Politika v SR
Právny aspekt povinného očkovania. Pozor na medzinárodné zmluvy

Právne listy sa perom JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave aktuálne vyjadrili k téme, ktorá rozdeľuje spoločnosť a vyvoláva konflikty.
Aký je ak­tuál­ny práv­ny sta­tus vak­cín pro­ti co­vi­du? Ide pri ich ap­li­ká­cii o bio­me­di­cín­sky vý­skum ale­bo nie?
Dô­le­ži­tosť zod­po­ve­da­nia tých­to otá­zok je od­ôvod­ne­ná zá­väz­ka­mi, kto­ré vy­plý­va­jú z me­dzi­ná­rod­nej zmlu­vy: „Člá­nok 7 od­sek 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky us­ta­no­vu­je, že me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy o ľud­ských prá­vach a zá­klad­ných slo­bo­dách, me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy, na kto­rých vy­ko­na­nie nie je pot­reb­ný zá­kon, a me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy, kto­ré pria­mo za­kla­da­jú prá­va ale­bo po­vin­nos­ti fy­zic­kých osôb ale­bo práv­nic­kých osôb a kto­ré bo­li ra­ti­fi­ko­va­né a vy­hlá­se­né spô­so­bom us­ta­no­ve­ným zá­ko­nom, ma­jú pred­nosť pred zá­kon­mi.“
Do­dat­ko­vý pro­to­kol k Do­ho­vo­ru o ľud­ských prá­vach a bio­me­di­cí­ne, tý­ka­jú­ci sa bio­me­di­cín­ske­ho vý­sku­mu, na­do­bu­dol plat­nosť pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku 1. sep­tem­bra 2007. Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky s do­dat­ko­vým pro­to­ko­lom vy­slo­vi­la súh­las svo­jím uz­ne­se­ním č. 1493 z 9. feb­ruára 2005 a roz­hod­la o tom, že ide o me­dzi­ná­rod­nú zmlu­vu pod­ľa čl. 7 ods. 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rá má pred­nosť pred zá­kon­mi.
Člá­nok 4 Všeo­bec­né pra­vid­lo uve­de­né­ho pro­to­ko­lu us­ta­no­vu­je, že vý­skum sa vy­ko­ná­va slo­bod­ne pod­ľa us­ta­no­ve­ní toh­to pro­to­ko­lu a os­tat­ných zá­kon­ných us­ta­no­ve­ní, kto­ré za­bez­pe­ču­jú ochra­nu ľud­skej by­tos­ti. Oso­by po­žia­da­né o účasť na vý­skum­nom pro­jek­te bu­dú na­vy­še in­for­mo­va­né o prá­vach a opat­re­niach, kto­ré us­ta­no­vu­je zá­kon na ich ochra­nu, a kon­krét­ne o ich prá­ve od­miet­nuť ude­le­nie súh­la­su, resp. ke­dy­koľ­vek od­vo­lať súh­las bez to­ho, aby sa sta­li ob­jek­tom dis­kri­mi­ná­cie naj­mä s oh­ľa­dom na ich prá­vo na le­kár­sku sta­ros­tli­vosť (člá­nok 13 od­sek 3). Od­miet­nu­tie ude­le­nia súh­la­su s účas­ťou na vý­sku­me nes­mie viesť k žiad­nej for­me diskri­mi­ná­cie vo­či dot­knu­tej oso­be a späť­vza­tie súh­la­su s účas­ťou na vý­sku­me nes­mie viesť k žiad­nej for­me dis­kri­mi­ná­cie vo­či dot­knu­tej oso­be naj­mä s oh­ľa­dom na prá­vo na le­kár­sku sta­ros­tli­vosť (člá­nok 14 od­sek 2).
Podmienečne schválený liek je stále v procese výskumu ...
https://www.hlavnydennik.sk/2021/11/25/pravny-aspekt-povinneho-ockovania-pozor-na-medzinarodne-zmluvy


Právne listy sa perom JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave aktuálne vyjadrili k téme, ktorá rozdeľuje spoločnosť a vyvoláva konflikty. Aký je ak­tuál­ny práv­ny sta­tus vak­cín pro­ti co­vi­du? Ide pri ich ap­li­ká­cii o bio­me­di­cín­sky vý­skum ale­bo nie? Dô­le­ži­tosť zod­po­ve­da­nia tých­to otá­zok je od­ôvod­ne­ná zá­väz­ka­mi, kto­ré vy­plý­va­jú z me­dzi­ná­rod­nej zmlu­vy: „Člá­nok 7 od­sek 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky us­ta­no­vu­je, že me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy o ľud­ských prá­vach a zá­klad­ných slo­bo­dách, me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy, na kto­rých vy­ko­na­nie nie je pot­reb­ný zá­kon, a me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy, kto­ré pria­mo za­kla­da­jú prá­va ale­bo po­vin­nos­ti fy­zic­kých osôb ale­bo práv­nic­kých osôb a kto­ré bo­li ra­ti­fi­ko­va­né a vy­hlá­se­né spô­so­bom us­ta­no­ve­ným zá­ko­nom, ma­jú pred­nosť pred zá­kon­mi.“ Do­dat­ko­vý pro­to­kol k Do­ho­vo­ru o ľud­ských prá­vach a bio­me­di­cí­ne, tý­ka­jú­ci sa bio­me­di­cín­ske­ho vý­sku­mu, na­do­bu­dol plat­nosť pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku 1. sep­tem­bra 2007. Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky s do­dat­ko­vým pro­to­ko­lom vy­slo­vi­la súh­las svo­jím uz­ne­se­ním č. 1493 z 9. feb­ruára 2005 a roz­hod­la o tom, že ide o me­dzi­ná­rod­nú zmlu­vu pod­ľa čl. 7 ods. 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rá má pred­nosť pred zá­kon­mi. Člá­nok 4 Všeo­bec­né pra­vid­lo uve­de­né­ho pro­to­ko­lu us­ta­no­vu­je, že vý­skum sa vy­ko­ná­va slo­bod­ne pod­ľa us­ta­no­ve­ní toh­to pro­to­ko­lu a os­tat­ných zá­kon­ných us­ta­no­ve­ní, kto­ré za­bez­pe­ču­jú ochra­nu ľud­skej by­tos­ti. Oso­by po­žia­da­né o účasť na vý­skum­nom pro­jek­te bu­dú na­vy­še in­for­mo­va­né o prá­vach a opat­re­niach, kto­ré us­ta­no­vu­je zá­kon na ich ochra­nu, a kon­krét­ne o ich prá­ve od­miet­nuť ude­le­nie súh­la­su, resp. ke­dy­koľ­vek od­vo­lať súh­las bez to­ho, aby sa sta­li ob­jek­tom dis­kri­mi­ná­cie naj­mä s oh­ľa­dom na ich prá­vo na le­kár­sku sta­ros­tli­vosť (člá­nok 13 od­sek 3). Od­miet­nu­tie ude­le­nia súh­la­su s účas­ťou na vý­sku­me nes­mie viesť k žiad­nej for­me diskri­mi­ná­cie vo­či dot­knu­tej oso­be a späť­vza­tie súh­la­su s účas­ťou na vý­sku­me nes­mie viesť k žiad­nej for­me dis­kri­mi­ná­cie vo­či dot­knu­tej oso­be naj­mä s oh­ľa­dom na prá­vo na le­kár­sku sta­ros­tli­vosť (člá­nok 14 od­sek 2). Podmienečne schválený liek je stále v procese výskumu ... https://www.hlavnydennik.sk/2021/11/25/pravny-aspekt-povinneho-ockovania-pozor-na-medzinarodne-zmluvy
Upravené 13. 12. 2021 o 15:14

Uvedený Dohovor a Dodatkový protokol a Podpisová a ratifikačná zmluva:


Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 734 z 2. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. decembra 1997. Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. decembra 1999 v súlade s článkom 33 ods. 3.
https://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf


494/2007 Z. z. Názov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu. Typ: Oznámenie. Dátum vyhlásenia: 31.10.2007. Dátum účinnosti od: 31.10.2007.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/494/


Podpisová a ratifikačná listina Zmluvy 164 : Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti ľudskej bytosti pri aplikácii biológie a medicíny: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (ETS č. 164)
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=164


Občania členských štátov Rady Európy, ktorí v zmysle faktov v článku vyššie, nie sú pokrytí týmito medzinárodnými zmluvami :


Nepodpísali a neratifikovali o.i. Belgicko, Rakúsko, Nemecko, Írsko, Lichtenštajnsko, Malta, Monako, Rusko, Spojené kráľovstvo
( a Austrália, Kanada, USA, Svätá stolica, Japonsko, Mexiko)


Podpísali, ale neratifikovali: Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Ukrajina,


Podľa mňa, jeden z príkladov, keď môžeme využiť prednosť medzinárodnej zmluvy pred našimi zákonmi - bojovať s ich zbraňami.


Uvedený Dohovor a Dodatkový protokol a Podpisová a ratifikačná zmluva: **Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne.** Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 734 z 2. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. decembra 1997. Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. decembra 1999 v súlade s článkom 33 ods. 3. https://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf 494/2007 Z. z. Názov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní **Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu**. Typ: Oznámenie. Dátum vyhlásenia: 31.10.2007. Dátum účinnosti od: 31.10.2007. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/494/ **Podpisová a ratifikačná listina Zmluvy 164 : Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti ľudskej bytosti pri aplikácii biológie a medicíny: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (ETS č. 164)** https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=164 Občania členských štátov Rady Európy, ktorí v zmysle faktov v článku vyššie, nie sú pokrytí týmito medzinárodnými zmluvami : Nepodpísali a neratifikovali o.i. Belgicko, Rakúsko, Nemecko, Írsko, Lichtenštajnsko, Malta, Monako, Rusko, Spojené kráľovstvo ( a Austrália, Kanada, USA, Svätá stolica, Japonsko, Mexiko) Podpísali, ale neratifikovali: Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Švédsko, Ukrajina, Podľa mňa, jeden z príkladov, keď môžeme využiť prednosť medzinárodnej zmluvy pred našimi zákonmi - bojovať s ich zbraňami.
Upravené 13. 12. 2021 o 18:16

Ďakujeme veľmi dobrý prehľad. Celkom pekne porozprával Dr. Drgonec v piatok na IV


https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-10122021/?m=1


Zajtra bude v IV na linke Dr. Weis, aspekty očkovania detí. Dnes som zachytila nejaký Blahov status, že ten zákon 355/2007, ktorý dala Sofranko, Ciganyikova neprešiel v tom znení. Mám teraz hodne, ale popozerám.


Ďakujeme veľmi dobrý prehľad. Celkom pekne porozprával Dr. Drgonec v piatok na IV https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-10122021/?m=1 Zajtra bude v IV na linke Dr. Weis, aspekty očkovania detí. Dnes som zachytila nejaký Blahov status, že ten zákon 355/2007, ktorý dala Sofranko, Ciganyikova neprešiel v tom znení. Mám teraz hodne, ale popozerám.

Občania členských štátov Rady Európy, ktorí v zmysle faktov v článku vyššie, nie sú pokrytí týmito medzinárodnými zmluvami :

Ivetko, to je dobre nebo spatne?
Nepodepsalo ani neratifikovalo i Rusko ...


[quote="pid:48099, uid:111"]Občania členských štátov Rady Európy, ktorí v zmysle faktov v článku vyššie, nie sú pokrytí týmito medzinárodnými zmluvami :[/quote] Ivetko, to je dobre nebo spatne? Nepodepsalo ani neratifikovalo i Rusko ...

Nepodepsalo ani neratifikovalo i Rusko .
Ak vychádzam z výkladu v článku hore, ak vstúpi do platnosti dohovor (a je to pravidlo zahrnuté vo vnútroštátnej legislatíve, napr. ako u nás v Ústave) , tak má vždy prednosť. Pre nás by to mala byť výhoda.
RF nepodpísala a neratifikovala - predpokladám, že v Rusku musí ísť ochrana cez zákony, netuším, ako majú postavenú aktuálnu ústavu a legislatívu, špekulovala by som.
Súčasne však platí Norimberský kódex ako medzinárodný zákon (pre RF určite nespochybniteľný), ale vymáhanie práva touto cestou nie je také rýchle.


[quote="pid:48125, uid:68"]Nepodepsalo ani neratifikovalo i Rusko .[/quote]Ak vychádzam z výkladu v článku hore, ak vstúpi do platnosti dohovor (a je to pravidlo zahrnuté vo vnútroštátnej legislatíve, napr. ako u nás v Ústave) , tak má vždy prednosť. Pre nás by to mala byť výhoda. RF nepodpísala a neratifikovala - predpokladám, že v Rusku musí ísť ochrana cez zákony, netuším, ako majú postavenú aktuálnu ústavu a legislatívu, špekulovala by som. Súčasne však platí Norimberský kódex ako medzinárodný zákon (pre RF určite nespochybniteľný), ale vymáhanie práva touto cestou nie je také rýchle.

Vkladám aj sem (vzhľadom na diskutovanú tému) - pre komplexnosť faktov a súvislostí - odkaz na právnu analýzu povinného očkovania od doc. Drgonca, eme­rit­ného sud­cu Ústav­né­ho sú­du
https://akw.sk/pravo/analyza-povinneho-ockovania-proti-kovidu/


Vkladám aj sem (vzhľadom na diskutovanú tému) - pre komplexnosť faktov a súvislostí - odkaz na právnu analýzu povinného očkovania od doc. Drgonca, eme­rit­ného sud­cu Ústav­né­ho sú­du https://akw.sk/pravo/analyza-povinneho-ockovania-proti-kovidu/
1.34k
7
4
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept