakcín, testov, liekov a pod – a to v plnom rozsahu – v prípade, že ich znenie nebude v plnom rozsahu zverejnené, alebo sa po ich zverejnení ukáže, že pre našich občanov sú nevýhodné, je potrebné stiahnutie všetkých produktov predávaných a aplikovaných na základe týchto zmlúv z predaja a obehu na území Slovenskej republiky – uvedenie každého ďalšieho produktu súvisiaceho s opatreniami proti Covidu musí podliehať verejnej kontrole **5.ZRUŠTE OČKOVACIU KORUPCIU ** – ukončite všetky projekty určené na podporu očkovania, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu – reklamné kampane v médiách, poukážky a pod – náklady na ich financovanie je potrebné presunúť naspäť na firmy, ktoré očkovacie látky predávajú a zároveň je potrebné žiadať od výrobcov vakcín refinancovanie všetkého, čo bolo použité z verejných zdrojov v prospech ich produktov – je potrebné vyvodiť osobnú zodpovednosť u osôb, ktoré rozhodli, aby tieto kampane a projekty na podporu predaja súkromných produktov boli financované zo štátneho rozpočtu **6.INFORMUJTE PRAVDIVO ** – o počtoch ľudí, u ktorých bolo ochorenie potvrdené oficiálnymi diagnostickými metódami – prestaňte o ľuďoch s pozitívnym výsledkom testu hovoriť verejne ako o chorých, infikovaných, nakazených a pod – tieto testy sú nediagnostické, nespoľahlivé a ich pozitívny výsledok nehovorí nič o tom, či je testovaná osoba chorá alebo nie – o počte hospitalizovaných, počte úmrtí a pod – nie je možné, aby naše štátne orgány manipulovali oficiálnymi štatistikami bez vyvodenia zodpovednosti (viď napr. dosiahnutie vládou určených 3 200 hospitalizácii potrebných na vyhlásenie núdzového stavu tým, že sa počas niekoľkých dní prirátavali len nové hospitalizácie, ale neodrátavali ukončené hospitalizácie) – o účinnosti či nežiadúcich účinkoch aktuálne používaných vakcín proti Covidu v súlade s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy **7.OBNOVTE LIEČBU ** – počnúc elementárnou prevenciou (vitamíny, posilňovanie imunity a pod) a elimináciou rizikových faktorov (obezita a pod) a s tým spojenou informačnou kampaňou – cez ambulantných lekárov s poskytnutím všetkých doteraz známych liečebných protokolov (vrátane FLCCC, či Možností profylaxie a liečby zosumarizovaných a zverejnených prof. Hrubiškom a prof. Jeseňákom) a uvoľnením predaja všetkých s tým súvisiacich liečiv (vrátane Ivermektínu) – až po liečbu v nemocniciach v súlade s aktuálnymi dostupnými poznatkami a liečebnými protokolmi – a to pre všetkých bez rozdielu **8.PODPORTE ZDRAVOTNÍCTVO ** – namiesto nákupu testov za 26 mil EUR, molupiraviru za 24 mil Eur, či lotérií alebo mediálnych kampaní na vakcíny súkromných firiem v hodnote ďalších desiatok miliónov EUR, presuňte verejné zdroje do zdravotníctva – na zvýšenie platov zdravotníkov a zlepšenie vybavenia ambulancií a nemocníc **9.BUĎTE SOLIDÁRNI ** – pri každom lockdowne si pozastavte vyplácanie mzdy a buďte tak solidárni s tými, ktorým ste zastavili ich príjmy – a to až do momentu, kým lockdown neukončíte – zároveň sa vzdajte svojich príjmov za všetky predchádzajúce lockdowny a použite tie prostriedky na kompenzácie tým najrizikovejším skupinám **10.BUĎTE ZODPOVEDNÍ ** – vyvoďte zodpovednosť za všetky pochybenia počas uplynulých 20 mesiacov – pri odborníkoch, pri ministroch zdravotníctva, pri členoch vlády, ale aj úradníkoch, manažmente RTVS a pri členoch kontrolných orgánov, ktorí rozhodli alebo konali v neprospech občanov Slovenskej republiky a občanom tým spôsobili škody na majetku či ujmu na zdraví – zaveďte účinné (rýchle) zákonné prostriedky právnej nápravy v oblasti pandémie Po 10 dňoch, t.j. 20.12.201 vyhodnotíme dodržiavanie týchto opatrení a v prípade, že k situácii nepristúpite zodpovedne a uvedené DESATORO budete porušovať, pristúpime, aj keď veľmi neradi, k aktivácii DESATORA pre občanov. To vstúpi do platnosti 1.1.2022 a mienime ho dodržiavať až do momentu, kým sa nezačnete správať zodpovedne a nedôjde k zlepšeniu situácie vďaka dôslednému dodržiavaniu všetkých opatrení DESATORA z vašej strany. ![61b3e157f1030](serve/attachment&path=61b3e157f1030) **1.DRŽME VŠETCI SPOLU ** – testovanie nespoľahlivými testami, očkovanie neúčinnými vakcínami, fungovanie podľa neodborných opatrení má dopad na každého z nás – nemôžeme nič plánovať, nemôžeme podnikať, nemôžeme sa stretávať, ani sa slobodne pohybovať, poškodzuje nám to imunitu, zdravie i psychiku – preto sa musíme spoločne zomknúť a hľadať riešenia, ktoré nám umožnia návrat k normálnemu fungovaniu – jediné navrhované riešenie totiž z pohľadu opatrení vôbec nefunguje – na to už máme príklady z viacerých krajín – napriek tomu sa pripravuje povinné očkovanie, ktoré sa dotkne nás všetkých, vrátane našich starých rodičov, našich detí, či tehotných mamičiek – pričom stále nie sú zodpovedané všetky otázky a nie sú odstránené všetky pochybnosti spojené nielen s ich účinnosťou, ale hlavne bezpečnosťou **2.ZOSTAŇME DOMA ** – spravme Občiansky lockdown – nie zo dňa na deň z donútenia na základe nepodložených parametrov a sfalšovaných štatistík, ale slobodne, hrdo a z vlastnej vôle, až do momentu, kým nedôjde k splneniu Desatora pre vládu – nebojme sa toho, že prídeme o príjem alebo o prácu – prišli o ne mnohí aj na niekoľko mesiacov a zvládli to – pri pokračovaní doterajších opatrení a vládnych rozhodnutí nám totiž aj tak hrozí strata práce či krach podnikania – či už kvôli ďalším lockdownom, segregácii občanov alebo odmietnutiu testovania či očkovania – nájdime si čas pre seba, svoju rodinu a dajme priestor zodpovedným riešiť situáciu v súlade s Desatorom **3.MYSLIME POZITÍVNE ** – zrušme trvalo odbery a sledovanie tých médií, ktoré na nás nemajú pozitívny vplyv prinášajúc len selektívne informácie plné strachu, dezinformácii a propagandy – pre zlepšenie duševného zdravia sa prestaňme sústrediť na to byť negatívni a skúsme byť opäť čo najviac pozitívni – zbavme sa všetkého škodlivého, čo v nás živí strach, beznádej a má dopad na naše vzťahy – môžeme začať stránkami tých médií na sociálnych médiách, ktoré každodenne dezinformujú a sú cielene negatívne (napr. tým, že vedome označujú ľudí s pozitívnym výsledkom testu ako chorých, nakazených či infikovaných) **4.BUĎME ZODPOVEDNÍ ** – pripravme si zásoby na zvládnutie Občianskeho lockdownu – pripravme si hotovosť na zvládnutie Občianskeho lockdownu – ideálne hromadným výberom z bankomatov **5.PODPORME DOMÁCICH PREDAJCOV ** – počas Občianskeho lockdownu zrušme nákupy v obchodných reťazcoch a využime domácich predajcov – vrátane tých, ktorí robia len predaj z dvora – v každom meste či regióne ich nájdete vo svojom okolí – pri domácich nákupoch či lokálnej podpore využívajme striktne hotovostné platby bez zbytočného platenia DPH **6.PODPORME LEKÁROV ** – začnime sa sami starať o svoje zdravie – zvýšme dávky vitamínov, konzumujme viac ovocia a zeleniny, doprajme si spánok, zlepšime si imunitu otužovaním a aktívnym pohybom – prehlásme sa od lekárov, ktorí odmietajú liečiť, k tým, ktorí liečia – a hlavne k tým, ktorí liečia bez rozdielu **7.POMÁHAJME SI NAVZÁJOM ** – spájajme sa podľa povolaní či iných kritérií do komunít, ktoré si budú navzájom pomáhať – do momentu, kým náš štát opäť nezačne slúžiť nám, občanom, si pomáhajme sami a podporujme sa v našich aktivitách – informujme sa medzi sebou – o lekároch, ktorí liečia, o domácich predajcoch, o miestnych remeselníkoch, o nových typoch škôl **8.CHRÁŇME DETI A SENIOROV ** – počas Občianskeho lockdownu si nechajme deti doma a trávme chvíle v kruhu rodiny – hľadajme nové formy výučby a nové typy škôl, v ktorých nie sú deti vystavené nezdravým opatreniam, sociálnej izolácii či šikane a ak také v okolí nájdeme, podporme ich a prehlásme k nim naše deti – venujme sa našim starým rodičom a pomôžme im – namiesto izolácie ich zahrňme opaterou, láskou a rešpektom – nechajme ich nielen dôstojne žiť, ale aj slobodne sa rozhodnúť o svojom zdraví – zaslúžia si to **9.BUĎME SOLIDÁRNI ** – s tými, ktorí kvôli opatreniam prišli o prácu alebo podnikanie a sú v prvej existenčnej línii – sú to oni, kto potrebuje najviac pomôcť – majme na pamäti, že ďalšie opatrenia sa môžu dotknúť aj nás **10.VYVOĎME ZODPOVEDNOSŤ ** – u všetkých, ktorí svojím konaním spôsobili akúkoľvek škodu na našom súkromnom majetku alebo akúkoľvek ujmu na našom zdraví – u všetkých, ktorí konali v rozpore so svojimi kompetenciami – u všetkých, ktorí spôsobili akúkoľvek škodu aj na našom spoločnom majetku Ďakujeme. Za iniciatívu Hovorme Spolu Mgr. Ladislav Matyinko Ing. Juraj Matyinko Petícia na podporu tejto Vianočnej výzvy: https://www.peticie.com/znovu_spolu_-_verejna_vyzva_obcanov_slovenskej_republiky
Upravené 11. 12. 2021 o 00:39

4.BUĎME ZODPOVEDNÍ


– pripravme si zásoby na zvládnutie Občianskeho lockdownu
– pripravme si hotovosť na zvládnutie Občianskeho lockdownu – ideálne hromadným výberom z bankomatov


tak toto má zvlast zaujalo, je to nadčasová rada.
Neviem, kto za tým vsetkym stojí, ale chalani super. To hovorme spolu II, bolo veľmi dobre koncipované.


A podpísané:-)


[quote="pid:47728, uid:6"]4.BUĎME ZODPOVEDNÍ – pripravme si zásoby na zvládnutie Občianskeho lockdownu – pripravme si hotovosť na zvládnutie Občianskeho lockdownu – ideálne hromadným výberom z bankomatov[/quote] tak toto má zvlast zaujalo, je to nadčasová rada. Neviem, kto za tým vsetkym stojí, ale chalani super. To hovorme spolu II, bolo veľmi dobre koncipované. A podpísané:-)
Upravené 11. 12. 2021 o 07:25

Neviem, kto za tým vsetkym stojí.....


--ten Maduar,ktoreho členovia udajne uživali a predavali drogy v R.Sobote ,detom pred skolou.....
bubenik dostal 4 roky...


---bacha na nich
-- NEEXISTUJE vyliečený feťák , len dočasne abstinujuci...


Neviem, kto za tým vsetkym stojí..... --ten Maduar,ktoreho členovia udajne uživali a predavali drogy v R.Sobote ,detom pred skolou..... bubenik dostal 4 roky... ---bacha na nich -- NEEXISTUJE vyliečený feťák , len dočasne abstinujuci...

Ďalší Boris Kolár na scéne ...dokonca dvaja


Ďalší Boris Kolár na scéne ...dokonca dvaja

Ďalší Boris Kolár na scéne ...dokonca dvaja


Vieš aj vysvetliť toto tvoje primitívne tvrdenie? Tvoj prvý príspevok na tomto fóre a hneď troluješ?


[quote="pid:47850, uid:35"]Ďalší Boris Kolár na scéne ...dokonca dvaja[/quote] Vieš aj vysvetliť toto tvoje primitívne tvrdenie? Tvoj prvý príspevok na tomto fóre a hneď troluješ?

bacha na nich


Čo má spoločné Ladislav Dulovič s nimi a s ich iniciatívou okrem toho, že v minulosti bol s nimi v kapele? Keď nevieš, kto za iniciatívou stojí, tak čuš. Sa tu tuším prebudili spáči.


[quote="pid:47749, uid:443"]bacha na nich[/quote] Čo má spoločné Ladislav Dulovič s nimi a s ich iniciatívou okrem toho, že v minulosti bol s nimi v kapele? Keď nevieš, kto za iniciatívou stojí, tak čuš. Sa tu tuším prebudili spáči.

Čo má spoločné Ladislav Dulovič ,okrem toho...


-alebo aj..


--čo má spoločné Heinrich Himmler s Hitlerom okrem toho,že.....??


--čo má spoločné Reinhard Heydrich s Himmlerom a Hitlerom okrem toho,že .....


rok 2022--- je rok komunalnych volieb a volieb do VUC....


spáči typu a la Maduar sa aktivizuju,aby ich bolo vidieť a počuť...


Sledovať tok peňazí, je najlepším spôsobom ako prísť na kĺb veci, ktorá nejako zapácha, či za ktorou cítime niečo nekalé....


Čo má spoločné Ladislav Dulovič ,okrem toho... -alebo aj.. --čo má spoločné Heinrich Himmler s Hitlerom okrem toho,že.....?? --čo má spoločné Reinhard Heydrich s Himmlerom a Hitlerom okrem toho,že ..... rok 2022--- je rok komunalnych volieb a volieb do VUC.... spáči typu a la Maduar sa aktivizuju,aby ich bolo vidieť a počuť... Sledovať tok peňazí, je najlepším spôsobom ako prísť na kĺb veci, ktorá nejako zapácha, či za ktorou cítime niečo nekalé....

Ako ja nerozumiem už, myslím @Covenant . Ako keby toto nebolo koncepčné fórum. Možno ma skúsení kolegovia opravia, ale:

  • momentálne urobili záslužný čin, to je neodškriepiteľné. Išli s kožou na trh, dali svoje tváre a mená. Väčšina ľudí, i keď majú správny názor, toto nespraví. Stálo to kopec času a energie. A má to väčší dosah ako toto fórum. Či ich niekto riadia v pozadí nevieme, možno áno a nemyslím, že je to na škodu veci. Podľa mňa áno. Hlavne to desatoro, čo my to už omielame v niekoľkých vláknach, tak teraz sa majú možnosť zamyslieť aj iní a zariadiť sa.

  • riadenie supersystémov nie je čierno-biela vec, mne napr. Pjakin veľa vecí ozrejmil, veci ktoré sa zdajú byť na pohľad zelené, sú nakoniec červené. Riadenie je proces dynamický a teda sa mení počas jeho pôsobenia

  • takisto Dr. Mesík, je to káder GP, má aj inú agendu a kritizuje opatrenia, ktoré táto vláda robí, a tiež za ním niekto stojí a je proti Rusku. Tak čo, zmietnem to zo stola? Nie, pretože časť aktivít, ktoré robí je možné využiť

  • áno, vždy treba sledovať aj tok peňazí.

  • toto mi príde večne ako debata, či Fico je ok alebo nie je ok, no bohužiaľ je to najlepšie čo máme. Ako idea, s kt. prišiel do IV Peter Weiss je síce pekná, ale momentálne nerealizovateľná.

Možno to vidím zle, budem vďačná za každý postreh. Podľa hesla, každý v miere svojho chápanie pracuje pre seba.


Ako ja nerozumiem už, myslím @Covenant . Ako keby toto nebolo koncepčné fórum. Možno ma skúsení kolegovia opravia, ale: - momentálne urobili záslužný čin, to je neodškriepiteľné. Išli s kožou na trh, dali svoje tváre a mená. Väčšina ľudí, i keď majú správny názor, toto nespraví. Stálo to kopec času a energie. A má to väčší dosah ako toto fórum. Či ich niekto riadia v pozadí nevieme, možno áno a nemyslím, že je to na škodu veci. Podľa mňa áno. Hlavne to desatoro, čo my to už omielame v niekoľkých vláknach, tak teraz sa majú možnosť zamyslieť aj iní a zariadiť sa. - riadenie supersystémov nie je čierno-biela vec, mne napr. Pjakin veľa vecí ozrejmil, veci ktoré sa zdajú byť na pohľad zelené, sú nakoniec červené. Riadenie je proces dynamický a teda sa mení počas jeho pôsobenia - takisto Dr. Mesík, je to káder GP, má aj inú agendu a kritizuje opatrenia, ktoré táto vláda robí, a tiež za ním niekto stojí a je proti Rusku. Tak čo, zmietnem to zo stola? Nie, pretože časť aktivít, ktoré robí je možné využiť - áno, vždy treba sledovať aj tok peňazí. - toto mi príde večne ako debata, či Fico je ok alebo nie je ok, no bohužiaľ je to najlepšie čo máme. Ako idea, s kt. prišiel do IV Peter Weiss je síce pekná, ale momentálne nerealizovateľná. Možno to vidím zle, budem vďačná za každý postreh. Podľa hesla, každý v miere svojho chápanie pracuje pre seba.

momentálne urobili záslužný čin, to je neodškriepiteľné

tie desatora sú veľmi dobré - v tomto je to neodškriepiteľne záslužný čin. Už som sa to v deň postnutia na ksbforum, po tvojom vzore chystal podpísať, ale:
Svojim podpisom oprávňujem Ladislav Matyinko, Juraj Matyinko (Hovorme Spolu) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


Kto a aké právomoci?


[quote="pid:47889, uid:273"]momentálne urobili záslužný čin, to je neodškriepiteľné[/quote] tie desatora sú veľmi dobré - v tomto je to neodškriepiteľne záslužný čin. Už som sa to v deň postnutia na ksbforum, po tvojom vzore chystal podpísať, ale: _Svojim podpisom oprávňujem Ladislav Matyinko, Juraj Matyinko (Hovorme Spolu) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci._ Kto a aké právomoci?

Cesta v čase a priestore do roku Pána 2017 alebo
-- Ako 18 ročné deti rozbili prasiatko a zorganizovali divadlo pre ovce s nazvom -Pochod za ""slušné Slovensko ""
len pár viet : S nápadom sme prišli my dvaja..
---„Akúkoľvek politickú pomoc odmietame, pretože nechceme, aby to bolo zneužité..


presun do roku 2021 a la Desatoro...
Déjà vu: Z našej strany ide o spontánnu aktivitu bez politických či finančných prepojení, ako aj bez organizačných štruktúr a chceme, aby to tak zostal. Preto medzi signatárov nebudú zaradení žiadni aktívni politici a tiež ani zástupcovia finančných skupín...


Cesta v čase a priestore do roku Pána 2017 alebo -- Ako 18 ročné deti rozbili prasiatko a zorganizovali divadlo pre ovce s nazvom -Pochod za ""slušné Slovensko "" len pár viet : S nápadom sme prišli my dvaja.. ---„Akúkoľvek politickú pomoc odmietame, pretože nechceme, aby to bolo zneužité.. presun do roku 2021 a la Desatoro... Déjà vu: Z našej strany ide o spontánnu aktivitu bez politických či finančných prepojení, ako aj bez organizačných štruktúr a chceme, aby to tak zostal. Preto medzi signatárov nebudú zaradení žiadni aktívni politici a tiež ani zástupcovia finančných skupín...

ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Pravdepodobne tým myslia to, že tú petíciu postúpia na príslušné štátne úrady - asi aj v nejakej papierovej forme. Tým, ktorým je to desatoro určené ako výzva.


[quote="pid:47911, uid:112"]ktorí majú v tejto oblasti právomoci.[/quote] Pravdepodobne tým myslia to, že tú petíciu postúpia na príslušné štátne úrady - asi aj v nejakej papierovej forme. Tým, ktorým je to desatoro určené ako výzva.

Pravdepodobne...asi aj...
--z pracovenho kodexu vo firme: Prikazy a nariadenia musia byť JEDNOZNAČNÉ a ZROZUMITEĽNÉ ,aby sa nemohli vykladať 10-imy sposobmi.


čiže nie ---asi ,možno ,alebo ,pravdepodobne ....


príslušné štátne úrady--- SIS,Policia,Daňováci,...som sa pobavil


Pravdepodobne...asi aj... --z pracovenho kodexu vo firme: Prikazy a nariadenia musia byť JEDNOZNAČNÉ a ZROZUMITEĽNÉ ,aby sa nemohli vykladať 10-imy sposobmi. čiže nie ---asi ,možno ,alebo ,pravdepodobne .... príslušné štátne úrady--- SIS,Policia,Daňováci,...som sa pobavil

Svojim podpisom oprávňujem Ladislav Matyinko, Juraj Matyinko (Hovorme Spolu) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


Kto sú bratia Matyinkó? Americkí občania?


https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/maduar-ladislav-matyinko-miami-beach-karantena-koronavirus-usa-shaker-ocko.A200416_105637_lidicky_sub


https://ladislavmatyinko.wordpress.com/2016/04/15/key-west/


Môže to byť aj projekt s-i-s.
Treba sledovať dianie. Nikoho nesúdim. Dôveruj ale preveruj.
Podobne ako Lichtner, ktorý tiež žil v US aj na Novom zélande.


[quote="pid:47911, uid:112"]Svojim podpisom oprávňujem Ladislav Matyinko, Juraj Matyinko (Hovorme Spolu) na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.[/quote] Kto sú bratia Matyinkó? Americkí občania? https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/maduar-ladislav-matyinko-miami-beach-karantena-koronavirus-usa-shaker-ocko.A200416_105637_lidicky_sub https://ladislavmatyinko.wordpress.com/2016/04/15/key-west/ Môže to byť aj projekt s-i-s. Treba sledovať dianie. Nikoho nesúdim. Dôveruj ale preveruj. Podobne ako Lichtner, ktorý tiež žil v US aj na Novom zélande.
Upravené 12. 12. 2021 o 15:30

Netusim co sa neustale s nimi riesi. Bratia poskytli platformu pre ine nazory nez tie zaplatene v MSM, malo to vysoku sledovanost a myslim, ze aj uspesnost. Neboli to ziadne neoverene konspiracie ale fakty a skusenosti od vzdelanych a skusenych ludi, neda sa to smahom ruky zahodit ako konspiracia, tak sa to ignoruje a ako pozeram, diskredituju sa organizatori.


Aj keby im tu relaciu zaplatil Fico osobne, tak je to irelevantne, pretoze ta statna propaganda je tak mohutna, ze takychto relacii ako spravili bratia by bolo potrebnych stovky a stale by to bolo malo.


Samozrejme, treba ostat ostrazity, ale neodsudme kazdu aktivitu len preto, lebo neslusne neSlovensko zaplatene z ambasady zneuzilo a znasilnilo cely narod.


Netusim co sa neustale s nimi riesi. Bratia poskytli platformu pre ine nazory nez tie zaplatene v MSM, malo to vysoku sledovanost a myslim, ze aj uspesnost. Neboli to ziadne neoverene konspiracie ale fakty a skusenosti od vzdelanych a skusenych ludi, neda sa to smahom ruky zahodit ako konspiracia, tak sa to ignoruje a ako pozeram, diskredituju sa organizatori. Aj keby im tu relaciu zaplatil Fico osobne, tak je to irelevantne, pretoze ta statna propaganda je tak mohutna, ze takychto relacii ako spravili bratia by bolo potrebnych stovky a stale by to bolo malo. Samozrejme, treba ostat ostrazity, ale neodsudme kazdu aktivitu len preto, lebo neslusne neSlovensko zaplatene z ambasady zneuzilo a znasilnilo cely narod.

Moderator

Môže to byť aj ...


pohľad za oponu alebo...obrazok vyda viac ako tisic slov
61b610b52c553


61b610a4107d1


Môže to byť aj ... pohľad za oponu alebo...obrazok vyda viac ako tisic slov ![61b610b52c553](serve/attachment&path=61b610b52c553) ![61b610a4107d1](serve/attachment&path=61b610a4107d1)

Aj keby im tu relaciu zaplatil Fico osobne, tak je to irelevantne, pretoze ta statna propaganda je tak mohutna, ze takychto relacii ako spravili bratia by bolo potrebnych stovky a stale by to bolo malo.


Súhlasím. Cieľ bol splnený. Rámec c19 propagandy bol nabúraný. Či to bolo impulzívne jednanie pod vplyvom egregorov alebo inak plánované, je v podstate jedno.


Čísla bydliska na zamyslenie a symbolika. Tej je určite viacej.


[quote="pid:47957, uid:10"]Aj keby im tu relaciu zaplatil Fico osobne, tak je to irelevantne, pretoze ta statna propaganda je tak mohutna, ze takychto relacii ako spravili bratia by bolo potrebnych stovky a stale by to bolo malo.[/quote] Súhlasím. Cieľ bol splnený. Rámec c19 propagandy bol nabúraný. Či to bolo impulzívne jednanie pod vplyvom egregorov alebo inak plánované, je v podstate jedno. Čísla bydliska na zamyslenie a symbolika. Tej je určite viacej.

ZNOVU SPOLU - Pozvánka | 1. ČS. konference Covid-19 - 27.1. 2022, Praha | 9:00 - 18:30


konferencia


https://www.youtube.com/watch?v=WTA0peWESOE


druhá časť ešte beží


https://www.youtube.com/watch?v=3V-2Y0wi5yA


[quote="pid:54367, uid:23"]ZNOVU SPOLU - Pozvánka | 1. ČS. konference Covid-19 - 27.1. 2022, Praha | 9:00 - 18:30[/quote] konferencia https://www.youtube.com/watch?v=WTA0peWESOE druhá časť ešte beží https://www.youtube.com/watch?v=3V-2Y0wi5yA

JankA

1.86k
18
10
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept