Politika v SR
Toto plánujú urobiť so slovenským školstvom

V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien


Návrh je v medzirezortnom pripomienkovaní, ale odbory sa ozvali, že je to nebezpečné a málo komunikované.


Kopírujem otvorený list odborov na ministerstvo:


Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku inicioval stretnutie s predstaviteľmi partnerských organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Predmetom spoločného rokovania bol návrh novely školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z.), ktorý bol predložený do druhého medzirezortného pripomienkového konania. Rokovanie online sa uskutočnilo 17. marca 2021. Za zväz sa rokovania zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a špecialistka ZZŠ Ingrid Kováčová. Za partnerské organizácie sa zúčastnili Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Felix Dömeny, prezident Asociácie SOŠ Slovenska, Jozef Škorupa, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska a Jana Kandriková, predsedníčka Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska.


Prítomní sa zhodli na potrebe odbornej diskusie k predmetnému zákonu, ktorá napriek výzvam a upozorneniam absentuje. Účastníci prijali spoločné stanovisko, ktoré adresovali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.


Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona


Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy na zmeny systému školstva v SR ešte znásobili. Dokonca medzi dvoma MPK bol predložený do NR SR poslanecký ďalší návrh školského zákona.


Pedagogická verejnosť, ktorej sa legislatívne úpravy týkajú, je zmietaná v problémoch pandémie, v riešení každodenných zmien danej situácie a je minimálne neetické práve teraz nastoľovať zásadné zmeny v systéme a avizovanú kurikulárnu reformu, o ktorej sa navrhovateľ zmieňuje, no predstavená nebola.


Predkladateľ síce hovorí o kurikulárnej reforme, v návrhu zákona však chýba jasné definovanie pojmu kurikulárna reforma. Upozorňujeme, že vo vyspelých vzdelávacích politikách sa k systémovým zmenám získavajú dáta, analýzy a robí sa výskum v štáte, v ktorom sa zmeny pripravujú. Preto odborový zväz a partnerské organizácie žiadajú uvedené relevantné dáta zo Slovenskej republiky k nahliadnutiu.


Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy.


Okrem iného vnímame mnohé navrhované zmeny a ich odôvodnenie ako nedostatočné.


Poukazujeme najmä na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov.


Členenie základnej školy na prvý stupeň s ročníkmi 1 – 4 a druhý stupeň s ročníkmi 5 – 9 funguje na Slovensku už 45 rokov a nadväzujú na to i ostatné procesy v systéme.


Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety.


Ako už vyššie uvádzame, sme sklamaní z toho, že pred zverejnením návrhov neprebehla verejná diskusia o zásadných zmenách, pričom návrh novely školského zákona obsahuje vyše 300 novelizačných bodov.


Novela prináša i pozitívne zmeny, avšak negatívne zmeny vyvolávajú v školách a školských zariadeniach nedôveru.


Odborový zväz a partnerské organizácie zásadne nesúhlasia s novelou školského zákona v nasledujúcich bodoch:


 • so zmenou ročníkov v stupňoch základnej školy, teda s členením základnej školy,

 • s povinným zavedením vzdelávacích cyklov,

 • s rozdelením obsahu vzdelávania na stupne vzdelávania alebo cykly - namiesto ročníkov,

 • s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti - namiesto vyučovacích predmetov,

 • so zrušením osobitných prípadov možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150,

 • so zmenou celkového hodnotenia v základnej škole, so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole,

 • so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov,

 • s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva,

 • s navrhovanou transformáciou poradenského systému,

 • s obmedzením počtu funkčných období riaditeľovi školy.


Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov.


Poukazujeme tiež na absentovanie dôsledného uplatnenia digitálneho príspevku pre žiakov a učiteľov ako uplatnenie systémovej zmeny v školstve.


Žiadame ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o diskusiu k vyššie uvedeným bodom so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve.


Adresované


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien Návrh je v medzirezortnom pripomienkovaní, ale odbory sa ozvali, že je to nebezpečné a málo komunikované. Kopírujem otvorený list odborov na ministerstvo: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku inicioval stretnutie s predstaviteľmi partnerských organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Predmetom spoločného rokovania bol návrh novely školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z.), ktorý bol predložený do druhého medzirezortného pripomienkového konania. Rokovanie online sa uskutočnilo 17. marca 2021. Za zväz sa rokovania zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a špecialistka ZZŠ Ingrid Kováčová. Za partnerské organizácie sa zúčastnili Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Felix Dömeny, prezident Asociácie SOŠ Slovenska, Jozef Škorupa, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska a Jana Kandriková, predsedníčka Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska. Prítomní sa zhodli na potrebe odbornej diskusie k predmetnému zákonu, ktorá napriek výzvam a upozorneniam absentuje. Účastníci prijali spoločné stanovisko, ktoré adresovali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy na zmeny systému školstva v SR ešte znásobili. Dokonca medzi dvoma MPK bol predložený do NR SR poslanecký ďalší návrh školského zákona. Pedagogická verejnosť, ktorej sa legislatívne úpravy týkajú, je zmietaná v problémoch pandémie, v riešení každodenných zmien danej situácie a je minimálne neetické práve teraz nastoľovať zásadné zmeny v systéme a avizovanú kurikulárnu reformu, o ktorej sa navrhovateľ zmieňuje, no predstavená nebola. Predkladateľ síce hovorí o kurikulárnej reforme, v návrhu zákona však chýba jasné definovanie pojmu kurikulárna reforma. Upozorňujeme, že vo vyspelých vzdelávacích politikách sa k systémovým zmenám získavajú dáta, analýzy a robí sa výskum v štáte, v ktorom sa zmeny pripravujú. Preto odborový zväz a partnerské organizácie žiadajú uvedené relevantné dáta zo Slovenskej republiky k nahliadnutiu. Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy. Okrem iného vnímame mnohé navrhované zmeny a ich odôvodnenie ako nedostatočné. Poukazujeme najmä na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov. Členenie základnej školy na prvý stupeň s ročníkmi 1 – 4 a druhý stupeň s ročníkmi 5 – 9 funguje na Slovensku už 45 rokov a nadväzujú na to i ostatné procesy v systéme. Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety. Ako už vyššie uvádzame, sme sklamaní z toho, že pred zverejnením návrhov neprebehla verejná diskusia o zásadných zmenách, pričom návrh novely školského zákona obsahuje vyše 300 novelizačných bodov. Novela prináša i pozitívne zmeny, avšak negatívne zmeny vyvolávajú v školách a školských zariadeniach nedôveru. Odborový zväz a partnerské organizácie zásadne nesúhlasia s novelou školského zákona v nasledujúcich bodoch: - so zmenou ročníkov v stupňoch základnej školy, teda s členením základnej školy, - s povinným zavedením vzdelávacích cyklov, - s rozdelením obsahu vzdelávania na stupne vzdelávania alebo cykly - namiesto ročníkov, - s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti - namiesto vyučovacích predmetov, - so zrušením osobitných prípadov možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150, - so zmenou celkového hodnotenia v základnej škole, so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole, - so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov, - s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva, - s navrhovanou transformáciou poradenského systému, - s obmedzením počtu funkčných období riaditeľovi školy. Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov. Poukazujeme tiež na absentovanie dôsledného uplatnenia digitálneho príspevku pre žiakov a učiteľov ako uplatnenie systémovej zmeny v školstve. Žiadame ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o diskusiu k vyššie uvedeným bodom so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve. Adresované Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Moderátor

Celé školství spěje k tomu, že na celý stát bude potřeba 20 učitelů, na každý předmět jeden a žáci se budou učit u počítačů. Toto je cíl.


Celé školství spěje k tomu, že na celý stát bude potřeba 20 učitelů, na každý předmět jeden a žáci se budou učit u počítačů. Toto je cíl.

V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien

To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno!
Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,...
Všechno.
Sodoma gomora velebnosti, du blejt...


[quote="pid:19220, uid:127"]V skratke - chcú zrušiť 1. a 2. stupeň, zrušiť známkovanie a mnoho iných radikálnych zmien[/quote] To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno! Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,... Všechno. Sodoma gomora velebnosti, du blejt...

To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno!
Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,...
Všechno.


To je prosím genocída národ skrytá za inkluzivitou, treba aj týchto h@jzlov dať na Norimberg...


[quote="pid:19259, uid:240"]To je totální rozval. Chtějí zrušit všechno! Stupně ZŠ, ročníky (třídy), známkování, předměty, ochromit řízení,... Všechno.[/quote] To je prosím genocída národ skrytá za inkluzivitou, treba aj týchto h@jzlov dať na Norimberg...

Moderátor

skrytá za inkluzivitou

Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé...
Ještě počítám s tím, že některé citace uváděné Kulichem jsou natolik politicky korektně formulované, že je otázka, co za děs se za tím ještě může skrývat.


V ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém...
Pokud se nepletu, byla o tom i zmínka na kob-forum.eu.


[quote="pid:19265, uid:7"]skrytá za inkluzivitou[/quote] Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé... Ještě počítám s tím, že některé citace uváděné Kulichem jsou natolik politicky korektně formulované, že je otázka, co za děs se za tím ještě může skrývat. V ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém... Pokud se nepletu, byla o tom i zmínka na kob-forum.eu.
Upravené 10. 6. 2021 o 08:08

Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov.

S tým súvisí napr. to, že taká učiteľka mš si kedysi ak chcela mať špecializáciu - teda práca v špeciálnych mš, tak študovala ešte dva roky nadstavbu...dnes to má byť štandard....a študentky to budú mať v rámci študia...alebo si budú robiť atestácie na VŠ...ja sa pýtam, kto to pôjde robiť v týchto podmienkach? Všeobecne učiteľov je málo a žiadna v mojom prip.škôlka na to nie je pripravená. Vrabce čvirikali, že tým nápadom rozširovania a oprav škôl a škôlok sa budú pristavovat triedy, ktoré budú inkluzívne, alebo sa rušiť bežné triedy na inkluzívne.... Malo by to tak byť postupne..každá inštitucia sa zmení na inkluzívnu.(možno nie každá) toto je zahalené rúškom tajomstva....
Som za to, aby sa učitelia vzdelávali, ale nie pre inklúziu
Prečo je problém zrekonštruovať kopu zchatraných budov a tie peniaze nacoať tam....nech sa urobia speciálne škôlky v každej obci...to by bol progres a nie toto...úroveň vzdelávania klesne na minimum. Som z toho smutná. Vôbec sa o tom nevedú debaty, čo je veľmi potrebné......napr oni vychádzajú z nejakeho prieskumu na rôznych stránkach o vzdelávani, kde píšu aj rodičia a to je ich prieskum...to je absurdné.
Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé...


[quote="pid:19220, uid:127"]Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov.[/quote] S tým súvisí napr. to, že taká učiteľka mš si kedysi ak chcela mať špecializáciu - teda práca v špeciálnych mš, tak študovala ešte dva roky nadstavbu...dnes to má byť štandard....a študentky to budú mať v rámci študia...alebo si budú robiť atestácie na VŠ...ja sa pýtam, kto to pôjde robiť v týchto podmienkach? Všeobecne učiteľov je málo a žiadna v mojom prip.škôlka na to nie je pripravená. Vrabce čvirikali, že tým nápadom rozširovania a oprav škôl a škôlok sa budú pristavovat triedy, ktoré budú inkluzívne, alebo sa rušiť bežné triedy na inkluzívne.... Malo by to tak byť postupne..každá inštitucia sa zmení na inkluzívnu.(možno nie každá) toto je zahalené rúškom tajomstva.... Som za to, aby sa učitelia vzdelávali, ale nie pre inklúziu Prečo je problém zrekonštruovať kopu zchatraných budov a tie peniaze nacoať tam....nech sa urobia speciálne škôlky v každej obci...to by bol progres a nie toto...úroveň vzdelávania klesne na minimum. Som z toho smutná. Vôbec sa o tom nevedú debaty, čo je veľmi potrebné......napr oni vychádzajú z nejakeho prieskumu na rôznych stránkach o vzdelávani, kde píšu aj rodičia a to je ich prieskum...to je absurdné. [quote="pid:19268, uid:240"]Inkluze je hrozná (budí úžas, je úžasná), ale v porovnání s tímhle mi to přijde ještě jako slabé...[/quote]
Upravené 10. 6. 2021 o 08:58

je to hnus , snažia sa to urobit všade..znižit vzdelanie , "tupci sa ľahšie ovladaju "


 • aj ked zo SSSR k nám došlo vzdelanie zdarma pre všetkých aj ošetrenie u lekára zdarma tad...zubar....No, tak verím,že ked sa to otočí aj v RF ,že zmenia školnú osnovu , vymenia liberálneho ministerstva školstvaa začne byt učitel opet vážené povolanie . Tak verím, že sa toto dostane aj k nám ..návrat k vyuke z pred 89r... čo, bolo dobré sa má vrátit a nechat...matematika, fyzika atd...

je to hnus , snažia sa to urobit všade..znižit vzdelanie , "tupci sa ľahšie ovladaju " - aj ked zo SSSR k nám došlo vzdelanie zdarma pre všetkých aj ošetrenie u lekára zdarma tad...zubar....No, tak verím,že ked sa to otočí aj v RF ,že zmenia školnú osnovu , vymenia liberálneho ministerstva školstva a začne byt učitel opet vážené povolanie . Tak verím, že sa toto dostane aj k nám ..návrat k vyuke z pred 89r... čo, bolo dobré sa má vrátit a nechat...matematika, fyzika atd...
Upravené 10. 6. 2021 o 10:13

Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine.
Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.


Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine. Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.

Moderátor

Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine.
Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.

presne,slečna Hapalová má v tomto volné ruky a Grohling len oznamuje.... je to čistá Sorošovka....


https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit


Už v 2016 robila prieskumy po školách....


V článku píše aké majú výsledky zo zahraničia....a ako deti vedia pripraviť do bežneho života.....to vážne?. Postihnutý človek akokoľvek sa nikdy nevyrovná plnohodnotnému životu zdravého človeka... tým nechcem podceňovať postihnutých ľudí...je veľa takých čo sa uplatnili, no aké je to percento? Kde sú tie štatistiky...ja som žiadne nevidela...ani odborné debaty na túto tému...proste slečna prišla urobiť boom v školstve....na Sorošov obraz...


MIROSLAVA HAPALOVÁ je analytička MESA10 v projekte To dá rozum. Od minulého roku spolu s tímom skúma v teréne rôzne problémy slovenského školstva s cieľom pripraviť návrh na zmenu slovenského vzdelávacieho systému. Primárnou témou, ktorej sa pri skúmaní sama venuje, je rôznorodosť potrieb učiacich sa a schopnosť systému na ne reagovať.

Rozprávali sme sa o inklúzii detí v školách, prečo by sme jej mali pomôcť, prečo je zatiaľ problematická a aj to, ako ju vnímajú rodičia, deti i učitelia.Čo je základná filozofia inkluzívneho vzdelávania?


Podstata inkluzívneho vzdelávania spočíva v uznaní rôznorodosti detí ako niečoho, čo je prirodzené a normálne, a to ako v spoločnosti, tak aj v škole a triede. V uznaní toho, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné a slabšie stránky a tým pádom aj jedinečné vzdelávacie potreby. Cieľom inkluzívneho vzdelávania je následne pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť ich osobné maximum v prirodzene rozmanitej skupine svojich rovesníkov. To znamená, že každé dieťa by malo mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu v škole, ktorá mu je najbližšia. Inkluzívne vzdelávanie sa teda vôbec netýka iba detí so znevýhodnením či detí s nadaním, týka sa všetkých detí. Ide o posun od snahy začleňovať deti so znevýhodnením medzi ostatné deti k snahe vytvárať školy, ktoré budú schopné reagovať na potreby všetkých detí.


Prečo je pre deti so znevýhodnením dôležité, aby navštevovali bežné školy so zdravými deťmi?


Pretože rovnako, ako v prípade detí bez zdravotného znevýhodnenia, by ich škola mala pripravovať na plnohodnotný a samostatný život v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Častým argumentom v prospech ich vzdelávania v oddelených inštitúciách býva potreba zabezpečenia vysoko odbornej a špecializovanej starostlivosti. To je nepochybne potrebné, avšak túto starostlivosť im možno poskytovať aj v bežných školách. A zároveň, prečo by nemala byť dostupná aj pre deti, ktoré možno nemajú diagnostikované nejaké zdravotné znevýhodnenie, no rovnako v určitých situáciách či obdobiach môžu nejakú formu starostlivosti potrebovať. Množstvo zahraničných výskumov prináša dôkazy o tom, že deti so zdravotným znevýhodnením dosahujú v bežných školách a triedach porovnateľné vzdelávacie výsledky ako v prípade ich oddeleného vzdelávania. Zároveň, vzdelávanie v prirodzenej skupine rovesníkov má pozitívny dopad na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností všetkých detí, ktoré si vytvárajú vzťahy s kamarátmi zo susedstva. To je mimoriadne dôležité aj pre život mimo školy a pre budúce uplatnenie sa.Malo by inkluzívne vzdelávanie časom viesť k rušeniu špeciálnych škôl, ak chceme viac detí dostať do bežných škôl?

Zvyšovanie inkuzívnosti vzdelávacieho systému neznamená automaticky snahu o rušenie špeciálnych škôl. V mnohých z nich pracujú špičkoví odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s rôznorodými potrebami. Problémom u nás je však to, že špeciálne a bežné školy tvoria dva oddelené svety a vzájomne nepriepustné systémy. A to z hľadiska rozdielnych vzdelávacích dráh detí, aj z hľadiska absencie vzájomného zdieľania metód a postupov.


Ale veď to je logické, že sú iné metódy na vzdelávanie....pani Hapalová surovo opomína metodiky vzdelávania.... chce spajať hrušky s jablkami....takto to proste nemôže fungovať....
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit


[quote="pid:19292, uid:127"]Vietor fúka z ŠPÚ, kam bola dosadená inkluzivistická mimovládkarka, napojená na tých kriklúňov z Nových školských odborov. Opäť pokus menšiny diktovať väčšine. Treba sa pozrieť, kto ju predpestoval, lebo Gröhling je už len vykonávateľom.[/quote] presne,slečna Hapalová má v tomto volné ruky a Grohling len oznamuje.... je to čistá Sorošovka.... https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit Už v 2016 robila prieskumy po školách.... V článku píše aké majú výsledky zo zahraničia....a ako deti vedia pripraviť do bežneho života.....to vážne?. Postihnutý človek akokoľvek sa nikdy nevyrovná plnohodnotnému životu zdravého človeka... tým nechcem podceňovať postihnutých ľudí...je veľa takých čo sa uplatnili, no aké je to percento? Kde sú tie štatistiky...ja som žiadne nevidela...ani odborné debaty na túto tému...proste slečna prišla urobiť boom v školstve....na Sorošov obraz... MIROSLAVA HAPALOVÁ je analytička MESA10 v projekte To dá rozum. Od minulého roku spolu s tímom skúma v teréne rôzne problémy slovenského školstva s cieľom pripraviť návrh na zmenu slovenského vzdelávacieho systému. Primárnou témou, ktorej sa pri skúmaní sama venuje, je rôznorodosť potrieb učiacich sa a schopnosť systému na ne reagovať. ** Rozprávali sme sa o inklúzii detí v školách, prečo by sme jej mali pomôcť, prečo je zatiaľ problematická a aj to, ako ju vnímajú rodičia, deti i učitelia. ** ** Čo je základná filozofia inkluzívneho vzdelávania?** Podstata inkluzívneho vzdelávania spočíva v uznaní rôznorodosti detí ako niečoho, čo je prirodzené a normálne, a to ako v spoločnosti, tak aj v škole a triede. V uznaní toho, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné a slabšie stránky a tým pádom aj jedinečné vzdelávacie potreby. Cieľom inkluzívneho vzdelávania je následne pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť ich osobné maximum v prirodzene rozmanitej skupine svojich rovesníkov. To znamená, že každé dieťa by malo mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu v škole, ktorá mu je najbližšia. Inkluzívne vzdelávanie sa teda vôbec netýka iba detí so znevýhodnením či detí s nadaním, týka sa všetkých detí. Ide o posun od snahy začleňovať deti so znevýhodnením medzi ostatné deti k snahe vytvárať školy, ktoré budú schopné reagovať na potreby všetkých detí. **Prečo je pre deti so znevýhodnením dôležité, aby navštevovali bežné školy so zdravými deťmi?** Pretože rovnako, ako v prípade detí bez zdravotného znevýhodnenia, by ich škola mala pripravovať na plnohodnotný a samostatný život v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Častým argumentom v prospech ich vzdelávania v oddelených inštitúciách býva potreba zabezpečenia vysoko odbornej a špecializovanej starostlivosti. To je nepochybne potrebné, avšak túto starostlivosť im možno poskytovať aj v bežných školách. A zároveň, prečo by nemala byť dostupná aj pre deti, ktoré možno nemajú diagnostikované nejaké zdravotné znevýhodnenie, no rovnako v určitých situáciách či obdobiach môžu nejakú formu starostlivosti potrebovať. Množstvo zahraničných výskumov prináša dôkazy o tom, že deti so zdravotným znevýhodnením dosahujú v bežných školách a triedach porovnateľné vzdelávacie výsledky ako v prípade ich oddeleného vzdelávania. Zároveň, vzdelávanie v prirodzenej skupine rovesníkov má pozitívny dopad na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností všetkých detí, ktoré si vytvárajú vzťahy s kamarátmi zo susedstva. To je mimoriadne dôležité aj pre život mimo školy a pre budúce uplatnenie sa. ** _Malo by inkluzívne vzdelávanie časom viesť k rušeniu špeciálnych škôl, ak chceme viac detí dostať do bežných škôl?_** Zvyšovanie inkuzívnosti vzdelávacieho systému neznamená automaticky snahu o rušenie špeciálnych škôl. V mnohých z nich pracujú špičkoví odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s rôznorodými potrebami. Problémom u nás je však to, že špeciálne a bežné školy tvoria dva oddelené svety a vzájomne nepriepustné systémy. A to z hľadiska rozdielnych vzdelávacích dráh detí, aj z hľadiska absencie vzájomného zdieľania metód a postupov. Ale veď to je logické, že sú iné metódy na vzdelávanie....pani Hapalová surovo opomína metodiky vzdelávania.... chce spajať hrušky s jablkami....takto to proste nemôže fungovať.... https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4418/analyticka-o-inkluzii-ludia-si-nevedia-predstavit-co-vsetko-musia-rodicia-zdravotne-znevyhodnenych-deti-denne-riesit
Upravené 10. 6. 2021 o 11:37

se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém...


rozhodne by sa také objaviť malo - môj návrh už dávnejšie znel: Stalinské učebnice + vtedajšie vzdelávacie metódy (vylepšené napríklad o Bazarného kantorky, rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá, a pod.) pri zohľadnení faktorov prostredia, pochopiteľne. Môžete si byť istí, že by nebola núdza o záujem.. legislatívne by to mohol byť však problém...


[quote="pid:19268, uid:240"]se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém...[/quote] rozhodne by sa také objaviť malo - môj návrh už dávnejšie znel: Stalinské učebnice + vtedajšie vzdelávacie metódy (vylepšené napríklad o Bazarného kantorky, rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá, a pod.) pri zohľadnení faktorov prostredia, pochopiteľne. Môžete si byť istí, že by nebola núdza o záujem.. legislatívne by to mohol byť však problém...

Hapalová -> MESA10 -> teda Mikloš a celý ten šorošovský balast k tomu.


Hapalová -> MESA10 -> teda Mikloš a celý ten šorošovský balast k tomu.

Moderátor

no, mne to proste pripomina americku cestu. Inkluziou a rozbitim skolskeho systemu sa v podstate vacsine zabrani nielen k rozvoju samotnej inteligencie, ale aj neschopnosti vobec uvedomit si, preco v marazme, v ktorom bude zit, je (skola sa prisposobi najslabsim ziakom). Par percent ludi to bude riesit tak ako v USA, vacsina rodinneho rozpoctu pojde na cirkevne alebo sukromne skolstvo, aby aj ich deti dostali aspon ake take vedomosti a mentalne nastavenia a potom to 1% bude platit tucne skolne a ich detom sa bude venovat fyzicky ucitel. Ked som bola v 98. v USA, hovorila mi jedna mulatka, jej rodicia davali 50% prijmov na to, aby ona nechodila na normalnu skolu, ale na cirkevnu (na sukromnu nemali peniaze)....to jej umoznilo potom sa dostat na univerzitu a ziskat si slusnu pracu


no, mne to proste pripomina americku cestu. Inkluziou a rozbitim skolskeho systemu sa v podstate vacsine zabrani nielen k rozvoju samotnej inteligencie, ale aj neschopnosti vobec uvedomit si, preco v marazme, v ktorom bude zit, je (skola sa prisposobi najslabsim ziakom). Par percent ludi to bude riesit tak ako v USA, vacsina rodinneho rozpoctu pojde na cirkevne alebo sukromne skolstvo, aby aj ich deti dostali aspon ake take vedomosti a mentalne nastavenia a potom to 1% bude platit tucne skolne a ich detom sa bude venovat fyzicky ucitel. Ked som bola v 98. v USA, hovorila mi jedna mulatka, jej rodicia davali 50% prijmov na to, aby ona nechodila na normalnu skolu, ale na cirkevnu (na sukromnu nemali peniaze)....to jej umoznilo potom sa dostat na univerzitu a ziskat si slusnu pracu

Ja to vnimam pozitivne. Treba sudruhom podakovat za nastartovanie procesu zmeny v skolstve a nasledne ho uplne prevziat pod kontrolu a stanovit mu smerovanie o opacneho razu ako bolo naznacene. Tjs ako tu aj kolega spomenul, pod heslom "Transformacia skolstva" vymenit terajsie ucebnice za zakladne ucebnice z cias Stalina. Dalej by nastupilo doplnenie ucebnic o nove poznatky vo vsetkych smeroch. Ano praca velmi narocna ale potrebna. Vela veci sa v rocnych smeroch zmenilo.


Ja to vnimam pozitivne. Treba sudruhom podakovat za nastartovanie procesu zmeny v skolstve a nasledne ho uplne prevziat pod kontrolu a stanovit mu smerovanie o opacneho razu ako bolo naznacene. Tjs ako tu aj kolega spomenul, pod heslom "Transformacia skolstva" vymenit terajsie ucebnice za zakladne ucebnice z cias Stalina. Dalej by nastupilo doplnenie ucebnic o nove poznatky vo vsetkych smeroch. Ano praca velmi narocna ale potrebna. Vela veci sa v rocnych smeroch zmenilo.
Upravené 10. 6. 2021 o 13:15

nehnevaj sa, ale v momentalnej situacii ocakavas, ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace, starostlivosti o rodinu aj ucitelov a to vo vsetkych odboroch. A to je pomerne dost velky zahul pre jednotlivcov, vacsina mala toho dost cez covid lockdown a to sa este ucilo sice cez net, ale viac menej na normalnych osnovach


nehnevaj sa, ale v momentalnej situacii ocakavas, ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace, starostlivosti o rodinu aj ucitelov a to vo vsetkych odboroch. A to je pomerne dost velky zahul pre jednotlivcov, vacsina mala toho dost cez covid lockdown a to sa este ucilo sice cez net, ale viac menej na normalnych osnovach

ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace,
Nemyslel som rodicov. Teraz sa nastartuje "reforma", neskor budu predcasne volby a reforma sice bude pokracovat ale po volbach uz dostane ine smerovanie...


[quote="pid:19332, uid:187"]ze vsetci rodicia budu robit okem svojej prace,[/quote]Nemyslel som rodicov. Teraz sa nastartuje "reforma", neskor budu predcasne volby a reforma sice bude pokracovat ale po volbach uz dostane ine smerovanie...

Len nech odhalia všetky svoje plány a "reformy", bude možné ľahšie identifikovať škodnú v úradníckom aparáte a celom školskom systéme. Rozoznať ich bude možné najmä podľa skutkov, a teraz je ideálny čas, aby o sebe dali vedieť. Budú sa chcieť pánkovi zapáčiť, aby dostali odmenu.


Len nech odhalia všetky svoje plány a "reformy", bude možné ľahšie identifikovať škodnú v úradníckom aparáte a celom školskom systéme. Rozoznať ich bude možné najmä podľa skutkov, a teraz je ideálny čas, aby o sebe dali vedieť. Budú sa chcieť pánkovi zapáčiť, aby dostali odmenu.
Upravené 10. 6. 2021 o 13:38

ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém.


no nielen pokusy. Je veľmi veľa komunitných projektov, deti sú akokeby na domácom vzdelávaní. Ja sa o tuto tému dosť zaujímam, aj ja dom o tom voľakedy rozmýšľala, preto som začala druhýkrát študovať Vs, pedagogiku 1. stupen. Len tieo amatérske projekty postrádajúce, to čo by škola mala poskytovať.


tá inklúzia je úplne aké úplne zlá vec.
Výňatok z rozhovoru:


60c1fae162a4b


cely rozhovor tu: https://domov.sme.sk/c/6676542/cim-je-skola-slabsia-tym-su-lepsie-znamky.html


je to staré 8 rokov a stále aktuálne.


Ja som rozhodnutá, keď bude najhoršie ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-) je to v rukách rodičov, každý si musí určiť priority.


[quote="pid:19268, uid:240"]ČR jsem zaznamenal, že se začínají (vypadá to, že zdola) objevovat pokusy o vzdělávací projeky (na úrovni MŠ a ZŠ) obcházející státní systém.[/quote] no nielen pokusy. Je veľmi veľa komunitných projektov, deti sú akokeby na domácom vzdelávaní. Ja sa o tuto tému dosť zaujímam, aj ja dom o tom voľakedy rozmýšľala, preto som začala druhýkrát študovať Vs, pedagogiku 1. stupen. Len tieo amatérske projekty postrádajúce, to čo by škola mala poskytovať. tá inklúzia je úplne aké úplne zlá vec. Výňatok z rozhovoru: ![60c1fae162a4b](serve/attachment&path=60c1fae162a4b) cely rozhovor tu: https://domov.sme.sk/c/6676542/cim-je-skola-slabsia-tym-su-lepsie-znamky.html je to staré 8 rokov a stále aktuálne. Ja som rozhodnutá, keď bude najhoršie ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-) je to v rukách rodičov, každý si musí určiť priority.

Nielen toto je problém.
Tu sa naplno prejavuje feminizácia školstva, kde sa ženy prirodzene boja. Dnes som mal s jednou triedou písať test. Najhoršia trieda čo sa týka vedomostí aj arogancie. Bohorovní ľudia. Predtým mali suplovanú hodinu a na nej sa sťažovali kolegyni, že sa boja, že čudne učím atď.
Tá potom prišla za mnou mi dávať kapky, že si mám na nich dávať pozor, lebo sa vedia sťažovať na kraji a pod. Hovorím jej, nech sa najprv naučia po nemecky.
Výsledok? Tretina triedy sa hodila na maródku a pre zvyšok test dopadol relatívne dobre, nechcel som nič len čo som ich naučil.
A takéto kolegyne sa potom hrajú na bacharov a snažia sa korigovať zvyšok. Nič horšie, ako vystrašený bachar.


Toto celé sa dá preniesť aj na covid šialenstvo. Tomuto čelíme.


Nielen toto je problém. Tu sa naplno prejavuje feminizácia školstva, kde sa ženy prirodzene boja. Dnes som mal s jednou triedou písať test. Najhoršia trieda čo sa týka vedomostí aj arogancie. Bohorovní ľudia. Predtým mali suplovanú hodinu a na nej sa sťažovali kolegyni, že sa boja, že čudne učím atď. Tá potom prišla za mnou mi dávať kapky, že si mám na nich dávať pozor, lebo sa vedia sťažovať na kraji a pod. Hovorím jej, nech sa najprv naučia po nemecky. Výsledok? Tretina triedy sa hodila na maródku a pre zvyšok test dopadol relatívne dobre, nechcel som nič len čo som ich naučil. A takéto kolegyne sa potom hrajú na bacharov a snažia sa korigovať zvyšok. Nič horšie, ako vystrašený bachar. Toto celé sa dá preniesť aj na covid šialenstvo. Tomuto čelíme.

Moderátor

ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-)

Ja by som ti deti veľmi rad zveril, ale ako je to momentalne ošetrené v zákone? Vraj treba na konci podstúpiť komisionálne skúšky…?


A čo staršie deti? Napr. 2. stupeň, alebo stredná škola?


[quote="pid:19337, uid:273"]ucit deti doma. A myslím, že ako neočkovaní, budem mat aj veľkú budúcnosť a môžem pribrať aj ďalšie deti:-)[/quote] Ja by som ti deti veľmi rad zveril, ale ako je to momentalne ošetrené v zákone? Vraj treba na konci podstúpiť komisionálne skúšky…? A čo staršie deti? Napr. 2. stupeň, alebo stredná škola?

rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá

Toto je významný bod, který ovšem často naráží na nepochopení i u lidí, kteří to jinak mají srovnané dobře.
Zde propaganda falešné rovnosti napáchala obří škody.
Za sebe dodám, že rozdělení je vhodné provést cca se zahájením pohlavního dospívání dívek (počítám, že u nich začíná dříve).


Je velice skličující vidět hrát malé fotbalisty-kluky např. z páté třídy a proti nim fotbalistky-děvčata, doslova "golemky".
Stejně staří kluci mají často oči v úrovni jejich prsou (ne schválně :-) a je to velké trápení. Viděl jsem takové zápasy, na jeden si vzpomínám, jako na černou můru, dopadlo to nějak jako 13:1 pro holky.
A to ještě dívky mají pozitivní diskriminaci, že mohou být až o 2 roky starší než kluci, proti kterým hrají!


Pokud se týká oddělení pohlaví při výuce, s oblibou poukazuji na případ malobritské královny Alžběty II.
Tam to dokonce probíhalo tak, že kvůli ní založili dívčí školu, aby mohla chodit do školy pouze s dívkami.
A chce snad někdo tvrdit, že britská královna nemá jenom to nejlepší?:-)


[quote="pid:19302, uid:139"]rozdelenie tried na chlapcov a dievčatá[/quote] Toto je významný bod, který ovšem často naráží na nepochopení i u lidí, kteří to jinak mají srovnané dobře. Zde propaganda falešné rovnosti napáchala obří škody. Za sebe dodám, že rozdělení je vhodné provést cca se zahájením pohlavního dospívání dívek (počítám, že u nich začíná dříve). Je velice skličující vidět hrát malé fotbalisty-kluky např. z páté třídy a proti nim fotbalistky-děvčata, doslova "golemky". Stejně staří kluci mají často oči v úrovni jejich prsou (ne schválně :-) a je to velké trápení. Viděl jsem takové zápasy, na jeden si vzpomínám, jako na černou můru, dopadlo to nějak jako 13:1 pro holky. A to ještě dívky mají pozitivní diskriminaci, že mohou být až o 2 roky starší než kluci, proti kterým hrají! Pokud se týká oddělení pohlaví při výuce, s oblibou poukazuji na případ malobritské královny Alžběty II. Tam to dokonce probíhalo tak, že kvůli ní **založili** dívčí školu, aby mohla chodit do školy pouze s dívkami. **A chce snad někdo tvrdit, že britská královna nemá jenom to nejlepší?:-)**

Nemyslel som rodicov. Teraz sa nastartuje "reforma", neskor budu predcasne volby a reforma sice bude pokracovat ale po volbach uz dostane ine smerovanie...

Ano, počítám, že stojí za připomenutí, že jedna věc je plán/aktuální záměr a druhá věc je, co z toho časem vzejde.
Tady má být Trojmoří!
A s takovouhle hrůzou, to by teda nešlo, to bychom to Trojmoří nevybudovali...:-)


[quote="pid:19334, uid:106"]Nemyslel som rodicov. Teraz sa nastartuje "reforma", neskor budu predcasne volby a reforma sice bude pokracovat ale po volbach uz dostane ine smerovanie...[/quote] Ano, počítám, že stojí za připomenutí, že jedna věc je plán/aktuální záměr a druhá věc je, co z toho časem vzejde. Tady má být Trojmoří! A s takovouhle hrůzou, to by teda nešlo, to bychom to Trojmoří nevybudovali...:-)

čo staršie deti? Napr. 2. stupeň, alebo stredná škola?


momentalne je už možno ucit celu ZS ako domskolak. Tzn že máš kmeňovú skolu a garanta. Sú skupiny, kt toto riesia a aj kde sa zapísať a aké je preskúšanie. Ďalšia možnosť, to je hlavne stredná škola je individuálny študijný plán, o kt možno žiadať zo zdravotných dôvodov.


Ďakujem za dôveru :-) ináč minule som vytiahla zbierku úloh z matiky z gympla, 4. ročník, rok vydania 1991, no zapotila som sa. Ale boli tam aj derivácie a integrály:-)


[quote="pid:19339, uid:210"]čo staršie deti? Napr. 2. stupeň, alebo stredná škola?[/quote] momentalne je už možno ucit celu ZS ako domskolak. Tzn že máš kmeňovú skolu a garanta. Sú skupiny, kt toto riesia a aj kde sa zapísať a aké je preskúšanie. Ďalšia možnosť, to je hlavne stredná škola je individuálny študijný plán, o kt možno žiadať zo zdravotných dôvodov. Ďakujem za dôveru :-) ináč minule som vytiahla zbierku úloh z matiky z gympla, 4. ročník, rok vydania 1991, no zapotila som sa. Ale boli tam aj derivácie a integrály:-)

rok vydania 1991, no zapotila som sa

To už je odvar ;-)
Zkus třeba "Sbírka maturitních příkladů - matematika", Benda, Daňková, Skála, SPN 1983 (nebo starší vydání).


[quote="pid:19360, uid:273"]rok vydania 1991, no zapotila som sa[/quote] To už je odvar ;-) Zkus třeba "Sbírka maturitních příkladů - matematika", Benda, Daňková, Skála, SPN 1983 (nebo starší vydání).

Zkus třeba "Sbírka maturitních příkladů - matematika", Benda, Daňková, Skála, SPN 1983


No ja by som aj skúsila, ale nemam po ruke. Ja som maturovala 1993 a toto som si nechala:-) vieš, že sa už derivácie a integrály na gympli neučia? Na ZS sa neučia množiny?


[quote="pid:19362, uid:240"]Zkus třeba "Sbírka maturitních příkladů - matematika", Benda, Daňková, Skála, SPN 1983[/quote] No ja by som aj skúsila, ale nemam po ruke. Ja som maturovala 1993 a toto som si nechala:-) vieš, že sa už derivácie a integrály na gympli neučia? Na ZS sa neučia množiny?

uz sa neucia mnoziny na ZS? od kedy? ty si este stihla?


uz sa neucia mnoziny na ZS? od kedy? ty si este stihla?

tá inklúzia je úplne aké úplne zlá vec.
Výňatok z rozhovoru:


ja musím na toto zareagovať.... moja osobná skúsenosť z praxe...učím x rokov a prešlo mi cez ne veľa detí a aj autistické rôzneho stupňa, aj deti s poruchou ADHD, deti z pestúnskej starostlivosti, týrané deti a pod.
Inšpekcia tá pracuje na úrovni teoretických vedomostí, vedia vám povedať tisíc argumentov ako správne urobiť činnosť podľa teórie, pričom nikdy realne nepracovali s detmi a to je kameň úrazu....psychológovia detto...oni pracujú s jednotlivcami väčšinou a tak objektívne zhodnotiť také nezvládnuteľné dieťa v kolektíve potrebuje návštevu v zariadení a treba ho pozorovať....
Mať v kolektíve napr. 23. detí len jedno s poruchou, je neskutočne psychicky aj duševne náročné ....úroveň výuky klesá na 50%, lebo veľa času zaberie pozornosť na to jedno dieťa, aby sa sústredilo, aby spolupracovalo, aby sa nedajbože nenudilo.....učiteľka musí ísť na 110%...a tým pádom ostatné deti sú ukrátené o zážitok z učenia neustálym narúšaním výuky, vznikajú prestoje, kedy pozornosť klesá a vyčerpaní su nakoniec všetci....
Nechcem sa týmto sťažovať, to v žiadnom prípade, len na mojom príklade chcem ukázať, že na niečo boli špeciálne školy stvorené...presne preto, aby deti ktoré potrebujú špeciálny prístup boli maximálne v pozornosti a preto sa tvoria triedy s malým počtom, aby tam ten individuálny prístup bol nonstop....toto je správne a tak sa dieťa vyvíja na určitej svojej urovni chápania, bez toho aby bolo nejako ukracované o socializáciu....niektoré tie deti neznášajú veľké kolektívy a preto si nemyslím, že by pre nich bolo vhodné ich vkladať do "chaosu"..... na duševnej rovnováhe im to určite nepomôže.....tieto deti potrebuju kľud a veľa času a lásku.....
A nech slečna Hapalová netvrdí, že tieto deti sú automaticky vyčleňované...lebo tieto deti sú vždy na počiatku v bežných zariadeniach a až časom, keď sa vyčerpajú všetky možnosti pobytu v mš, kedy je to pre samotné dieťa dovolím si povedať nebezpečné (áno čítate správne) zažila som také autistické dieťa, ktoré malo rado ako dunia deti....bežne ich búchalo päsťou do chrbta , lebo sa mu páčilo ako to duní, silu samozrejme dieťa s autizmom nevie kontrolovať a tak sa neustále rodičia stažovali, že to ostatné deti obťažuje....a našiel sa aj taký rodič, ktorý urobil v mš cirkus, že tomu dieťaťu doláme ruky, ešte raz sa dotkne jeho dieťaťa.....
Preto nie je to jednoduché mať akokoľvek postihnuté deti v tak veľkých kolektívoch detí...to sú proste sekundy, kedy sa môže čokoľvek stať, predvídať, byť flexibilný....je na to treba nadľudské úsilie zabrániť tomu.... a čo je správne?---mať psychicky labilnú učiteľku, alebo milujúcu druhú mamu?


[quote="pid:19337, uid:273"]tá inklúzia je úplne aké úplne zlá vec. Výňatok z rozhovoru:[/quote] ja musím na toto zareagovať.... moja osobná skúsenosť z praxe...učím x rokov a prešlo mi cez ne veľa detí a aj autistické rôzneho stupňa, aj deti s poruchou ADHD, deti z pestúnskej starostlivosti, týrané deti a pod. Inšpekcia tá pracuje na úrovni teoretických vedomostí, vedia vám povedať tisíc argumentov ako správne urobiť činnosť podľa teórie, pričom nikdy realne nepracovali s detmi a to je kameň úrazu....psychológovia detto...oni pracujú s jednotlivcami väčšinou a tak objektívne zhodnotiť také nezvládnuteľné dieťa v kolektíve potrebuje návštevu v zariadení a treba ho pozorovať.... Mať v kolektíve napr. 23. detí len jedno s poruchou, je neskutočne psychicky aj duševne náročné ....úroveň výuky klesá na 50%, lebo veľa času zaberie pozornosť na to jedno dieťa, aby sa sústredilo, aby spolupracovalo, aby sa nedajbože nenudilo.....učiteľka musí ísť na 110%...a tým pádom ostatné deti sú ukrátené o zážitok z učenia neustálym narúšaním výuky, vznikajú prestoje, kedy pozornosť klesá a vyčerpaní su nakoniec všetci.... Nechcem sa týmto sťažovať, to v žiadnom prípade, len na mojom príklade chcem ukázať, že na niečo boli špeciálne školy stvorené...presne preto, aby deti ktoré potrebujú špeciálny prístup boli maximálne v pozornosti a preto sa tvoria triedy s malým počtom, aby tam ten individuálny prístup bol nonstop....toto je správne a tak sa dieťa vyvíja na určitej svojej urovni chápania, bez toho aby bolo nejako ukracované o socializáciu....niektoré tie deti neznášajú veľké kolektívy a preto si nemyslím, že by pre nich bolo vhodné ich vkladať do "chaosu"..... na duševnej rovnováhe im to určite nepomôže.....tieto deti potrebuju kľud a veľa času a lásku..... A nech slečna Hapalová netvrdí, že tieto deti sú automaticky vyčleňované...lebo tieto deti sú vždy na počiatku v bežných zariadeniach a až časom, keď sa vyčerpajú všetky možnosti pobytu v mš, kedy je to pre samotné dieťa dovolím si povedať nebezpečné (áno čítate správne) zažila som také autistické dieťa, ktoré malo rado ako dunia deti....bežne ich búchalo päsťou do chrbta , lebo sa mu páčilo ako to duní, silu samozrejme dieťa s autizmom nevie kontrolovať a tak sa neustále rodičia stažovali, že to ostatné deti obťažuje....a našiel sa aj taký rodič, ktorý urobil v mš cirkus, že tomu dieťaťu doláme ruky, ešte raz sa dotkne jeho dieťaťa..... Preto nie je to jednoduché mať akokoľvek postihnuté deti v tak veľkých kolektívoch detí...to sú proste sekundy, kedy sa môže čokoľvek stať, predvídať, byť flexibilný....je na to treba nadľudské úsilie zabrániť tomu.... a čo je správne?---mať psychicky labilnú učiteľku, alebo milujúcu druhú mamu?
Upravené 10. 6. 2021 o 17:46

článok: Blaha upozorňuje, že salámovou metódou sa môže dospieť až k tomu, že budú neočkovaným deťom upierať ústavné právo na vzdelávanie
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-upozornuje-ze-salamovou-metodou-sa-moze-dospiet-az-k-tomu-ze-budu-neockovanym-detom-upierat-ustavne-pravo-na-vzdelavanie/2570198


**článok**: Blaha upozorňuje, že salámovou metódou sa môže dospieť až k tomu, že budú neočkovaným deťom upierať ústavné právo na vzdelávanie https://www.hlavnespravy.sk/blaha-upozornuje-ze-salamovou-metodou-sa-moze-dospiet-az-k-tomu-ze-budu-neockovanym-detom-upierat-ustavne-pravo-na-vzdelavanie/2570198

proces debilizace spolecnosti jede. ve stredoveku se psaly knihy v latine, aby nebyly pristupne vsem. v kazde dobe cirkev nebo vrchnost kontrolovala, jake knihy budou dostupne a jake se zakazou. dnesni mlada generace mluvi o demokracii a pritom si plete francouzskou revoluci s prazskym jarem. vse zna jen utrzkovite, nejde do hloubky a ani nema zajem. upravuji se osnovy podle potreby (tipuju, ze ucebnice dejepisu prosla masivni premenou).
uroven skolstvi klesa, ale sebevedomi absoloventu je v neprime umere - to stoupa. vim, to je dusledkem mnoha veci.


proces debilizace spolecnosti jede. ve stredoveku se psaly knihy v latine, aby nebyly pristupne vsem. v kazde dobe cirkev nebo vrchnost kontrolovala, jake knihy budou dostupne a jake se zakazou. dnesni mlada generace mluvi o demokracii a pritom si plete francouzskou revoluci s prazskym jarem. vse zna jen utrzkovite, nejde do hloubky a ani nema zajem. upravuji se osnovy podle potreby (tipuju, ze ucebnice dejepisu prosla masivni premenou). uroven skolstvi klesa, ale sebevedomi absoloventu je v neprime umere - to stoupa. vim, to je dusledkem mnoha veci.

jedno s poruchou, je neskutočne psychicky aj duševne náročné ....úroveň výuky klesá na 50%


Zuzi, ja s Tebou absolútne suhlasim. Ten rozhovor je s riaditeľom gympla, ale on presne hovorí, že ako k tomu prídu ostatne deti a ich právo na vzdelanie, keď jedno, len hyperaktivne dieťa, môže narušiť vzdelávanie. On to tam presne vysvetľuje, je to rozhovor z roku 2013.


@JankaS Jani, ja som to stihla s prehľadom, ja mám 46 rokov:-) podľa mna od kedy platia tie Iscedy rátam 2008 či tak nejak:-) snazila som sa k tomu dopátrať, ale márne.

[quote="pid:19378, uid:17"]jedno s poruchou, je neskutočne psychicky aj duševne náročné ....úroveň výuky klesá na 50%[/quote] Zuzi, ja s Tebou absolútne suhlasim. Ten rozhovor je s riaditeľom gympla, ale on presne hovorí, že ako k tomu prídu ostatne deti a ich právo na vzdelanie, keď jedno, len hyperaktivne dieťa, môže narušiť vzdelávanie. On to tam presne vysvetľuje, je to rozhovor z roku 2013. @JankaS Jani, ja som to stihla s prehľadom, ja mám 46 rokov:-) podľa mna od kedy platia tie Iscedy rátam 2008 či tak nejak:-) snazila som sa k tomu dopátrať, ale márne.

No ja by som aj skúsila, ale nemam po ruke.

Za 50 Kč na internetových antikvariátech.


vieš, že sa už derivácie a integrály

Tušil jsem. V některých učebnicích to sice je, ale z doslechu vím, že v maturitním ročníku se už nestíhá probrat.


Na ZS sa neučia množiny?

Sem netušil...


[quote="pid:19363, uid:273"]No ja by som aj skúsila, ale nemam po ruke.[/quote] Za 50 Kč na internetových antikvariátech. [quote="pid:19363, uid:273"]vieš, že sa už derivácie a integrály[/quote] Tušil jsem. V některých učebnicích to sice je, ale z doslechu vím, že v maturitním ročníku se už nestíhá probrat. [quote="pid:19363, uid:273"]Na ZS sa neučia množiny?[/quote] Sem netušil...

lebo veľa času zaberie pozornosť na to jedno dieťa, aby sa sústredilo, aby spolupracovalo, aby sa nedajbože nenudilo

Cílem by mělo být - v rámci této nelidské inkluze - inkluzanta udržet v klidu, aby nerušil ostatní (tedy nikoliv snažit se jej za každou cenu něco naučit - záleží na konkrétní situaci, někdy to možné je) a inkludující učit normálně. Počítám, že není správné obětovat většinu jednomu, kterému stejně není za těchto okolností pomoci. Na to se hodí asistent pedagoga. Ti rozumější svému svěřenci napovídají nebo udělají práci místo něho a je klid. Někdy nejde jenom o prostý klid ve třídě, ale i o zajištění toho, aby inkluzant během vyučovací hodiny fyzicky neohrožoval ostatní žáky a vyučující, když ho chytne “amok”.
Inkluze je typickým projevem psychotrockismu, mezi jehož charakteristiky patří to, že něco jiného deklaruje jako cíl a něco jiného je jeho skutečným cílem. V případě inkluze je cílem zcela zlikvidovat vzdělání inkluzantů (přesunem mezi normální žáky je jejich vzdělávání prakticky vynulováno, jsou odsouzeni být nejhorší, v podstatě jde o formu jejich psychického mučení) a co nejvíce degradovat vzdělávání inkludujících (tím, že je ochromen učitel) (celkově jde rovněž o formu psychického mučení normálních žáků i učitelů, někdy jde i o fyzickou šikanu).


Ostatně normální rodič inkluzanta by nikdy neměl přistoupit na to, aby se jeho dítě muselo podrobit inkluzi, je to utrpení.Nevím o jak moc reprezentativní vzorek jde, ale případy, o kterých něco vím dle informací z mého okolí, jsou toho typu, že jde o nějakým způsobem celkově oslabené rodiny (neúplné/rozvracené, nízký intelekt, “sociálně slabé”, ...).


[quote="pid:19378, uid:17"]lebo veľa času zaberie pozornosť na to jedno dieťa, aby sa sústredilo, aby spolupracovalo, aby sa nedajbože nenudilo[/quote] Cílem by mělo být - v rámci této nelidské inkluze - inkluzanta udržet v klidu, aby nerušil ostatní (tedy nikoliv snažit se jej za každou cenu něco naučit - záleží na konkrétní situaci, někdy to možné je) a inkludující učit normálně. Počítám, že není správné obětovat většinu jednomu, kterému stejně není za těchto okolností pomoci. Na to se hodí asistent pedagoga. Ti rozumější svému svěřenci napovídají nebo udělají práci místo něho a je klid. Někdy nejde jenom o prostý klid ve třídě, ale i o zajištění toho, aby inkluzant během vyučovací hodiny fyzicky neohrožoval ostatní žáky a vyučující, když ho chytne “amok”. Inkluze je typickým projevem psychotrockismu, mezi jehož charakteristiky patří to, že něco jiného deklaruje jako cíl a něco jiného je jeho skutečným cílem. V případě inkluze je cílem zcela zlikvidovat vzdělání inkluzantů (přesunem mezi normální žáky je jejich vzdělávání prakticky vynulováno, jsou odsouzeni být nejhorší, v podstatě jde o formu jejich psychického mučení) a co nejvíce degradovat vzdělávání inkludujících (tím, že je ochromen učitel) (celkově jde rovněž o formu psychického mučení normálních žáků i učitelů, někdy jde i o fyzickou šikanu). Ostatně **normální** rodič inkluzanta by nikdy neměl přistoupit na to, aby se jeho dítě muselo podrobit inkluzi, je to utrpení.Nevím o jak moc reprezentativní vzorek jde, ale případy, o kterých něco vím dle informací z mého okolí, jsou toho typu, že jde o nějakým způsobem celkově oslabené rodiny (neúplné/rozvracené, nízký intelekt, “sociálně slabé”, ...).
Upravené 11. 6. 2021 o 02:38

Za 50 Kč na internetových antikvariátech


áno, mám nakúpených dosť veľa učebníc, z ktorých som sa učila ja, prevažne ZS (matematika, 2. stupen, fyzika. Prírodoveda). Musím ešte ďalej hľadať. Ale pred 1-2 rokmi sa to kupovali ľahšie. Mám v zbierke všeličo zaujímavé.


[quote="pid:19412, uid:240"]Za 50 Kč na internetových antikvariátech[/quote] áno, mám nakúpených dosť veľa učebníc, z ktorých som sa učila ja, prevažne ZS (matematika, 2. stupen, fyzika. Prírodoveda). Musím ešte ďalej hľadať. Ale pred 1-2 rokmi sa to kupovali ľahšie. Mám v zbierke všeličo zaujímavé.

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 23.6.2021
Hosť: Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.
https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-2362021/?m=1


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 23.6.2021 Hosť: Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-2362021/?m=1

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 23.6.2021


Práve to počúvam, je to príšerné.... ako neviem, čo idem robiť, mám prvákov. Total chaos... No jasné Pupala, už sa nečudujem. Ten kurikulum pri MS mi pride hodne uletené a teraz to chcú pretaviť do školstva?! Ja chcem spať československé školstvo...., pekne to povedala, nie socialistické, ale československé.


RObia to v tajnosti, toto je najhoršie. Ako všetko.


[quote="pid:21433, uid:17"]Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 23.6.2021[/quote] Práve to počúvam, je to príšerné.... ako neviem, čo idem robiť, mám prvákov. Total chaos... No jasné Pupala, už sa nečudujem. Ten kurikulum pri MS mi pride hodne uletené a teraz to chcú pretaviť do školstva?! Ja chcem spať československé školstvo...., pekne to povedala, nie socialistické, ale československé. RObia to v tajnosti, toto je najhoršie. Ako všetko.
Upravené 23. 6. 2021 o 22:11

Lavínu už nemožno zastaviť, viď článok na postoj.sk https://www.postoj.sk/81569/mala-by-byt-povolena
kde sa konštatuje, že domoškoly podporujú dve zaujímavé skupiny rodičov - konzervatívni a naopak liberálni.


Lavínu už nemožno zastaviť, viď článok na postoj.sk https://www.postoj.sk/81569/mala-by-byt-povolena kde sa konštatuje, že domoškoly podporujú dve zaujímavé skupiny rodičov - konzervatívni a naopak liberálni.

Moderátor

Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na tému likvidácie školstva na Infovojne s Adrianom
(od cca 6O min.)
https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-2362021/?m=1


Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na tému likvidácie školstva na Infovojne s Adrianom (od cca 6O min.) https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-2362021/?m=1

Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR

Vypočula som si to...je mi z toho smutno, že sa niečo také dopustilo....


[quote="pid:21547, uid:111"]Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR[/quote] Vypočula som si to...je mi z toho smutno, že sa niečo také dopustilo....

Ozivujem tuto tému, dnes som nasla takýto článok:


https://www.startitup.sk/vystudovala-kings-college-a-oxford-teraz-na-slovensku-otvara-skolku-aka-v-nasej-krajine-nema-obdobu/


z článku:


Keďže mi niečo z mojich 18-ročných ambícií zostalo a často si čítam reporty Svetovej banky o návratnosti investícií do vzdelávania, tak bolo jasné, že táto inkluzívna škola musí začať ako škôlka. Musíme začať od mala.“


Po roku práce otvára v septembri o.z. Rozmanita prvú pilotnú škôlkarsku triedu s 18-imi deťmi. Sú medzi nimi deti cudzincov, deti z národnostných menšín, deti zo všetkých príjmových kategórií, deti so zdravotným znevýhodnením, no aj bez nich.


a takto vznikajú odborníci. Bolo by to aj smiešne, keby to nebolo take smutne. Tak baba zistila v Nepále, že ju baví práca s deťmi a urobi si nejaký Master z medzinárodného vzdelávania. Som zvedavá ako má znalosti psychológie a či vie identifikovať odchýlky, ktoré patria do rúk odborníkov, napr Logoped, nech začnem s niečim nie takým závažným. No kde sa na ňu hrabe taká pani Nachtmanová napr.!?!


To je * čo? S zrazu ide byt odborníčka na inkluzivne vzdelávanie a nevie ani to, že Školský zákon 245/2008, že žiaden termín “škôlka” nepozná. Je to materská škola. Som zvedavá ako pôjde v dodrziavani Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávania, v sekcií Jazyk a komunikácia, pre tých cudzincov.


To je presne typ - užitočný idiot. Ona to môže mysliet aj dobre, výsledok bude katastrofa.


Ozivujem tuto tému, dnes som nasla takýto článok: https://www.startitup.sk/vystudovala-kings-college-a-oxford-teraz-na-slovensku-otvara-skolku-aka-v-nasej-krajine-nema-obdobu/ z článku: Keďže mi niečo z mojich 18-ročných ambícií zostalo a často si čítam reporty Svetovej banky o návratnosti investícií do vzdelávania, tak bolo jasné, že táto inkluzívna škola musí začať ako škôlka. Musíme začať od mala.“ Po roku práce otvára v septembri o.z. Rozmanita prvú pilotnú škôlkarsku triedu s 18-imi deťmi. Sú medzi nimi deti cudzincov, deti z národnostných menšín, deti zo všetkých príjmových kategórií, deti so zdravotným znevýhodnením, no aj bez nich. a takto vznikajú odborníci. Bolo by to aj smiešne, keby to nebolo take smutne. Tak baba zistila v Nepále, že ju baví práca s deťmi a urobi si nejaký Master z medzinárodného vzdelávania. Som zvedavá ako má znalosti psychológie a či vie identifikovať odchýlky, ktoré patria do rúk odborníkov, napr Logoped, nech začnem s niečim nie takým závažným. No kde sa na ňu hrabe taká pani Nachtmanová napr.!?! To je *** čo? S zrazu ide byt odborníčka na inkluzivne vzdelávanie a nevie ani to, že Školský zákon 245/2008, že žiaden termín “škôlka” nepozná. Je to materská škola. Som zvedavá ako pôjde v dodrziavani Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávania, v sekcií Jazyk a komunikácia, pre tých cudzincov. To je presne typ - užitočný idiot. Ona to môže mysliet aj dobre, výsledok bude katastrofa.
Upravené 29. 6. 2021 o 13:26

Toto sú tí novodobí účitelia....načo škola, či dáka prax....ona má nakukané v zahraničí a ide to toho...to isté Hapalová a jej muž...deštrukcia na ich obraz, oni tomu vravia inklúzia....a teploš si takychto bude vyberať ako hrozienka z koláča....
Im netreba dlhoročných učiteľov...tzv. stará škola...im treba takých tupcov ako sú oni sami


Ak by prišlo k prepúšťaniu pre neočkovaných učiteľov, v talóne bude stáť celý zástup tychto magorov dokonať tuto ohavnosť


Toto sú tí novodobí účitelia....načo škola, či dáka prax....ona má nakukané v zahraničí a ide to toho...to isté Hapalová a jej muž...deštrukcia na ich obraz, oni tomu vravia inklúzia....a teploš si takychto bude vyberať ako hrozienka z koláča.... Im netreba dlhoročných učiteľov...tzv. stará škola...im treba takých tupcov ako sú oni sami Ak by prišlo k prepúšťaniu pre neočkovaných učiteľov, v talóne bude stáť celý zástup tychto magorov dokonať tuto ohavnosť

Po Denníku N si chcú školy osedlať ďalšie indivídiuá: Hanzelová, Tódová, Cifrová, Cifra a nejaký standupista.


https://zena.pravda.sk/ludia/clanok/597247-ostrihonova-sa-chysta-do-skol-nemam-ziadne-tabu-hovorit-budem-o-vsetkom/


Po Denníku N si chcú školy osedlať ďalšie indivídiuá: Hanzelová, Tódová, Cifrová, Cifra a nejaký standupista. https://zena.pravda.sk/ludia/clanok/597247-ostrihonova-sa-chysta-do-skol-nemam-ziadne-tabu-hovorit-budem-o-vsetkom/

Moderátor

chcú školy osedlať

"partnermi" aktivity su Proxenta investicna skupina, Unilabs (pcr testy) a ine:
https://www.socialawardslovakia.sk/partneri
Ako asi bude Unilabs ustami Cifrovej viest diskusiu o zdravi..


[quote="pid:29210, uid:127"]chcú školy osedlať[/quote] "partnermi" aktivity su Proxenta investicna skupina, Unilabs (pcr testy) a ine: https://www.socialawardslovakia.sk/partneri Ako asi bude Unilabs ustami Cifrovej viest diskusiu o zdravi..

Povyberali kádre, ktoré radi a s ľahkosťou budú presadzovať západný model vzdelania.
Len dúfam, že im na to slovač neskočí (leda tak v BA kaviarni), ako sa to deje v USA. Včera mi kamarátka, čo tam žije rozprávala čo sa tam deje v školách za posledný rok. Každé dieťa si má určiť ako chce aby ho v škole oslovovali, buť she/her, alebo he/his. (Ku it/its ešte zatiaľ nedospeli, ale zrejme to nebude dlho trvať).
Rodičia s tým musia písomne súhlasiť.
Celkovo jej dcéra teraz stratila veľa kamarátok, pretože sa rozhodli, že chcú byť chlapec a oslovenie he/his. Tak tam zrejme tá zvrátená propaganda zaberá.
Čo neni žiadne tajomstvo, tak rozdelenie škôl tam majú vieme aké: elementary school (1.stupeň), middle school(2.stupeň- len 4 roky), high school(stredná škola) a college(vysoká). S tým, že stredná škola - high school je všeobecná pre všetkých, teda žiadne zameranie, niečo ako gympel u nás ale pre škôlkarov (úrovňovo). Čím chcú byť riešia až na college.


Povyberali kádre, ktoré radi a s ľahkosťou budú presadzovať západný model vzdelania. Len dúfam, že im na to slovač neskočí (leda tak v BA kaviarni), ako sa to deje v USA. Včera mi kamarátka, čo tam žije rozprávala čo sa tam deje v školách za posledný rok. Každé dieťa si má určiť ako chce aby ho v škole oslovovali, buť she/her, alebo he/his. (Ku it/its ešte zatiaľ nedospeli, ale zrejme to nebude dlho trvať). Rodičia s tým musia písomne súhlasiť. Celkovo jej dcéra teraz stratila veľa kamarátok, pretože sa rozhodli, že chcú byť chlapec a oslovenie he/his. Tak tam zrejme tá zvrátená propaganda zaberá. Čo neni žiadne tajomstvo, tak rozdelenie škôl tam majú vieme aké: elementary school (1.stupeň), middle school(2.stupeň- len 4 roky), high school(stredná škola) a college(vysoká). S tým, že stredná škola - high school je všeobecná pre všetkých, teda žiadne zameranie, niečo ako gympel u nás ale pre škôlkarov (úrovňovo). Čím chcú byť riešia až na college.

Napísal som k téme influencerov samostatný článok, poďme ich vystrnadiť zo škôl. Ďakujem za ďalšie šírenie https://svetonazor.klimo.net/2021/08/12/koho-vsetkeho-pustime/


Napísal som k téme influencerov samostatný článok, poďme ich vystrnadiť zo škôl. Ďakujem za ďalšie šírenie https://svetonazor.klimo.net/2021/08/12/koho-vsetkeho-pustime/

Moderátor

Upravené 12. 8. 2021 o 07:14

Čo si myslíte o tom samotestovaní žiakov. My ako rodičia máme nahlásiť, či máme záujem. Ja som proti, ale CELÁ trieda rodičia ZA! Lebo domáce a zadarmo. Tak som im poslala manuál, lebo ani triedna učiteľka nevedela ako sa bude testovať.
V manuáli "odporúčanie" pondelok a štvrtok. Alebo ak je podozrenie - soplík, malátnosť a pod.
Píšem rodičom, dnes dobrovoľné, zajtra "povinné". Veď keď bude veľký záujem, môžme aj to čakať.


Rodičom sa poriadne nevysvetľuje ako sa bude testovať, len sa zisťuje záujem o testy. A tým, že sú zadarmo, a doma. Rodičia to berú, prečo nie. Veď ten, kto to vymyslel, to urobil sofistikovane. Takto jasné,že budú rodičia súhlasiť s testovaním.


Ešte doplním:
snažím sa rodičom dať informácie, kt. si môžu nájsť aj sami, keby chceli. A mamička, kt. má záujem o testy mi napíše, že ju nikto nedonúti dieťa testovať. Smiať sa či plakať?


Ja som info podala, tak som zvedavá teda, či niekto zmení rozhodnutie...


Čo si myslíte o tom samotestovaní žiakov. My ako rodičia máme nahlásiť, či máme záujem. Ja som proti, ale CELÁ trieda rodičia ZA! Lebo domáce a zadarmo. Tak som im poslala manuál, lebo ani triedna učiteľka nevedela ako sa bude testovať. V manuáli "odporúčanie" pondelok a štvrtok. Alebo ak je podozrenie - soplík, malátnosť a pod. Píšem rodičom, dnes dobrovoľné, zajtra "povinné". Veď keď bude veľký záujem, môžme aj to čakať. Rodičom sa poriadne nevysvetľuje ako sa bude testovať, len sa zisťuje záujem o testy. A tým, že sú zadarmo, a doma. Rodičia to berú, prečo nie. Veď ten, kto to vymyslel, to urobil sofistikovane. Takto jasné,že budú rodičia súhlasiť s testovaním. Ešte doplním: snažím sa rodičom dať informácie, kt. si môžu nájsť aj sami, keby chceli. A mamička, kt. má záujem o testy mi napíše, že ju nikto nedonúti dieťa testovať. Smiať sa či plakať? Ja som info podala, tak som zvedavá teda, či niekto zmení rozhodnutie...
Upravené 23. 8. 2021 o 20:25

Povyberali kádre, ktoré radi a s ľahkosťou budú presadzovať západný model vzdelania.


Robím v škole ako ekonómka, uisťujem Ťa, že 80% učiteľov sa týchto ...... bude držať na 100%, lebo tak velí nariadenie. Zvyšok bude šomrať po chodbách, ale takisto robiť, čo sa káže.


[quote="pid:29219, uid:210"]Povyberali kádre, ktoré radi a s ľahkosťou budú presadzovať západný model vzdelania.[/quote] Robím v škole ako ekonómka, uisťujem Ťa, že 80% učiteľov sa týchto ...... bude držať na 100%, lebo tak velí nariadenie. Zvyšok bude šomrať po chodbách, ale takisto robiť, čo sa káže.

Čo si myslíte o tom samotestovaní žiakov.


Úprimne? Vážim si toto fórum, až príliš na to, aby som to tu vychŕlil...


Ak som počúval Grohlingovu tlačovku dosť pozorne, tak o nič neide. Máš si pretestovať dieťa doma, ak má soplík. Ak si svedok, môžeš aj každý deň. V oboch prípadoch však dostaneš len 25 testov na žiaka... zrejme na celý rok.


Viac ma dojalo zisťovanie záujmu o kloktací test (jednorázovka na začiatku školského roka), viď obrázok.
6123e12e4bad9
Vidíte tam niekto možnosť, ako potvrdiť, že nesúhlasím s testovaním?


[quote="pid:30557, uid:94"]Čo si myslíte o tom samotestovaní žiakov.[/quote] Úprimne? Vážim si toto fórum, až príliš na to, aby som to tu vychŕlil... Ak som počúval Grohlingovu tlačovku dosť pozorne, tak o nič neide. Máš si pretestovať dieťa doma, ak má soplík. Ak si svedok, môžeš aj každý deň. V oboch prípadoch však dostaneš len 25 testov na žiaka... zrejme na celý rok. Viac ma dojalo zisťovanie záujmu o kloktací test (jednorázovka na začiatku školského roka), viď obrázok. ![6123e12e4bad9](serve/attachment&path=6123e12e4bad9) Vidíte tam niekto možnosť, ako potvrdiť, že nesúhlasím s testovaním?

zrejme na celý rok.

nie, je to na 12 týždňov.
6123e95471eca


[quote="pid:30564, uid:178"]zrejme na celý rok.[/quote] nie, je to na 12 týždňov. ![6123e95471eca](serve/attachment&path=6123e95471eca)

nie, je to na 12 týždňov.


No áno. Ak budeš testovať 2-krát do týždňa, vystačí to zhruba na tých 12 týždňov. Zatiaľ sa nikde nepochválili, že ich plánujú rozdávať opakovane. A dookola tvrdia, že testovanie bude prísne dobrovoľné... Ta, verime mu... smile


Nejaké otázky možno nájdeš vysvetlené tu: https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf
A niečo možno aj tu: https://www.minedu.sk/data/att/20550.zip


[quote="pid:30570, uid:94"]nie, je to na 12 týždňov.[/quote] No áno. Ak budeš testovať 2-krát do týždňa, vystačí to zhruba na tých 12 týždňov. Zatiaľ sa nikde nepochválili, že ich plánujú rozdávať opakovane. A dookola tvrdia, že testovanie bude prísne dobrovoľné... Ta, verime mu... :) Nejaké otázky možno nájdeš vysvetlené tu: https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf A niečo možno aj tu: https://www.minedu.sk/data/att/20550.zip

ja to mám naštudované, ale pri našej vláde sa to po veľkom záujme rodičov to môže byť "dobrovoľné" ako min. rok. A tentoraz aj s 1.stupňom. Lebo sa dotazuje aj tam.
Takže treba byť ostražití.... udička je hodená, zisťuje sa záujem...


PS: Riaditelia majú aj manuál, ako sa správať k "nezodpovedným" rodičom, kt. nechcú dať dieťaťu handru, oháňajú sa ústavou a pod.


ja to mám naštudované, ale pri našej vláde sa to po veľkom záujme rodičov to môže byť "dobrovoľné" ako min. rok. A tentoraz aj s 1.stupňom. Lebo sa dotazuje aj tam. Takže treba byť ostražití.... udička je hodená, zisťuje sa záujem... PS: Riaditelia majú aj manuál, ako sa správať k "nezodpovedným" rodičom, kt. nechcú dať dieťaťu handru, oháňajú sa ústavou a pod.

Takže treba byť ostražití.... udička je hodená, zisťuje sa záujem...


Presne tak.


Starsie deti a dospelych uz spracovali na povinne testovanie a "dobrovolne" ockovanie. Teraz ide zatah na mladsie deti. Takticky pomaly, aby aj rodicia sa aktivne pridali k ponizovaniu(testovaniu) vlastnych deti, aby to neskor pokracovalo "dobrovolne" ako pri dospelych.


[quote="pid:30576, uid:94"]Takže treba byť ostražití.... udička je hodená, zisťuje sa záujem...[/quote] Presne tak. Starsie deti a dospelych uz spracovali na povinne testovanie a "dobrovolne" ockovanie. Teraz ide zatah na mladsie deti. Takticky pomaly, aby aj rodicia sa aktivne pridali k ponizovaniu(testovaniu) vlastnych deti, aby to neskor pokracovalo "dobrovolne" ako pri dospelych.

Čo si myslíte o tom samotestovaní žiakov. My


no ináč dnes som na to pozerala tiež ako puk. Ja že čo to chce byt, už mám tuto bandu prekuknutu, ono to vždy vyzerá na začiatku nevinne.


tak asi napisem pani riaditeľke, že testy zadarmo, určite zadarmo nie sú, pretože sme to zaplatili mi na daniach. Neviem naco mám dieťa testovat, keď ani pcr testy nie sú vhodná metodika podľa WHO. Asymptomatický presun nie je. Keď bude mat dieťa teplotu, tak ho do škôl neposlem. Nevidim žiadny zmysel tohto.


[quote="pid:30557, uid:94"]Čo si myslíte o tom samotestovaní žiakov. My[/quote] no ináč dnes som na to pozerala tiež ako puk. Ja že čo to chce byt, už mám tuto bandu prekuknutu, ono to vždy vyzerá na začiatku nevinne. tak asi napisem pani riaditeľke, že testy zadarmo, určite zadarmo nie sú, pretože sme to zaplatili mi na daniach. Neviem naco mám dieťa testovat, keď ani pcr testy nie sú vhodná metodika podľa WHO. Asymptomatický presun nie je. Keď bude mat dieťa teplotu, tak ho do škôl neposlem. Nevidim žiadny zmysel tohto.

Nevidim žiadny zmysel tohto.


Oni sa musia tváriť, že niečo robia. Inak by ľudia videli, že nerobia nič. A ak nerobia nič, tak načo tam sú? Okrem toho musia plniť zadania na nezmyselnú buzeráciu spoločnosti a jej smerovanie požadovaným smerom k Veľkému resetu.


[quote="pid:30582, uid:273"]Nevidim žiadny zmysel tohto.[/quote] Oni sa musia tváriť, že niečo robia. Inak by ľudia videli, že nerobia nič. A ak nerobia nič, tak načo tam sú? Okrem toho musia plniť zadania na nezmyselnú buzeráciu spoločnosti a jej smerovanie požadovaným smerom k Veľkému resetu.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.

Postcovidné vzdelávanie podľa globalistov: žiadne školy, žiadne vzdelanie, znalosti – vynechať! linka


Postcovidné vzdelávanie podľa globalistov: žiadne školy, žiadne vzdelanie, znalosti – vynechať! [linka](https://www.biosferaklub.info/postcovidne-vzdelavanie-podla-globalistov-ziadne-skoly-ziadne-vzdelanie-znalosti-vynechat/)

Vidíte tam niekto možnosť, ako potvrdiť, že nesúhlasím s testovaním?


Ja to chápem podľa prvej vety tak, že vyjadrením nesúhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň nesúhlasíš s vykonaním testu:Milí rodičia,
za účelom nástupu žiakov do škôl v novom školskom roku 2021/22 si, prosím, prečítajte znenie "Súhlasu dotknutej osoby" a udelením súhlasu / nesúhlasu vyjadrite svoj záujem o vykonanie kloktacieho testu.Je to však len moja interpretácia, keďže mi tam tiež jasne chýba vyjadrenie nesúhlasu nielen so spracovaním osobných údajov, ale aj nesúhlasu s vykonaním kloktacieho testu v:NESÚHLASÍM => Prečítal som si znenie "Súhlas dotknutej osoby" a NESÚHLASÍM so spracúvaním údajov za účelom vykonania testovania kloktacím testom a sprístupnením údajov žiaka a zákonného zástupcu[quote="pid:30564, uid:178"]Vidíte tam niekto možnosť, ako potvrdiť, že nesúhlasím s testovaním?[/quote] Ja to chápem podľa prvej vety tak, že vyjadrením nesúhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň nesúhlasíš s vykonaním testu: > Milí rodičia, za účelom nástupu žiakov do škôl v novom školskom roku 2021/22 si, prosím, prečítajte znenie "Súhlasu dotknutej osoby" a udelením súhlasu / nesúhlasu vyjadrite svoj záujem o vykonanie kloktacieho testu. Je to však len moja interpretácia, keďže mi tam tiež jasne chýba vyjadrenie nesúhlasu nielen so spracovaním osobných údajov, ale aj nesúhlasu s vykonaním kloktacieho testu v: >NESÚHLASÍM => Prečítal som si znenie "Súhlas dotknutej osoby" a NESÚHLASÍM so spracúvaním údajov za účelom vykonania testovania kloktacím testom a sprístupnením údajov žiaka a zákonného zástupcu
Upravené 27. 8. 2021 o 00:56

Je to však len moja interpretácia, keďže mi tam tiež jasne chýba vyjadrenie nesúhlasu nielen so spracovaním osobných údajov, ale aj nesúhlasu s vykonaním kloktacieho testu v:


Je to prepojené s GDPR, pretože kloktací test robí externá firma a súhlas sa udeľuje jej. Nesúhlas je preto odmietnutie testu.


[quote="pid:30909, uid:64"]Je to však len moja interpretácia, keďže mi tam tiež jasne chýba vyjadrenie nesúhlasu nielen so spracovaním osobných údajov, ale aj nesúhlasu s vykonaním kloktacieho testu v:[/quote] Je to prepojené s GDPR, pretože kloktací test robí externá firma a súhlas sa udeľuje jej. Nesúhlas je preto odmietnutie testu.

Moderátor

Dnes sa k nám dostala závažná informácia o tom, že v školskom systéme EduPage pribudlo množstvo podivných nových funkcií týkajúcich sa testovania a očkovania detí.
Doteraz deklarované informácie ministerstvom školstva však hovoria, že testovanie detí bude čisto dobrovoľné. Chystá snáď ministerstvo niečo nekalé a zatiaľ to pred verejnosťou drží v tajnosti?
Podľa nášho nemenovaného, no dobre informovaného zdroja, v systéme EduPage pre učiteľov pribudla nová položka „Covid testovanie“, pod ktorou sa objavili ďalšie záhadné funkcie ohľadne testovania či očkovania žiakov...
https://cz24.news/v-slovenskom-skolskom-systeme-edupage-pribudli-zahadne-funkcie-ake-zakernosti-na-nas-tajne-chystaju/


Dnes sa k nám dostala závažná informácia o tom, že v školskom systéme EduPage pribudlo množstvo podivných nových funkcií týkajúcich sa testovania a očkovania detí. Doteraz deklarované informácie ministerstvom školstva však hovoria, že testovanie detí bude čisto dobrovoľné. Chystá snáď ministerstvo niečo nekalé a zatiaľ to pred verejnosťou drží v tajnosti? Podľa nášho nemenovaného, no dobre informovaného zdroja, v systéme EduPage pre učiteľov pribudla nová položka „Covid testovanie“, pod ktorou sa objavili ďalšie záhadné funkcie ohľadne testovania či očkovania žiakov... https://cz24.news/v-slovenskom-skolskom-systeme-edupage-pribudli-zahadne-funkcie-ake-zakernosti-na-nas-tajne-chystaju/

Doteraz deklarované informácie ministerstvom školstva však hovoria, že testovanie detí bude čisto dobrovoľné. Chystá snáď ministerstvo niečo nekalé a zatiaľ to pred verejnosťou drží v tajnosti?


Ten holohlavý kaderník omotáva poriadnu slučku okolo svojho krku a krku tejto čvargy, lebo chystá siahnuť na deti pred globálnym súdom satanistických pedofilov...


[quote="pid:31821, uid:111"]Doteraz deklarované informácie ministerstvom školstva však hovoria, že testovanie detí bude čisto dobrovoľné. Chystá snáď ministerstvo niečo nekalé a zatiaľ to pred verejnosťou drží v tajnosti?[/quote] Ten holohlavý kaderník omotáva poriadnu slučku okolo svojho krku a krku tejto čvargy, lebo chystá siahnuť na deti pred globálnym súdom satanistických pedofilov...

Moderátor

ČR - Bílé vrány mezi učiteli


  1. září 2021 | BlogProtože negativních zpráv je pořád všude plno, je dobré si připomínat i ty pozitivní. Dnes se mi líbila následující informace na Novinkách. Jsem ráda, že ne všichni ředitelé a učitelé jsou bezpáteřní pitomci, i když těch zlých a špatných je naprostá většina (a proto bych děti do školy už nedala, nestojím o to, aby je trápili takoví „lidé“. Se upřímně divím, že o to tolik lidí stojí).Tři kantorky odmítly učit a děti ve škole nepřivítaly. Část rodičů navíc do školy své děti neposlala, z 29 dětí přišlo jen 18. Z toho dvě se nenechaly testovat a rodiče rozhodli, že budou mít celý den roušku. Podle starosty Miroslava Zázvorky (SNK městyse Vraný) učitelky nedodržují vládou vydaná opatření. „Nabídli jsme jim i testování ze slin. Není to vůbec žádná zátěž. Je to úplně normální věc, kterou dodržuje celá republika. Neznám žádnou další školu, která by to podobným způsobem odmítla. Pravděpodobně budeme jediní v republice,” uvedl Zázvorka. Pokud budou učitelky pravidla dál bojkotovat, půjdou podle něj na neplacené volno. Zatím za ně starosta shání náhradu.Když přemýšlím, kam se přestěhovat, říkám si, že by bylo fajn vědět, jestli v daném místě žijí jen slunéčka mnohotečná nebo i normální lidi, kteří ještě dokáží přemýšlet a jednat sami za sebe a nést za to odpovědnost. Celkem paradoxně v tomto směru pomáhá fízlovská aplikace Aktuálně.cz (která jistě brzy bude převedena do podoby jmenného seznamu neočkovaných). V takové Dolní Pohledi nebo Hraběšíně bych fakt žít nechtěla. Tam to musí být o strach!https://stavbeznouze.cz/blog/bile-vrany-mezi-uciteli/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bile-vrany-mezi-uciteli

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jsou-ockovani-vasi-sousede/r~1442dd0803e111eca7d80cc47ab5f122/
61322546d567e


ČR - Bílé vrány mezi učiteli ---------------------------- - 01. září 2021 | Blog Protože negativních zpráv je pořád všude plno, je dobré si připomínat i ty pozitivní. Dnes se mi líbila následující informace na Novinkách. Jsem ráda, že ne všichni ředitelé a učitelé jsou bezpáteřní pitomci, i když těch zlých a špatných je naprostá většina (a proto bych děti do školy už nedala, nestojím o to, aby je trápili takoví „lidé“. Se upřímně divím, že o to tolik lidí stojí). Tři kantorky odmítly učit a děti ve škole nepřivítaly. Část rodičů navíc do školy své děti neposlala, z 29 dětí přišlo jen 18. Z toho dvě se nenechaly testovat a rodiče rozhodli, že budou mít celý den roušku. _ Podle starosty Miroslava Zázvorky (SNK městyse Vraný) učitelky nedodržují vládou vydaná opatření. „Nabídli jsme jim i testování ze slin. Není to vůbec žádná zátěž. Je to úplně normální věc, kterou dodržuje celá republika. Neznám žádnou další školu, která by to podobným způsobem odmítla. Pravděpodobně budeme jediní v republice,” uvedl Zázvorka. Pokud budou učitelky pravidla dál bojkotovat, půjdou podle něj na neplacené volno. Zatím za ně starosta shání náhradu. _ Když přemýšlím, kam se přestěhovat, říkám si, že by bylo fajn vědět, jestli v daném místě žijí jen slunéčka mnohotečná nebo i normální lidi, kteří ještě dokáží přemýšlet a jednat sami za sebe a nést za to odpovědnost. Celkem paradoxně v tomto směru pomáhá fízlovská aplikace Aktuálně.cz (která jistě brzy bude převedena do podoby jmenného seznamu neočkovaných). V takové Dolní Pohledi nebo Hraběšíně bych fakt žít nechtěla. Tam to musí být o strach! https://stavbeznouze.cz/blog/bile-vrany-mezi-uciteli/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bile-vrany-mezi-uciteli https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jsou-ockovani-vasi-sousede/r~1442dd0803e111eca7d80cc47ab5f122/ ![61322546d567e](serve/attachment&path=61322546d567e)
Upravené 3. 9. 2021 o 15:38

Rodičia POZOR: Riaditelia škôl majú zatvárať deti bez rúška do osobitnej miestnosti!
v statuse píše Lukáš Kopáč z hnutia Republika: „Covidopati z Ministerstva školstva vydali ďalší odporný paškvil s názvom „Manuál pre riaditeľov k školskému semaforu v školskom roku 2021/2022.“ Okrem iných bludov a nezmyslov ma však zarazilo a doslova šokovalo odporúčanie ministerstva v súvislosti s odopretím nosenia rúšok v interiéroch škôl,“ Manuál podľa Kopáča odporúča riaditeľom zatvárať maloleté deti, ktoré si v škole nenasadia rúško, na „nevyhnutný čas“ do osobitnej miestnosti. „Aby náhodou tej traumy nebolo dosť, riaditeľom ďalej odporúčajú kontaktovať políciu. Samozrejme nechýbajú vyhrážky uložením pokuty do výšky 1659 eur,“...
https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/03/rodicia-pozor-riaditelia-skol-maju-zatvarat-deti-bez-ruska-do-osobitnej-miestnosti/


**Rodičia POZOR: Riaditelia škôl majú zatvárať deti bez rúška do osobitnej miestnosti!** v statuse píše Lukáš Kopáč z hnutia Republika: „Covidopati z Ministerstva školstva vydali ďalší odporný paškvil s názvom „Manuál pre riaditeľov k školskému semaforu v školskom roku 2021/2022.“ Okrem iných bludov a nezmyslov ma však zarazilo a doslova šokovalo odporúčanie ministerstva v súvislosti s odopretím nosenia rúšok v interiéroch škôl,“ Manuál podľa Kopáča odporúča riaditeľom zatvárať maloleté deti, ktoré si v škole nenasadia rúško, na „nevyhnutný čas“ do osobitnej miestnosti. „Aby náhodou tej traumy nebolo dosť, riaditeľom ďalej odporúčajú kontaktovať políciu. Samozrejme nechýbajú vyhrážky uložením pokuty do výšky 1659 eur,“... https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/03/rodicia-pozor-riaditelia-skol-maju-zatvarat-deti-bez-ruska-do-osobitnej-miestnosti/

ŠKOLA ČI DOMŠKOLA ?


ináč moje deti po 3 dňoch v škole, chytili nejaký vírus. Nie covid. Normalne sople, kašeľ. Tak sme doma. S učíme sa doma. Všetko mám hotové za hodku a pól s nimi. Aj má to baví sa s nimi ucit, aj tak sa s nimi musím ucit, sú ešte mali. No, neviem, neviem, dokedy dám normálnu skolu.


Moje deti aj krúžky odmietli. Že chcú robiť pokusy doma so mnou alebo niečo tvoriť. No tak pinterest to istí:-)


[quote="pid:32790, uid:17"]ŠKOLA ČI DOMŠKOLA ?[/quote] ináč moje deti po 3 dňoch v škole, chytili nejaký vírus. Nie covid. Normalne sople, kašeľ. Tak sme doma. S učíme sa doma. Všetko mám hotové za hodku a pól s nimi. Aj má to baví sa s nimi ucit, aj tak sa s nimi musím ucit, sú ešte mali. No, neviem, neviem, dokedy dám normálnu skolu. Moje deti aj krúžky odmietli. Že chcú robiť pokusy doma so mnou alebo niečo tvoriť. No tak pinterest to istí:-)
Upravené 12. 9. 2021 o 19:31

Aktivisti na dnes ohlásili protest u ministra školstva Gröhlinga. Ostré slová o “politickom pedofilovi”
https://www.hlavnespravy.sk/aktivisti-na-dnes-ohlasili-protest-u-ministra-skolstva-grohlinga-ostre-slova-o-politickom-pedofilovi/2692892


**Aktivisti na dnes ohlásili protest u ministra školstva Gröhlinga. Ostré slová o “politickom pedofilovi”** https://www.hlavnespravy.sk/aktivisti-na-dnes-ohlasili-protest-u-ministra-skolstva-grohlinga-ostre-slova-o-politickom-pedofilovi/2692892

Aktivisti na dnes ohlásili protest u ministra školstva Gröhlinga. Ostré slová o “politickom pedofilovi”


Pekne sa to na nich nabaľuje....Grohling je len nádoba plná fráz..... nič poriadne pre školstvo neurobil, len zničil čo sa dá..... jeden z mála príkladov ....zrušili nám metodické stretnutia, ktoré boli podľa mňa veľmi užitočné a vedeli aj začínajúce učiteľky motivovať a nasmerovať...aj tie staršie istým spôsobom namotivovať učiť sa novým metódam vzdelávania... teraz si každý bude robiť čo chce....alebo nebude robiť nič....dokonca chcú znížiť podmienky pre výkon funkcie riaditeľa.... onedlho nám tu bude sedieť ako riaditeľ s prepáčením Fero s fľašou čuča.... čo tam po vzdelaní.... o tom, že niet učiteľov dopĺňam...u nás je zo 14 kvalifikovaných 5 ktoré nemajú adekvátne vzdelanie....tým nechcem dehonestovať, no učiteľov niet....bere sa každý kto má chuť pracovať.....popri 2.ročnom štúdiu samozrejme, no ak si to po roku rozmyslí, že ju to nebaví...hĺadá sa ďalší adept.....ideme dolu vodou.


[quote="pid:34804, uid:111"]Aktivisti na dnes ohlásili protest u ministra školstva Gröhlinga. Ostré slová o “politickom pedofilovi”[/quote] Pekne sa to na nich nabaľuje....Grohling je len nádoba plná fráz..... nič poriadne pre školstvo neurobil, len zničil čo sa dá..... jeden z mála príkladov ....zrušili nám metodické stretnutia, ktoré boli podľa mňa veľmi užitočné a vedeli aj začínajúce učiteľky motivovať a nasmerovať...aj tie staršie istým spôsobom namotivovať učiť sa novým metódam vzdelávania... teraz si každý bude robiť čo chce....alebo nebude robiť nič....dokonca chcú znížiť podmienky pre výkon funkcie riaditeľa.... onedlho nám tu bude sedieť ako riaditeľ s prepáčením Fero s fľašou čuča.... čo tam po vzdelaní.... o tom, že niet učiteľov dopĺňam...u nás je zo 14 kvalifikovaných 5 ktoré nemajú adekvátne vzdelanie....tým nechcem dehonestovať, no učiteľov niet....bere sa každý kto má chuť pracovať.....popri 2.ročnom štúdiu samozrejme, no ak si to po roku rozmyslí, že ju to nebaví...hĺadá sa ďalší adept.....ideme dolu vodou.
Upravené 27. 9. 2021 o 13:33

Otáča sa to a oni sú nútení reagovať.


Dnes na rodičku riaditeľka musela priznať, že mala ohlasy od rodičov, že nech sa neopováži bez ich vedomia testovať alebo očkovať. Takže pár rodičov dokázalo, že musela reagovať verejne a pred všetkými, sľúbiť, že neurobí bez nášho vedomia nič.


Otáča sa to a oni sú nútení reagovať. Dnes na rodičku riaditeľka musela priznať, že mala ohlasy od rodičov, že nech sa neopováži bez ich vedomia testovať alebo očkovať. Takže pár rodičov dokázalo, že musela reagovať verejne a pred všetkými, sľúbiť, že neurobí bez nášho vedomia nič.

Moderátor

Dokument/vzor : Trestné oznámenie na pedagógov nútiacich deti nosiť v škole rúška
(Link na dokument aj s hyperlinkami je v článku) https://www.infovojna.sk/article/dokument-trestne-oznamenie-na-pedagogov-nutiacich-deti-nosit-v-skole-ruska


**Dokument/vzor : Trestné oznámenie na pedagógov nútiacich deti nosiť v škole rúška** (Link na dokument aj s hyperlinkami je v článku) https://www.infovojna.sk/article/dokument-trestne-oznamenie-na-pedagogov-nutiacich-deti-nosit-v-skole-ruska

VIDEO: Mikasovi zamestnanci chodia po úrade bez rúšok, deti v školách nútia dusiť sa prekrytím dýchacích ciest. Rodičia priniesli na Úrad verejného zdravotníctva memorandum so žiadosťou dať deťom v školách a školských zariadeniach okamžite dole rúška
https://www.infovojna.sk/article/video-mikasovi-zamestnanci-chodia-po-urade-bez-rusok-deti-v-skolach-nutia-dusit-sa-prekrytim-dychacich-ciest-rodicia-priniesli-na-urad-verejneho-zdravotnictva-memorandum-so-ziadostou-dat-detom-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-okamzite-dole-ruska


VIDEO: **Mikasovi zamestnanci chodia po úrade bez rúšok, deti v školách nútia dusiť sa prekrytím dýchacích ciest. Rodičia priniesli na Úrad verejného zdravotníctva memorandum so žiadosťou dať deťom v školách a školských zariadeniach okamžite dole rúška** https://www.infovojna.sk/article/video-mikasovi-zamestnanci-chodia-po-urade-bez-rusok-deti-v-skolach-nutia-dusit-sa-prekrytim-dychacich-ciest-rodicia-priniesli-na-urad-verejneho-zdravotnictva-memorandum-so-ziadostou-dat-detom-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-okamzite-dole-ruska

Včera som počúvala IV a zaznela tam veľmi znepokojivá správa. Údajne v istej časti Slovenska učiteľom nevyplatili poslednú výplatu a odkaz znel, že ani tak skoro výplaty nedostanú, lebo vraj nie sú peniaze. Neviem čo je na tom pravdy, no v spojitosti s nárastom cien energií, či už ohlasovanom prepúšťaní US Steel a pod. to vypadá celkom znepokojivo, že už ani v štátnom sektore tie peniaze nie su....otázkou je prečo..... včerajšia TB lekárov a asociácií naznačuje budúcu nedostupnosť lekarskej starostlivosti a niekoľkokrát odznelo, že ideme cestou Ukrajiny. Matel môže klamať už len pár mesiacov ako je priorita školstvo a zdravotníctvo, kde udajne z budúceho rozpočtu naleje najviac...realita sa dotkne každého z nás. A aj tí najkľudnejší, ktorí si myslia, že ich sa to netýka, lebo sú zaočkovaní a majú zatiaľ čo do úst a prácu sa onedlho stretnú s realitou a nastane soc. Výbuch ktorý Fico toľko ozvučuje.


Včera som počúvala IV a zaznela tam veľmi znepokojivá správa. Údajne v istej časti Slovenska učiteľom nevyplatili poslednú výplatu a odkaz znel, že ani tak skoro výplaty nedostanú, lebo vraj nie sú peniaze. Neviem čo je na tom pravdy, no v spojitosti s nárastom cien energií, či už ohlasovanom prepúšťaní US Steel a pod. to vypadá celkom znepokojivo, že už ani v štátnom sektore tie peniaze nie su....otázkou je prečo..... včerajšia TB lekárov a asociácií naznačuje budúcu nedostupnosť lekarskej starostlivosti a niekoľkokrát odznelo, že ideme cestou Ukrajiny. Matel môže klamať už len pár mesiacov ako je priorita školstvo a zdravotníctvo, kde udajne z budúceho rozpočtu naleje najviac...realita sa dotkne každého z nás. A aj tí najkľudnejší, ktorí si myslia, že ich sa to netýka, lebo sú zaočkovaní a majú zatiaľ čo do úst a prácu sa onedlho stretnú s realitou a nastane soc. Výbuch ktorý Fico toľko ozvučuje.
Upravené 14. 10. 2021 o 11:23

Podľa toho sa dá usudzovať, že o zdroje prichádza aj celá liberálna chunta. Naozaj je to len otázka času kedy sami utečú týto všiváci. Zadarmo ani oni nebudú pre západ pretláčať tie všetky zvrátenosti.


Podľa toho sa dá usudzovať, že o zdroje prichádza aj celá liberálna chunta. Naozaj je to len otázka času kedy sami utečú týto všiváci. Zadarmo ani oni nebudú pre západ pretláčať tie všetky zvrátenosti.

kedy sami utečú týto všiváci

chytime ich...


[quote="pid:37659, uid:124"]kedy sami utečú týto všiváci[/quote] chytime ich...

zuzka: myslim ze to bude skor problem okresu ci zupy. Teraz este dane su a boli odvadzane cele leto, plus je priliv z EU (vsimnite si, ze napriek deficitu 5,4% ktory predstavuje nieco cez 5 mld.eur, aj tak je prijem statneho rozpoctu postaveny na 20 mld.eur, co je o cca 5 mld. viac ako za cias Fico/Pelle). Okrem toho, SK si pozicalo tento tyzden 1 mld. eur, takze peniaze v state este su....co bude o pol roka, to je druha vec, tam to vobec nemusi byt sranda, preto ked pozastavia cinnost automobilky, VSZ, Podbrezova apod., tak mame vypadok vyse 80% produkcie, aj keby vsetko ostatne teoreticky fungovalo)


zuzka: myslim ze to bude skor problem okresu ci zupy. Teraz este dane su a boli odvadzane cele leto, plus je priliv z EU (vsimnite si, ze napriek deficitu 5,4% ktory predstavuje nieco cez 5 mld.eur, aj tak je prijem statneho rozpoctu postaveny na 20 mld.eur, co je o cca 5 mld. viac ako za cias Fico/Pelle). Okrem toho, SK si pozicalo tento tyzden 1 mld. eur, takze peniaze v state este su....co bude o pol roka, to je druha vec, tam to vobec nemusi byt sranda, preto ked pozastavia cinnost automobilky, VSZ, Podbrezova apod., tak mame vypadok vyse 80% produkcie, aj keby vsetko ostatne teoreticky fungovalo)

chytime ich...


A dostanú Norimberg...


[quote="pid:37661, uid:492"]chytime ich...[/quote] A dostanú Norimberg...

Moderátor

ealita sa dotkne každého z nás. A aj tí najkľudnejší, ktorí si myslia, že ich sa to netýka, lebo sú zaočkovaní a majú zatiaľ čo do úst a prácu sa onedlho stretnú s realitou a nastane soc. Výbuch ktorý Fico toľko ozvučuje.


Presne tak to je, ale ľudia to nechápu, už síce niektorým slniečkárom začalo svitať, ak nie, tak už nemám, čo dodať. Myslím, že to Soták aj riaditeľ Dusla vysvetlili. Lenže ľuďom nič nedochádza. Niektorí, ktorí si o sebe myslia, že sú stredná trieda (napr. manažment príjmy 80K ročne), že toto sa dotkne len sociálne slabších, že viac roztvoria nožnice, niektorí sa tvária, že je to mimo nich. Generácia dnešných 30tnikov, ktorí nevideli rady napr. na banány alebo podobne. Občas aj v socíku, niečo chýbalo a nebolo. Nie, že nie, nebolo nič fatálne.


No a teraz snáď tým, lekárom a teda aj učiteľom (Zuzi teraz fakt nemyslím Teba a ostatných slušných), ktorí horlivo podporujú toto covid šialenstvo, uvidia, čo je to, keď zostanú bez podpory. Niektorí po zásluhe a pevne verím, že sa spamätajú aspoň potom.


Medzitým stúpajú ceny. Všetkého. Na začiatku roka benzín 95 bol 1.1 a teraz je už takmer 1,5 EUR. To je nárast takmer o 40%. To je len jedna zložka. Ja neviem načo, vláda čaká. Ja som dnes zase nakupovala potraviny, trvanlivé.


[quote="pid:37653, uid:17"]ealita sa dotkne každého z nás. A aj tí najkľudnejší, ktorí si myslia, že ich sa to netýka, lebo sú zaočkovaní a majú zatiaľ čo do úst a prácu sa onedlho stretnú s realitou a nastane soc. Výbuch ktorý Fico toľko ozvučuje.[/quote] Presne tak to je, ale ľudia to nechápu, už síce niektorým slniečkárom začalo svitať, ak nie, tak už nemám, čo dodať. Myslím, že to Soták aj riaditeľ Dusla vysvetlili. Lenže ľuďom nič nedochádza. Niektorí, ktorí si o sebe myslia, že sú stredná trieda (napr. manažment príjmy 80K ročne), že toto sa dotkne len sociálne slabších, že viac roztvoria nožnice, niektorí sa tvária, že je to mimo nich. Generácia dnešných 30tnikov, ktorí nevideli rady napr. na banány alebo podobne. Občas aj v socíku, niečo chýbalo a nebolo. Nie, že nie, nebolo nič fatálne. No a teraz snáď tým, lekárom a teda aj učiteľom (Zuzi teraz fakt nemyslím Teba a ostatných slušných), ktorí horlivo podporujú toto covid šialenstvo, uvidia, čo je to, keď zostanú bez podpory. Niektorí po zásluhe a pevne verím, že sa spamätajú aspoň potom. Medzitým stúpajú ceny. Všetkého. Na začiatku roka benzín 95 bol 1.1 a teraz je už takmer 1,5 EUR. To je nárast takmer o 40%. To je len jedna zložka. Ja neviem načo, vláda čaká. Ja som dnes zase nakupovala potraviny, trvanlivé.

V TV Slovan odznelo od Tarabu, že 15. alebo 16. 11 prišiel na Slovensko minister školstva RF s rektormi najvyšších vysokých škôl a Grohling ich odmietol prijať, prijal ich nakoniec B.Kollár. Taraba sa tohoto stretnutia tiež zúčastnil. Mimochodom v relácii sa rozoberala aj školská reforma a konkrétne, akýsi zdravotný zákon o ktorom sme tu už hovorili, že v školách budú zriadené zdravotné izby(?) . Taraba myslím povedal, že Sme rodina by to podporila ak by sa to týkalo zubárov a ošetrovanie detí by bolo hradené poisťovňou.(ako kedysi) Taraba tvrdí, že to závisí na Sme rodina ako sa k tomu postavia, či pretlačia tento návrh v zmenenej podobe. Okrem toho tá reforma školstva je celá skazená a v tejto súvislosti vám odporúčam vypočuť stredajšiu IV kde bola hosťom Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. a hovorila tam okrem iného aj o vlastnej iniciatíve ktorú predložila...volá sa to Zachránme budúcnosť, alebo tak nejako. V relácii sa rozobreralo množstvo zaujmavých tém o súčastnej situácii.
Túto frašku treba okamžite stopnúť!


tu tv Slovan čas :36:45


https://www.youtube.com/watch?v=-AYD6NS5c94


tu IV čas cca 60 min.
https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-23112021/?m=1


V TV Slovan odznelo od Tarabu, že 15. alebo 16. 11 prišiel na Slovensko minister školstva RF s rektormi najvyšších vysokých škôl a Grohling ich odmietol prijať, prijal ich nakoniec B.Kollár. Taraba sa tohoto stretnutia tiež zúčastnil. Mimochodom v relácii sa rozoberala aj školská reforma a konkrétne, akýsi zdravotný zákon o ktorom sme tu už hovorili, že v školách budú zriadené zdravotné izby(?) . Taraba myslím povedal, že Sme rodina by to podporila ak by sa to týkalo zubárov a ošetrovanie detí by bolo hradené poisťovňou.(ako kedysi) Taraba tvrdí, že to závisí na Sme rodina ako sa k tomu postavia, či pretlačia tento návrh v zmenenej podobe. Okrem toho tá reforma školstva je celá skazená a v tejto súvislosti vám odporúčam vypočuť stredajšiu IV kde bola hosťom Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. a hovorila tam okrem iného aj o vlastnej iniciatíve ktorú predložila...volá sa to Zachránme budúcnosť, alebo tak nejako. V relácii sa rozobreralo množstvo zaujmavých tém o súčastnej situácii. Túto frašku treba okamžite stopnúť! tu tv Slovan čas :36:45 https://www.youtube.com/watch?v=-AYD6NS5c94 tu IV čas cca 60 min. https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-23112021/?m=1

hosťom Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. a hovorila


počúvala som, úplne suhlasim Zuzka s Tvojim názorom. A preto núdzový stav a strašenie povinným očkovaním, logdownom a podobným, aby sa toto potichúčky mohli prijať.


[quote="pid:45051, uid:17"]hosťom Mgr.Oľga Nachtmannová, PhD., bývalá štátna tajomníčka MŠVVŠ SR a bývalá podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. a hovorila[/quote] počúvala som, úplne suhlasim Zuzka s Tvojim názorom. A preto núdzový stav a strašenie povinným očkovaním, logdownom a podobným, aby sa toto potichúčky mohli prijať.
12
9.68k
118
33
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept